powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wydział Finansowo-Budżetowy

Godziny przyjęć interesantów: 
■ Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.15 – 14.15
■ Wtorek: 8.15 – 15.15

Wachewicz Wioletta
Skarbnik Powiatu
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 209, II p.
tel. 81 53 15 256
e-mail: w.wachewicz@powiatleczynski.pl

Kondraciuk Teresa
Z-ca Głównego Księgowego
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 210, II p.
tel. 81 53 15 255
e-mail: t.kondraciuk@powiatleczynski.pl

Bijata Dorota
Inspektor ds. księgowości
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 210, II p.
tel. 81 53 15 251
e-mail: d.bijata@powiatleczynski.pl

Roczon Katarzyna
Podinspektor ds. księgowości
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 210, II p.
tel. 81 53 15 251
e-mail: k.roczon@powiatleczynski.pl

Szczepańska Sylwia
Inspektor ds. księgowości
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 210, II p.
tel. 81 53 15 251
e-mail: s.szczepanska@powiatleczynski.pl

Mróz Anna
Podinspektor ds. księgowości
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 210, II p.
tel. 81 53 15 252
e-mail: a.mroz@powiatleczynski.pl

Wydział Finansowo-Budżetowy prowadzi windykacje należności budżetowych Starostwa, Powiatu i Skarbu Państwa.
Windykacji podlegają:
■ grzywny leśne,
■ zaległości pieniężne z tytułu dochodów własnych,
■ opłaty na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za wyrysy i wypisy geodezyjne
■ inne opłaty

Każdy zobowiązany może w formie pisma może wnieść do tutejszego urzędu:
■ Podanie o zawieszenie postępowania egzekucyjnego 
■ Podanie o umorzenie postępowanie egzekucyjnego 
■ Zażalenie odnośnie prowadzonego postępowania

Wydział Finansowo – Budżetowy „FB”
1. Struktura Wydziału obejmuje stanowiska :
1) Skarbnika Powiatu będącego jednocześnie naczelnikiem wydziału 
2) zastępcy naczelnika wydziału, 
3) do spraw rachuby płac, 
4) do spraw księgowości.

2. Wydział Finansowo – Budżetowy prowadzi sprawy m.in. z zakresu:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.)
4) i przepisów wykonawczych.

3. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych,
3) windykacja należności budżetowych Starostwa , Powiatu i Skarbu Państwa,
4) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
5) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
6) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,
7) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
8) prowadzenie kontroli finansowej,
9) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
10) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
11) ewidencja mienia będącego w dyspozycji Starostwa,
12) przygotowanie zasad prowadzenia inwentaryzacji.

4. Wydział ponadto realizuje inne zadania zlecone przez Starostę.