powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowy Rzecznik Konsumentów


O Rzeczniku

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 7:15 – 14:15
środa: 7:15 – 14:15
piątek: 7:15 do 14:15

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łęcznej
Krzeszowska Jolanta
Miejsce obsługi:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna,  pok. 11, I p.
tel. 81  53 15 281
e-mail: j.krzeszowska@powiatleczynski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania m.in. z zakresu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. , poz. 275),

Podstawowe  zadania Rzecznika:

■ Zapewnianie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

■ Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

■ Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

■ Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

■ Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Ważne adresy i telefony

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. (22) 55-60-800
www.uokik.gov.pl

Infolinia Konsumencka
tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16 
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00, opłata wg taryfy operatora, prowadzona przez Fundację Konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to instytucja rządowa zajmująca się ochroną konsumenta zbiorowego.

Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie
ul. Ochotnicza 10
20-012 Lublin
tel. (81) 532-35-31, 532 54 48

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
ul. Tomasza Zana 38c
20-601 Lublin
tel. (81) 528-07-47
www.ihlublin.pl

Inspekcja Handlowa jest organem kontroli powołanym m.in do ochrony interesów i praw konsumentów.

Federacja Konsumentów – strona internetowa www.federacja-konsumentow.org.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. (22) 48-68-400
www.zbp.pl

Do zadań Arbitra Bankowego należy pomoc konsumentom w rozstrzyganiu sporów związanych z usługami bankowymi.
Wszczęcie postępowania przed Arbitrem Bankowym następuje na wniosek konsumenta. Pisemny wniosek należy przesłać na adres Bankowy Arbitraż Konsumencki ul. Z. Herberta 8

00 – 380 Warszawa lub arbitraz.kancelaria@zbp.pl

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa – strona internetowa www.skok.pl

Urząd Lotnictwa Cywilnego – strona internetowa www.ulc.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01–211 Warszawa
Infolinia  (22) 330- 40-00 czynna 8 15 – 16 15
www.uke.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Lublinie
ul. T. Zana 38C
20 – 601 Lublin
tel.(81) 743-40-43

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02 – 022 Warszawa
tel. (22) 487-55-70
www.ure.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie
Al. Józefa Piłsudskiego 13
20 – 011 Lublin
tel.(81) 476-22-01

Punkt Informacyjny dla Obiorców Energii i Paliw Gazowych 
www.drr@ure.gov.pl
tel. 801 440 220, (22) 244 26 36    czynny 8.00 – 15.00

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Infolinia   800 676 676
www.rpo.gov.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.(022) 55-60-600
www.konsument.gov.pl


Głównym zadaniem Europejskiego Centrum Konsumenckiego jest informowanie o prawach konsumentów w Unii Europejskiej oraz pomoc prawna i organizacyjna dotycząca sporów transgranicznych. Porady dla konsumentów poniedziałek – piątek 10.00 –  14.00

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
ul. Płocka 9/11
01 – 231 Warszawa

Od 1 kwietnia 2021 roku uległ zmianie numer infolinii Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dla spraw związanych ze zwrotem środków za imprezy turystyczne odwołane z powodu COVID – (22) 53 96 100  czynna 8.00 – 17.00.