powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Łęcznej – pok. 201, II piętro.
tel. 81 53 15280
e-mail:

Zawisza-Klimkiewicz Iga
Zastępca Naczelnika

Starostwo Powiatowe w Łęcznej – pok. 201, II piętro.
tel. 81 53 15 280
e-mail: i.klimkiewicz@powiatleczynski.pl

Warda Emilia
Inspektor ds. ochrony zdrowia
Starostwo Powiatowe w Łęcznej – pok. 201, II piętro.
tel. 81 53 15280
e-mail: e.warda@powiatleczynski.pl

Haraszczuk Monika
Inspektor ds. zdrowia i spraw społecznych

Starostwo Powiatowe w Łęcznej – pok. 211, II piętro
tel. 81 53 15 282
e-mail: m.haraszczuk@powiatleczynski.pl

Krzeszowska Jolanta
Inspektor ds. zdrowia i spraw społecznych

tel. 81 53 15281
e-mail: j.krzeszowska@powiatleczynski.pl

Szabłowska Weronika
Podinspektor ds. zdrowia i spraw społecznych

Starostwo Powiatowe w Łęcznej – pok. 211, II piętro
tel. 81 53 15 282
e-mail: w.szablowska@powiatleczynski.pl

(możliwy dostęp windą w budynku Centrum Zarządzania Siecią)

1. Struktura Wydziału obejmuje stanowiska :
1) Naczelnika,
2) ds. zdrowia i spraw społecznych,
3) Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
4) sekretarza zespołu,
5) pracownika administracyjnego zespołu,
2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych prowadzi sprawy m.in. z zakresu:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190
z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172),
4) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1880
z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1255)
7) ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 499
z późn. zm.),
8) i przepisów wykonawczych.
3. Do zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad SP ZOZ w Łęcznej oraz
innymi placówkami zdrowia, dla których powiat łęczyński jest organem założycielskim,
w zakresie zgodności działań z przepisami prawa, statutem i regulaminem placówki,
2) dokonywanie analiz, kontroli i oceny działalności SPZOZ w Łęcznej oraz innych placówek zdrowia, dla których powiat łęczyński jest organem założycielskim,
3) opracowywanie projektów uchwał dot. SPZOZ w Łęcznej i innych placówek zdrowia, ,
dla których powiat łęczyński jest organem założycielskim,
4) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności [PZON], do którego zadań należy w szczególności:
a) wydawanie orzeczeń i postanowień w trybie obowiązujących przepisów,
b) wydawanie kart parkingowych oraz legitymacji osobom niepełnosprawnym,
c) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z zakresu funkcjonowania zespołu,
d) prowadzenie Krajowego Systemu Monitoringu Osób Orzekanych o Niepełnosprawności
w zakresie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu,
e) wyznaczanie i powoływanie składów orzekających,
f) prowadzenie analizy wydatków i kosztów zespołu,
5) inicjowanie, wspieranie i monitorowanie działań z zakresu edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu łęczyńskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
6) opracowywanie, realizacja i monitorowanie programów zdrowotnych oraz sporządzanie
sprawozdań z ich realizacji,
7) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz wspierania
systemu pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych,
8) nadzór nad realizacją zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną oraz świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łęczyńskiego,
9) współpraca z Lubelską Okręgową Izbą Lekarską, Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym oraz samorządami gminnymi w zakresie ustalania rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łęczyńskiego,
10) współpraca z Państwowym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego powiatu,
11) sprawowanie kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, zgodnie z przyjętym rocznym planem kontroli.
4. Ponadto Wydział realizuje inne zadania zlecone przez Starostę.