powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
w Łęcznej

ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna


Komunikat Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej

Ważna informacja

Zasady przedłużania okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz  kart parkingowych

Szanowni Państwo

30 grudnia 2023r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności.

 Zgodnie z Art. 1. cytowanej  ustawy orzeczenie które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o chronię konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 852
 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po 5 sierpnia 2023r. i przed dniem 30 września 2024r. zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie
o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych również zachowują ważność na okres wskazany powyżej, jednak nie dłużej niż do dnia w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 grudnia 2023r.  o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń
o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod nr. tel. 81 752 34 18 lub 81 53 15284 lub 81 53 15283


Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej
mgr Łoś Katarzyna
tel. 81 53 15 283

Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej
mgr Kot Magda
tel. 81 53 15 284

Podinspektor mgr Nadolska Ewelina (w zastępstwie za mgr Stolarska Magdalena)

tel. 81 752 34 18

Adres, kontakt, godziny pracy:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52,  21-010 Łęczna
tel./ fax 81 752 34 18
e-mail: pzoon@powiatleczynski.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w budynku
SPZOZ w Łęcznej na II piętrze.

Zespół pracuje w godzinach:
poniedziałek – piątek  od 7.00 do 15.00
Godziny przyjęć interesantów:
8.00 – 14.00

Podstawa prawna działania Zespołu

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( dz.U.Nr123, poz.776, z późn.zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia( Dz.U.Nr 17, poz.162 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz.U. Nr 139, poz.1328 z późn.zm.)

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

Orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 –ty rok życia
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16-ty rok życia
Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub nie zdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
Legitymacje osób niepełnosprawnych
Karty Parkingowe

Powiatowy Zespół orzeka  do celów poza rentowych, takich jak :

odpowiedniego zatrudnienia,
szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla niepełnosprawnych,
zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
uczestnictwa w terapii zajęciowej,
konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,  środki pomocnicze  oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej,
korzystania z systemu środowiskowego wsparcia  w samodzielnej egzystencji przez co rozumie się korzystanie z ulg socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych
i rehabilitacyjnych  świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy   innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna  dziecka w procesie  jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
uzyskania stosownych przywilejów w ruchu drogowym.

Procedura postępowania
Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą , na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się o orzeczenie składa w oryginale wniosek w sprawie wydania orzeczenia oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek osoby pełnoletniej, która nie jest ubezwłasnowolniona i ze względu na stan zdrowia nie ma zdolności pisania ani komunikowania się z otoczeniem, może podpisać osoba uprawniona do podejmowania w jej imieniu czynności prawnych. O ustanowienie osoby uprawnionej do podejmowania w imieniu tej osoby czynności prawnych musi wystąpić do sądu rodzina bądź opiekunowie w/w osób.

Członkami zespołu orzekającego są: lekarz, psycholog, doradca zawodowy, pedagog, pracownik socjalny. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.

W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wniosek rozpatruje jednoosobowo lekarz, po dokonaniu bezpośredniego badania osoby zainteresowanej.


Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego orzeczenia, za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał.

Od 1 styczna 2010 r. /w związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003r/ osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Informacja dotycząca świadczenia wspierającego

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace–krok-po-kroku

Pracownik Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15 lub pod nr telefonu 81 740 66 50

Wzory dokumentów dla osób, które ukończyły 16-ty rok życia

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – wypełnia wnioskodawca

 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – wypełnia lekarz rodzinny lub specjalista wg uznania wnioskodawcy

 

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego – wypełnia wnioskodawca

Oświadczenie – wypełnia wnioskodawca

Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, np.:

 – opisy badań (RTG, EEG, EKG, USG, inne),

– karty informacyjne leczenia szpitalnego,

– karty informacyjne leczenia sanatoryjnego,

– zaświadczenia lekarskie

– opinie psychologiczne

– orzeczenia o grupie inwalidzkiej itp.

Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem w związku z tym należy wraz z kserokopiami dostarczyć oryginały.

Posiadane zdjęcia RTG należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

Przy składaniu dokumentacji, wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty, w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną, paszport oraz dokument z nr PESEL

Wzory dokumentów dla dzieci do lat 16

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności – wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka rodzic, opiekun

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – wypełnia lekarz pediatra lub specjalista wg uznania wnioskodawcy

 

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego- wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka/rodzic, opiekun prawny

Oświadczenie – wypełnia wnioskodawca

Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, np.:

– opisy badań /RTG, EEG, EKG, USG, inne

– karty informacyjne leczenia szpitalnego,

– karty informacyjne leczenia sanatoryjnego, 

– opinie psychologiczne

 – zaświadczenia lekarskie itp.

 – wcześniejsze zaświadczenia o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego.

Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem (w związku z tym należy wraz z kserokopiami dostarczyć oryginały).

Posiadane zdjęcia RTG należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

Przy składaniu dokumentacji wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty oraz dokument z numerem PESEL dziecka, akt urodzenia dziecka.

Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Zgodnie z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62 oraz orzeczenia o niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 mogą składać do zespołu wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3, dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.
Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się na czas ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Od powyższego orzeczenia nie przysługuje odwołanie.

Podstawą wydania orzeczenia jest:

– wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień ( do pobrania w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej)

– orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 w/w ustawy o rehabilitacji,

– dokumentacja medyczna mogąca mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Karta parkingowa

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy  Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

UWAGA! Obowiązujące wcześniej karty parkingowe straciły ważność 30 czerwca 2015 r.

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

–  osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,

–  osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami  w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu)  10-N (choroba neurologiczna), oraz od 31.03.2020r. kod 07-S ( choroby układu oddechowego i krążenia),

– osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, niezależnie od kodu w orzeczeniu, nie otrzymują karty parkingowej.

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.

Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Placówka może otrzymać kartę parkingową na 3 lata pod warunkiem, że samochód jest własnością placówki.

Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Opłatę za wydanie karty parkingowej – w wysokości 21 zł należy wnosić na konto:

Starostwo Powiatowe Łęczna- Skarb Państwa

Nr konta : 36 8741 0004 0007 8908 2000 0040

Tytułem: opłata za wydanie karty parkingowej

Do otrzymania karty parkingowej potrzebne będą:

– wniosek o wydanie karty parkingowej – do pobrania w siedzibie Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej

–  jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

–  dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,

–  składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg
i uprawnień – wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Zgodnie z § 2. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca
2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

a) osoby, która nie ukończyła 18- tego roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

b) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

c)  osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Zgodnie z § 10. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca
 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

Natomiast kartę parkingową wydaną:

–  osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

–  osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,

–  osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

W/W osoby muszą okazać  dokument potwierdzający  tożsamość i oświadczenie o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Wzór wniosku o wydanie legitymacji

Od 1 sierpnia 2017 r. wydawane są  nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej – karta plastikowa.

Legitymację może uzyskać osoba niepełnosprawna na podstawie wniosku, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Dokument wystawiany jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:

5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci),
10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub dokumentująca stopień niepełnosprawności jest wystawiana na podstawie ostatniego orzeczenia.

Osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności może korzystać miedzy innymi z usług oraz wsparcia niżej wskazanych instytucji na terenie Powiatu Łęczyńskiego :

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna,  tel. 81 531 55 26,
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna tel. 81 531 53 84,
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie, Ludwin- Kolonia 24, 21-075 Ludwin, tel.81 757 037,
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie ul. Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów, tel. 81 757 068,
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie, Spiczyn 10 c, 21-077 Spiczyn,  tel. 81 757 81 86,
 6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców, tel. 81 567 70 41,
 7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie ul. Partyzancka 13, 21-020 Milejów, tel. 81 757 20 54,
 8. Powiatowy Urząd Pracy Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna,  tel. 81 752 11 58,
 9. Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy ul. Litewska 16,  21-010 Łęczna, tel. 81 752 26 55,
 10. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej  ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 29 20,
 11. Środowiskowy Dom Samopomocy  Podzamcze 2, 21-010 Łęczna,   tel. 81 53 15 578,
 12. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej, ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna, tel. 81 462 25 89,
 13. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Jaszczowie, Jaszczów 211A, 21-020 Milejów, tel. 81 531 52 45