powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Sekretarz Powiatu

Michał Pelczarski
Sekretarz Powiatu

Michał Pelczarski
Sekretarz Powiatu


Kontakt:
tel. 81 531 5200
e-mail: m.pelczarski@powiatleczynski.pl
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa-piątek 7.00-15.00
wtorek 8.00-16.00

Zakres obowiązków:
Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Starostwa.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Starostwa z obowiązującymi przepisami prawa,
2) organizacja pracy Starostwa i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne wydziały i komórki organizacyjne,
3) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
4) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie,
5) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury, zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych,
6) nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
7) koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd,
8) nadzorowanie wykonywania bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa,
9) uczestniczenie w pracach Zarządu,
10) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę,
11) bezpośredni nadzór nad załatwianiem spraw objętych zakresem działania Wydziałów i komórek organizacyjnych podporządkowanych Sekretarzowi zgodnie ze schematem organizacyjnym.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Stanowisko ds. Archiwum i spraw socjalnych