powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Godziny przyjęć interesantów: 
■ Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.15 – 14.15
■ Wtorek: 8.15 -15.15

Duda Elżbieta
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 114, I p.
tel. 81 53 15245
e-mail: e.duda@powiatleczynski.pl

Gryniewicz Agnieszka
Zastępca Naczelnika
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 118, I p.
tel. 81 53 15242
e-mail: a.gryniewicz@powiatleczynski.pl

Polak Barbara
Inspektor ds. Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pokój 116, I p.
Tel. 81 531 5244
e-mail: b.polak@powiatleczynski.pl

Nastaj Anna
Inspektor ds. Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 116, I p.
tel. 81 53 15244
e-mail: a.bujak@powiatleczynski.pl

Kuzioła Iwona
Inspektor ds. Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 117, I p.
tel. 81 53 15240
e-mail: i.kuziola@powiatleczynski.pl

Myszyńska Aldona
Inspektor ds. komunikacji

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 117, I p.
tel. 81 53 15240
e-mail: a.myszynska@powiatleczynski.pl

Ośko-Pińkowska Marzena
Inspektor ds. Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 117, I p.
tel. 81 53 15240
e-mail: m.osko@powiatleczynski.pl

Haleniuk Anna
Inspektor ds. Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 117, I p.
tel. 81 53 15240
e-mail: a.haleniuk@powiatleczynski.pl

Struszewska Katarzyna
Inspektor ds. Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 118, I p.
tel. 81 53 15242
e-mail: k.struszewska@powiatleczynski.pl

Biała Monika
Podinspektor ds. komunikacji
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 118, I p.
tel. 81 53 15242
e-mail: m.biala@powiatleczynski.pl

Kondraciuk Paulina
Podinspektor ds. komunikacji

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 117, I p.
tel. 81 53 15240
e-mail: p.kondraciuk@powiatleczynski.pl

Pręcikowska Agata
Podinspektor ds. komunikacji
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 117, I p.
tel. 81 53 15240

 1. Struktura Wydziału obejmuje stanowiska:
  • Naczelnika Wydziału,
  • Zastępcy Naczelnika, 
  • do spraw pozwoleń na kierowanie pojazdami,
  • do spraw rejestracji pojazdów,
  • do spraw transportu,
  • do spraw zarządzania ruchem drogowym.
 2. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych realizuje m.in. zadania z zakresu:
  • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. 2019 r., poz. 341)
  • ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.),
  • ustawy z 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1983),
  • ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.),
  • i przepisów wykonawczych.
 3. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
  • prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych, dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,
  • wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę,
  • przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) i jego zwracanie po ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie,
  • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,
  • przyjmowanie od Policji zatrzymanych praw jazdy,
  • przyjmowania zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez właściwy organ,
  • przygotowanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, a także o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
  • wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne oraz kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej lub przeciwdziałania narkomanii,
  • wydawanie skierowania lub zaświadczenia na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osobom posiadającym uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  • wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,
  • sporządzanie analizy statystycznej zdawalności w ośrodkach szkolenia kierowców znajdujących się na terenie powiatu,
  • wydawanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy, licencji na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym, licencji na wykonywanie krajowego przewozu osób pojazdem przystosowanym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy, zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy a także prowadzenie kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów,
  • prowadzenie analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz czynności związanych z aktualizacją rozkładów jazdy,
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców,
  • przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców,
  • wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów,
  • wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
  • zarządzanie ruchem na drogach gminnych i powiatowych .

4. Wydział ponadto realizuje inne zadania zlecone przez Starostę.