powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu

Godziny przyjęć interesantów: 
■ Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7 – 15
■ Wtorek: 8 – 16

Anna Giszczak
Naczelnik Wydziału
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 10, parter
tel. 81 53-15-203
e-mail: a.giszczak@powiatleczynski.pl

Agnieszka Jóźwiak
Inspektor ds. zamówień publicznych
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 9, parter
tel. 81 53-15-204
e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl

Edyta Szostakiewicz
Podinspektor ds. zamówień publicznych
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 9, parter
tel. 81 53-15-204
e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl

Wolska Aleksandra
Inspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 13, parter
tel. 81 53 15 206
e-mail: a.wolska@powiatleczynski.pl

1. Struktura Wydziału obejmuje stanowiska :
1) Naczelnika Wydziału,
2) do spraw zamówień publicznych, 
3) do spraw inwestycji i funduszy zewnętrznych,

2. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności realizacja zadań:
1) w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich :
a) monitoring, gromadzenie i dystrybucja informacji dotyczących możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych ,
b) stała współpraca z wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi 
Powiatu i innymi samorządami na płaszczyźnie opracowywania i realizacji 
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych ,
c) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku
aplikacyjnego, koordynacja działań mających na celu prawidłową
realizację i rozliczenie projektów finansowanych ze środków 
zewnętrznych,
d) prowadzenie zadań inwestycyjnych Starostwa powiatowego i jednostek 
organizacyjnych Powiatu, 
2) z zakresu rozwoju i promocji Powiatu :
a) koordynacja działań związanych z opracowywaniem , aktualizacją
i monitoringiem Strategii rozwoju Powiatu ,
Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów o znaczeniu
strategicznym ,
b) pozyskiwanie partnerów do zadań służących rozwojowi Powiatu ,

3) z zakresu zamówień publicznych: 
1) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm .)
2) prowadzenie spraw związanych:
a) z zaopatrzeniem w artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne oraz 
konserwacją wyposażenia Starostwa ,
b) zakupem materiałów i usług niezbędnych do wykonywania zadań 
wydziałów i komórek organizacyjnych , m. in. tablic rejestracyjnych, usług 
geodezyjnych, usług remontowych itp. , 
3) prowadzenie ewidencji umów ,
4) koordynowanie w Starostwie postępowań o zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro, 
5) planowanie zamówień i sporządzanie sprawozdań, 
6) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla jednostek organizacyjnych Powiatu w ramach udzielonych pełnomocnictw .

4.Wydział ponadto realizuje inne zadania zlecone przez Starostę.