powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Inspektor Ochrony Danych

Paulina Kasprzak
Inspektor Ochrony Danych
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 211 , II p.
tel. 81 531 52 85
e-mail: p.kasprzak@powiatleczynski.pl
e-mail: inspektor@powiatleczynski.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych realizuje zadania określone zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. EU L. z 2016 r., Nr 119) [RODO].
 2. Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności:
  1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów krajowych, Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów krajowych, Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
  4) współpraca z organem nadzorczym,
  5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
  6) zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  7) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  8) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych zg. z art. 30 RODO,
  9) nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora oraz nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Starostwie,
  10) prowadzenie rejestru wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych zg. z Polityką Ochrony Danych Osobowych,
  11) konsultowanie umów w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności powierzenia danych osobowych i upoważniania do przetwarzania danych osobowych.
  3.Inspektor ochrony Danych Osobowych wypełnia swoje zadania z uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.