powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zarząd Powiatu w Łęcznej oferuje do sprzedaży drewno opałowe i użytkowe pozyskane z wycinki drzew rosnących na nieruchomości Powiatu Łęczyńskiego usytuowanych w gminie Spiczyn, w miejscowości Kijany. Przedmiotowe drewno składowane jest w na działkach oznaczonych nr 77/10,77/11,77/12.

 1. Szczegółowy sortyment drewna – zgodnie z załącznikiem nr 1 w formie tabeli.
 2. Łączna ilość drewna oferowana do sprzedaży: 106,54 m3 , w tym:
  1. drewno opałowe – 44,01 m3 ,
  2. drewno użytkowe – 62,53 m3
 3. Drewno opałowe i użytkowe będzie sprzedane w całej ilości.
 4. Cena wywoławcza dla wszystkich rodzajów drewna wynosi: 9 600,00 zł (netto) (słownie: dziewięć tysięcy sześćset ) + VAT .
 5. Kryterium wyboru oferty zakupu – najwyższa cena. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje kolejność wpływu oferty.
 6. Miejsce i termin składania ofert zakupu drewna:
  • Oferty w zaklejonych kopertach, z podaną ceną netto i brutto, należy składać w terminie do dnia 11.10.2019 r. do godz. 10:00 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łęcznej przy ul. Al. Jana Pawła II 95 A z dopiskiem „Oferta zakupu drewna”.
 7. Miejsce i termin wyboru oferty.
  • Wybór oferty nastąpi 11.10.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 A, pokój nr 12.
 8. Uczestnik który wygra przetarg jest zobowiązany do :
  1. zawarcia umowy sprzedaży w warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
  2. zapłacenia ceny za drewno w terminie 7 dni od wystawienia rachunku na wskazane konto bankowe
  3. wywozu na własny koszt drewna i uprzątnięcia placu,
 9. Dokumenty przetargowe można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Sprzedającego pok. nr 5 lub pobrać z jego strony internetowej: powiatleczynski.pl. Wzór oferty stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni
 11. Nabywca na własny koszt odbierze zakupione drewno z miejsca składowania
 12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Łęcznej (pok. nr 5) lub pod nr telefonu 815315216.