powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dylewski Stanisław
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – Geodeta Powiatowy
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 7, parter
tel. 81 53 15220
e-mail: s.dylewski@powiatleczynski.pl

http://leczna.geoportal2.pl/
e-mail ogólny: geodezja@powiatleczynski.pl

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

■ bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów – wprowadzanie zmian z urzędu i na wniosek stron,
■ wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów – odpłatnie, na żądanie właścicieli i osób uprawnionych z zachowaniem wymogów o ochronie danych osobowych,
■ wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
■ rejestracja umów dzierżawy,
■ wydawanie postanowień i decyzji prostujących oczywiste omyłki w ewidencji gruntów,
■ prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości; 

Miasto Łęczna i gmina Cyców

Zakrzewski Adrian
Podinspektor ds. ewidencji gruntów
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 2, parter
tel. 81 53 15214
e-mail: a.zakrzewski@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów : 
■ poniedziałek – piątek: 8.00 – 13.00

Gmina Ludwin

Gregorowicz Adrian
Inspektor ds. Ewidencji Gruntów
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 6, parter
tel. 81 53 15218
e-mail: a.gregorowicz@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów : 
■ poniedziałek – piątek: 8.00 – 13.00

Gmina Milejów, gmina Spiczyn

Gregorowicz Adrian
Inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 6, parter
tel. 81 53 15219
e-mail: a.gregorowicz@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów : 
■ poniedziałek – piątek: 8.00 – 13.00

Gmina Łęczna, gmina Puchaczów

Wróbel Barbara
Podinspektor ds. ewidencji gruntów

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 1, parter
tel. 81 53 15222
e-mail: b.wrobel@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów : 
■ Poniedziałek-piątek: 8.00 – 13.00

Informujemy Komorników Sądowych, że w Geoportalu Powiatu 
Łęczyńskiego dostępnym pod adresem internetowym 
http://leczna.geoportal2.pl/w zakładce: „Dostęp w trybie chronionym” > „Zapytania komornicze”, został 
udostępniony moduł pozwalający na wyszukiwanie dłużników jako podmiotów w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Usługa zostanie udostępniona po złożeniu „Wniosku o nadanie nazwy Użytkownika (loginu) i hasła” – wzór wniosku do pobrania na dole strony.

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

■ sprzedaż map wielkoskalowych do celów informacyjnych,
■ poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie,
■ obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych realizowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
■ weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu,
■ prowadzenie, aktualizacja, odnawianie i wyłączanie materiałów zgromadzonych w zasobie

Dokumenty do pobrania:

Informujemy Wykonawców prac geodezyjnych, że na dole strony znajdują się Tabele atrybutów GESUT do pobrania w formacie Word’a i PDF, niezbędne do wypełnienia i załączenia do operatu technicznego powstałego w wyniku inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu

Fiutka Andrzej
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 4, parter.
tel. 81 53 15212
e-mail: a.fiutka@powiatleczynski.pl

Kachel Michał
Inspektor ds. Geodezji i Kartografii
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 4, parter.
tel. 81 53 15211
e-mail: m.kachel@powiatleczynski.pl

Mazurkiewicz Olga
Inspektor ds. Geodezji i Kartografii
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 4, parter
tel. 81 53 15213
e-mail: o.mazurkiewicz@powiatleczynski.pl

Jagiełło-Czech Wioletta
Inspektor ds. geodezji i kartografii
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 4, parter
tel. 81 53 15211
e-mail: w.czech@powiatleczynski.pl

Wronowski Michał
Podinspektor ds. Geodezji i Kartografii

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 4, parter
tel. 81 53 15211
e-mail: m.wronowski@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów: 
■ poniedziałek, środa – piątek: 7.30 – 13.00
■ wtorek: 8.30 – 14.00

Informujemy, że została udostępniona usługa zgłaszania prac geodezyjnych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego za pomocą Geoportalu Powiatu Łęczyńskiego. Usługa zostanie udostępniona po złożeniu „Wniosku o nadanie nazwy Użytkownika (loginu) i hasła” – wzór wniosku i projekt umowy do pobrania na dole strony.

UZGADNIANIE SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

■ organizowanie narad koordynacyjnych; 
■ uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
■ prowadzenie bazy GESUT w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Kawalerska Magdalena
Inspektor ds. narad koordynujących

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 9, parter
tel. 81 53 15221
e-mail: m.kawalerska@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów: 
■ poniedziałek, środa – piątek: 7.00 – 15.00
■ wtorek: 8.00 – 16.00

Formularz wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci – do pobrania na dole strony.

GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów może być przeprowadzona z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości.
Na wniosek właściciela może zostać przeprowadzone ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające taką zmianę, w szczególności:
• zmiana sposobu użytkowania na gruntach podlegających gleboznawczej klasyfikacji gruntów, np. z gruntów ornych na łąki trwałe lub pastwiska itp.,
• zmiana sposobu użytkowania gruntów, które dotychczas wykazane były w ewidencji gruntów jako nie rolne lub nie leśne, faktycznie użytkowanych jako rolne lub leśne,
• zmiana klasy bonitacyjnej gruntów rolnych lub leśnych – tylko w przypadku zaistnienia nieodwracalnych i trwałych zmian w profilu glebowym niebędących wynikiem działań człowieka, a powodujących zmianę przydatności produkcyjnej gleby,
• wykonanie rekultywacji na cele rolnicze lub leśne gruntów zdegradowanych albo zdewastowanych po wydaniu ostatecznej decyzji o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej klasyfikację

Wnioskodawca ponosi koszty związane z wykonaniem prac klasyfikacyjnych przez upoważnionego przez Starostę Łęczyńskiego klasyfikatora gruntów. Upoważniony klasyfikator dokonuje: analizy niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządza projekt ustalenia klasyfikacji.

Lista klasyfikatorów aktualnie upoważnionych przez Starostę Łęczyńskiego

Klasyfikację gruntów przeprowadza biegły klasyfikator gleboznawca wyłoniony zgodnie z obowiązującym w Starostwie Powiatowym w Łęcznej regulaminem udzielania zamówień publicznych, w trybie zapytania ofertowego.

Sposób realizacji:

 1. złożenie wniosku o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wraz z należytym uzasadnieniem. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że żądana zmiana gleboznawczej klasyfikacji gruntów jest uzasadniona;
 2. wstępna ocena wniosku pod względem formalno-prawnym oraz zasadności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 3. zawiadomienie właściciela o wszczęciu postępowania administracyjnego lub w uzasadnionych przypadkach postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania;
 4. poinformowanie wnioskodawcy o jego obowiązkach dotyczących w szczególności ponoszenia kosztów sporządzenia dokumentacji na podstawie art. 262 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz wezwanie do wpłaty zaliczki celem pokrycia kosztów biegłego klasyfikatora gruntów;
 5. wykonanie czynności klasyfikacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246);
 6. przyjęcie operatu klasyfikacyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 7. włączenie do akt postępowania dokumentacji wykonanej w ramach operatu klasyfikacyjnego.
 8. zawiadomienie stron postępowania o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.
 9. w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji przez strony postępowania, informacje o sposobie ich rozpatrzenia zawarte zostaną w decyzji.
 10. Strona niezadowolona z wydanej decyzji może złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Łęczyńskiego.
 11. jeżeli strona nie wniosła odwołania w terminie, o którym mowa powyżej następuje aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów.

Po zakończeniu postępowania, strona zostaje obciążona kosztami przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w szczególności kosztami sporządzenia przez upoważnionego klasyfikatora projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zgodnie z art.  262 §1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Jednocześnie z wydaniem decyzji, organ administracji publicznej ustali, w drodze postanowienia, wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.
W uzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania.

Termin realizacji:

jeden miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia pełnego wniosku. Do wyżej określonego terminu nie wlicza się czasu przewidzianego w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.). W szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego klasyfikatora i geodetę uprawnionego.

Opłaty:

Opłata zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości:
10 zł – za wydanie decyzji administracyjnej,
17 zł – z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Łęcznej,
nr 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410

Zasady uzyskania przez klasyfikatora gleboznawcę upoważnienia Starosty Łęczyńskiego do przeprowadzania czynności klasyfikacyjnych związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów określa:

Zarządzenie Starosty Łęczyńskiego nr 49/2022 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie procedury uzyskania przez klasyfikatora gleboznawcę upoważnienia Starosty Łęczyńskiego do wykonywania czynności związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu łęczyńskiego.

Wniosek o wydanie upoważnienia Starosty Łęczyńskiego do wykonywania czynności związanych z ustalaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów – załącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia.Pliki: