powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wydział Budownictwa i Architektury

Obsługa interesantów w sprawach związanych z Budownictwem i Architekturą

Godziny przyjęć interesantów:
■ Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 – 13.00
■ Wtorek: 8.00 – 16.00

Filipiak-Białek Joanna
Naczelnik Wydziału 
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. nr 205 (II p)
tel. 81 53 15265
e-mail: j.bialek@powiatleczynski.pl

Niedobylski Adam
Z-ca Naczelnika Wydziału
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 205, II p.
tel. 81 53 15263
e-mail: a.niedobylski@powiatleczynski.pl

Kot Henryk
Podinspektor ds. budownictwa
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 205, II p.
tel. 81 53 15264
e-mail: h.kot@powiatleczynski.pl

Meresta Maria
Inspektor ds. budownictwa
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 207, II p.
tel. 81 53 15262
e-mail: m.meresta@powiatleczynski.pl

Gryglicka Jolanta
Inspektor ds. budownictwa
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 207, II p.
tel. 81 53 15260
e-mail: j.gryglicka@powiatleczynski.pl

Ukalska Patrycja
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15264
e-mail: p.ukalska@powiatleczynski.pl

Futa Anna
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15263
e-mail: a.futa@powiatleczynski.pl

Do zadań Wydziału należy w szczególności realizacja zadań:

■ wydawanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych,
■ wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
■ wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego,
■ zatwierdzanie projektów budowlanych,
■ przyjmowanie zgłoszeń budowy obiektów i wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych,
■ wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,
■ sprzedaż i rejestrowanie dzienników budowy,
■ sprzedaż tablic informacyjnych

Do zadań Wydziału należy w szczególności realizacja zadań:

Wydział Budownictwa i Architektury „BA”
1. Struktura Wydziału obejmuje stanowiska :
1) Naczelnika Wydziału,
2) zastępcy naczelnika wydziału, 
3) do spraw budownictwa,
4) do spraw administracyjnych.

2. Wydział wykonuje zadania m.in. z zakresu:
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 
z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 687
z późn. zm. )
3) ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów 
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu ( Dz. U. z 2001r. Nr 84, poz. 906 z późn. zm.)
4) i przepisów wykonawczych.

3. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, 
a w szczególności:
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych
w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz
utrzymywaniu obiektów budowlanych,
c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
e) stosowania wyrobów budowlanych, 
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, 
3) przygotowywanie projektów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
właściwości wynikającej z w/w przepisów prawa.

4. Wydział ponadto realizuje inne zadania zlecone przez Starostę.