powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wydział Ochrony Środowiska

Godziny przyjęć interesantów: 
■ Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7 – 15
■ Wtorek: 8 – 16


Naczelnik Wydziału
tel. 81 53 15270

Kasprzak Robert 
Inspektor ds. ochrony środowiska
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 215, p. II
tel. 81 53 15272
e-mail: r.kasprzak@powiatleczynski.pl

Makuch Zofia
Inspektor ds. ochrony środowiska
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 215, p. II
tel. 81 53 15271
e-mail: z.makuch@powiatleczynski.pl

Ząbkowski Adam
Inspektor ds. leśnictwa i gospodarki leśnej
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 215, p. II
tel. 81 53 15272
e-mail: a.zabkowski@powiatleczynski.pl

Jarosław Flis
podinspektor ds. ochrony gruntów rolnych

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 215, p. II
tel. 81 53 15273
e-mail: j.flis@powiatleczynski.pl

Do zadań Wydziału należy w szczególności realizacja zadań:

Wydział Ochrony Środowiska „OS”
1. Struktura Wydziału obejmuje stanowiska :
1) Naczelnika Wydziału,
2) Geologa Powiatowego,
3) do spraw ochrony środowiska,
4) do spraw leśnictwa.

2. Wydział wykonuje zadania m.in. z zakresu:
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
( Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
2 ) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 21
z późn. zm. ),
3) ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469
z późn zm.),
4) ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm. ),
5) ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153
z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm. ),
7) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. , poz.1651 z późn. zm. ),
8) ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym
( Dz. U. z 2015 r., poz. 652 z późn. zm. ),
9) ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 z późn. zm. ) ,
10) ustawy z dnia 3 października2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm. ),
11) i przepisów wykonawczych .

3. Do zadań Wydziału należy w szczególności :
1) przygotowywanie projektów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu 
właściwości wynikającej z w/w przepisów prawa.

4. Wydział ponadto realizuje inne zadania zlecone przez Starostę.