powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Patronat Starosty

REGULAMIN OBEJMOWANIA PATRONATU PRZEZ STAROSTĘ ŁĘCZYŃSKIEGO

Rozdział I

Zasady obejmowania Patronatu przez Starostę Łęczyńskiego

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu przez  Starostę Łęczyńskiego nad wszelkiego rodzaju imprezami lub wydarzeniami (np.: zawody sportowe, imprezy kulturalne, konkursy, targi, itp.) o znaczeniu i zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym, zwanymi w treści regulaminu „przedsięwzięciami”.
 2. W uzasadnionych sytuacjach Starosta może zadecydować o objęciu Patronatu nad  przedsięwzięciem  o innym zasięgu niż
  w § 1 ust.1.

§ 2.

1. Prawo objęcia Patronatu Starosty Łęczyńskiego, jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięć organizowanych na terenie Powiatu Łęczyńskiego przysługuje wyłącznie Staroście Łęczyńskiemu.
2. Starosta może objąć swoim Patronatem przedsięwzięcia służące wykonywaniu zadań o charakterze powiatowym oraz realizacji celów strategii rozwoju powiatu i programów realizowanych przez Powiat, sprzyjające w szczególności:
a. promocji powiatu,
b. integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
c. pobudzaniu aktywności gospodarczej,
d. rozwojowi sportu, turystyki, kultury,
e. polityce społecznej,
f. ochronie środowiska.
3. Starosta nie obejmuje Patronatu nad przedsięwzięciami komercyjnymi  oraz budzącymi wątpliwości co do zachowania zasad etyki.

§ 3.

Patronat jest wyróżnieniem honorowym.

§ 4.

 1. Objęcie patronatem nie skutkuje  udzieleniem wsparcia organizacyjnego lub finansowego przedsięwzięciom przez Powiat Łęczyński, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Objęcie Patronatem może stanowić uzasadnienie do wydatkowania środków finansowych powiatu, w szczególności na rzecz ufundowania przez Patrona: statuetek, pucharów, innych nagród rzeczowych lub usług na rzecz organizacji przedsięwzięcia.

§ 5.

Informacja o objęciu  Patronatem Starosty Łęczyńskiego przesyłana jest przesyłką pocztową do wnioskodawcy.

Rozdział II

Uprawnieni do wnioskowania o objęcie Patronatem Starosty Łęczyńskiego

§ 6.

Z wnioskiem o objecie Patronatem Starosty Łęczyńskiego przedsięwzięcia występuje organizator.

§ 7.

Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia spełnienie wymogów określonych w ustawie
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz.2171).

§ 8.

 1. Wniosek, o którym mowa w § 6. składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łęcznej: www.powiatleczynski.pl lub w  Wydziale Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego
  w Łęcznej.
 2. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 9.

 1. Termin składania wniosku o objecie przedsięwzięcia  Patronatem Starosty Łęczyńskiego nie może być krótszy niż 30 dni przed planowaną datą jego organizacji.
 2. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem szczególnie uzasadnionych przypadków, kiedy Starosta może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w § 9 ust. 1.

§ 10.

 1. Starosta podejmuje decyzję o objęciu patronatem wnioskowanego przedsięwzięcia po uzyskaniu opinii właściwego merytorycznie Naczelnika Wydziału Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może odmówić objęcia patronatem przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

§ 11.

O objęciu lub odmowie objęcia Patronatem przedsięwzięcia  Wnioskodawca informowany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 12.

 1. Objecie Patronatem Starosty Łęczyńskiego przedsięwzięcia stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia pisemnej informacji w formie sprawozdania z jej przebiegu.
 2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu. Sprawozdanie należy złożyć osobiście w Biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a (1 p., pok. 111) w godzinach urzędowania lub przesyłką pocztową.
 3. Organizator zobowiązany jest złożyć informację niezwłocznie po zakończeniu przedsięwzięcia, nie później jednak niż
  w terminie do 3 dni od zakończenia przedsięwzięcia.
 4. Do składanej informacji należy dołączyć dokumentację fotograficzną z przebiegu przedsięwzięcia od 5 do 10 zdjęć, pocztą elektroniczną na adres: patronat@powiatleczynski.pl .
 5. Starostwo zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania dostarczonych zdjęć na swojej stronie internetowej,
  w mediach społecznościowych/publikacjach/ folderach/itp.

§ 13.

 1. Objęcie Patronatem Starosty Łęczyńskiego określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem poinformowania mediów
  o tym fakcie przez organizatora, poprzez umieszczenie znaku Honorowego Patronatu Starosty Łęczyńskiego, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, oraz na materiałach informacyjno – promocyjnych tj.: plakatach, reklamach, zaproszeniach, itp..
 2. Podczas trwania przedsięwzięcia, objętego Patronatem Starosty Łęczyńskiego, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Powiatu Łęczyńskiego w widocznym miejscu, poprzez eksponowanie rollup Honorowego Patronatu Starosty Łęczyńskiego.
 3. Projekty materiałów promocyjnych z propozycjami umieszczenia Znaku Honorowy Patronat Starosty Łęczyńskiego organizator dołącza do wniosku o objęcie przedsięwzięcia  Patronatem Starosty Łęczyńskiego lub przesyła drogą elektroniczną na adres e-mail: patronat@powiatleczynski.pl.

§ 14.

 1. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronatem Starosty obejmowana jest  każdorazowo jedna edycja.
 2. Nie wywiązanie się ze zobowiązań zawartych w § 12 i § 13 stanowić może podstawę do odmowy objęcia patronatem przedsięwzięcia w przyszłości.

§ 15.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Łęczyński po zaopiniowaniu przez właściwego Naczelnika Wydziału Starostwa Powiatowego w Łęcznej może zrezygnować z patronatu.
 2. O rezygnacji z Patronatu organizator informowany jest niezwłocznie.
 3. Rezygnacja z Patronatu Starosty Łęczyńskiego nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznego zaprzestania używania wyróżnienia oraz zwrotu materiałów zawierających znaki promocyjne Powiatu.

Patronat logotypy