powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego i użytkowego – październik


OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu w Łęcznej oferuje do sprzedaży drewno opałowe
i użytkowe pozyskane z wycinki drzew rosnących na nieruchomości Powiatu Łęczyńskiego  usytuowanych w gminie Spiczyn, w miejscowości  Kijany.
Przedmiotowe drewno składowane jest w  na  działkach  oznaczonych 
nr 77/10,77/11,77/12.
1. Szczegółowy sortyment drewna  –  zgodnie z  załącznikiem nr 1  
w formie   tabeli.
2. Łączna ilość drewna oferowana do sprzedaży:  106,54  m3, w tym:
1) drewno opałowe –  44,01 m3,
2)  drewno użytkowe – 62,53 m3
3.  Drewno opałowe i użytkowe będzie sprzedane w całej ilości.
4. Cena  wywoławcza   dla wszystkich  rodzajów drewna wynosi:  19 500,00 zł (netto) (słownie:  dziewiętnaście   pięćset)  + VAT .
5. Kryterium wyboru oferty zakupu – najwyższa cena. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje kolejność wpływu oferty.
6. Miejsce i termin składania ofert zakupu drewna:Oferty  w zaklejonych  kopertach,  z podaną ceną netto i brutto, należy składać w terminie do dnia 30.05.2019 r. do  godz. 10:00 w kancelarii  Starostwa Powiatowego          
w Łęcznej  przy ul. Al. Jana Pawła II 95 Az dopiskiem „Oferta zakupu drewna opałowego      i użytkowego”.
7. Miejsce i termin wyboru oferty. Wybór oferty nastąpi 31.05.2019  r.
o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 A,  pokój nr 12.


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ludwinie


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem