powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Programy stypendialne

Zasady przyznawania stypendiów, nagród oraz wyróżnień Powiatu Łęczyńskiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe zawodnikom i trenerom zamieszkałym na terenie Powiatu Łęczyńskiego określa Regulamin stanowiący załącznik do uchwały.

O przyznanie nagrody ewentualnie wyróżnienia wraz z wymaganymi załącznikami należy wnioskować niezwłocznie , nie później jednak niż w terminie 3 m-cy po odniesionym przez zawodnika sukcesie sportowym, natomiast o stypendia sportowe wraz z załącznikami wnioskuje się w dwóch terminach tj.: do dnia 15 marca oraz do 15 września, za wyniki osiągnięte w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Stypendium może być przyznane w formie pieniężnej na okres od 3 do 6 miesięcy w danym roku.

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna (I piętro, pok.111).

Uchwała Rady Powiatu w Łęcznej w tym wzory wniosków wraz z załącznikami, dostępne są w Wydziale Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Łęcznej.


Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży

Rada Powiatu w Łęcznej Uchwałą Nr XV/102/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku przyjęła Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży.Podjęcie uchwały miało na celu zachęcanie uczniów do rozwijania ich uzdolnień i zainteresowań oraz wspieranie edukacji i promowanie uzdolnionej młodzieży.

W ramach realizacji programu przyznawane są stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łęczyński za:

  1. wybitne osiągnięcia w nauce,
  2. wybitne osiągnięcia sportowe,
  3. wybitne osiągnięcia artystyczne,

Przyznanie stypendium nie zależy od sytuacji materialnej ucznia. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia występuje dyrektor szkoły w terminach do 15 lutego i 15 lipca danego roku. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa Uchwała Nr XXXV/262/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 25 października 2017 roku.