powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich

Godziny przyjęć interesantów: 
■ Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7 – 15
■ Wtorek: 8 – 16

Warszawska – Krakowiak Katarzyna
Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 214, II p.
tel. 81 53 15275
fax. 81 752 64 91
e-mail: k.warszawska@powiatleczynski.pl
e-mail: pczk@powiatleczynski.pl

Emilia Biegalska-Pituch
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich.
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 214, II p.
tel. 81 53 15274
fax. 81 752 64 91
e-mail: e.pituch@powiatleczynski.pl
e-mail: pczk@powiatleczynski.pl

Robert Krakowiak
Główny Specjalista ds. Obrony Cywilnej
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 214, II p.
tel. 81 53 15274
fax. 81 752 64 91
e-mail: r.krakowiak@powiatleczynski.pl

1. Struktura Zespołu obejmuje stanowiska :
1) kierownika zespołu będącego jednocześnie głównym specjalistą ds. obronności ,
2) głównego specjalistę ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego .
2. Do kompetencji Zespołu należy m.in. realizacja zadań z zakresu:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
RP (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.), 
2) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013r.,
poz. 1166 z późn. zm. ),
3) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 469 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
(Dz. U. z 2011r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. , 
poz. 397), 
7) i przepisów wykonawczych.
3. Do podstawowych realizowanych zadań należy w szczególności:
1) przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania prowadzenie dokumentacji i organizowanie akcji kuriersko – posłańczej,
2) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
3) przygotowywanie propozycji zadań dla krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,
4) uzgadnianie wspólnych działań jednostek w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
5) organizowanie akcji zwalczających klęski żywiołowe oraz nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w ramach środków
i uprawnień będących w dyspozycji komitetów przeciwpożarowych,
6) prowadzenie akcji prewencyjnej na terenach zagrożonych powodzią,
7) współdziałanie z Pełnomocnikami ds. Współpracy z Zespolonymi Służbami, Inspekcjami i Strażami w organizowaniu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom i ich skutkom,
8) prowadzenie magazynu rzeczy znalezionych .
9 ) prowadzenie procedur związanych ze sprowadzaniem zwłok osób
zmarłych za granicą.

4. Realizacja innych zadań zleconych przez Starostę.