powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wydział Promocji, Kultury i Turystyki

Magdalena Małek-Stańkowska
Naczelnik Wydziału
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 218, I p.
tel. 81 53 15207
e-mail: m.stankowska@powiatleczynski.pl

Agnieszka Sachar
Inspektor ds. promocji, turystyki i mediów elektronicznych

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 218, I p.
tel. 81 53 15207
e-mail: a.sachar@powiatleczynski.pl

Anna Jasińska
Inspektor ds. promocji, turystyki i mediów elektronicznych
Budynek Centrum Zarządzania Siecią, parter
tel. 81 53 15202
e-mail: a.jasinska@powiatleczynski.pl

Małgorzata Małek
Inspektor ds. promocji, turystyki i mediów elektronicznych
Budynek Centrum Zarządzania Siecią, parter
tel. 81 53 15279
e-mail: m.malek@powiatleczynski.pl

Weronika Błaszczak
Inspektor ds. promocji, turystyki i mediów elektronicznych
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 217, I p.
tel. 81 53 15208
e-mail: w.blaszczak@powiatleczynski.pl

1. Struktura Wydziału obejmuje stanowiska:
1) Naczelnika Wydziału
2) do spraw promocji i turystyki
3) do spraw promocji, turystyki i mediów elektronicznych
4) do spraw promocji, kultury, sportu i organizacji pozarządowych
2. Wydział Promocji, Kultury i Turystyki wykonuje zadania m.in. z zakresu:
1) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393
z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 688),
4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)
5) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 511),
6) i przepisów wykonawczych
3. Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych powiatu,
2) organizowanie i przeprowadzanie konferencji prasowych i wywiadów radiowo-telewizyjnych,
3) koordynowanie działań zw. z udzielaniem odpowiedzi na tzw. krytykę prasową,
4) opracowywanie i wdrażanie strategii turystycznej powiatu,
5) redakcja strony internetowej powiatu,
6) redakcja strony turystycznej powiatu,
7) prowadzenie profilu powiatu w mediach społecznościowych,
8) prowadzenie profilu turystycznego powiatu w mediach społecznościowych,
9) bieżąca aktualizacja mobilnej aplikacji turystycznej powiatu,
10) prowadzenie Lokalnego Centrum Informacji Turystycznej,
11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy zagranicznej, współpracy i
współdziałania Powiatu z organizacjami społeczno–politycznymi i samorządowymi,
12) współorganizowanie imprez i uroczystości powiatowych m.in. festynów, wystaw
i imprez targowych, a także promocja powiatu i jednostek podległych,
13) pozyskiwanie partnerów do zadań służących rozwojowi powiatu,
14) pomoc w opracowywaniu i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu, Planu Rozwoju
Lokalnego i innych dokumentów o znaczeniu strategicznym,
15) prowadzenie spraw zw. z funkcjonowaniem powiatowych instytucji kultury,
16) propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
17) prowadzenie spraw zw. z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń i klubów sportowych,
18) współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i klubami sportowymi, instytucjami
kultury, kołami gospodyń wiejskich,
19) prowadzenie rejestru zabytków.
4. Ponadto Wydział realizuje inne zadania zlecone przez Starostę.