powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Godziny przyjęć interesantów:
■ Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 – 15.00
■ Wtorek: 8.00 -16.00

Kryk Monika
Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 102, I p.
tel. 81 53 15230
e-mail: m.kryk@powiatleczynski.pl

Obsługa kancelaryjna Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Tkaczyk Agnieszka
Inspektor ds. obsługi kancelarii
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 111, I p.
tel. 81 53 15201
e-mail: a.tkaczyk@powiatleczynski.pl

Kierepka Patrycja
Podinspektor ds. obsługi kancelarii
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 111, I p.
tel. 81 53 15201
e-mail: p.kierepka@powiatleczynski.pl

Kubić Angelika
Podinspektor ds. obsługi kancelarii

tel. 81 531 52 01
e-mail: a.kubic@powiatleczynski.pl

Obsługa sekretariatu Starosty

Góra Paulina
Podinspektor ds. administracyjno-biurowych
Obsługa sekretariatu

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, I p.
tel. 81 53 15200

fax. 81 752 64 64
e-mail: 
poczta@powiatleczynski.pl

Obsługa Rady Powiatu

Mazurkiewicz Monika
Inspektor ds. obsługi Rady Powiatu

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 102, I p.
tel. 81 53 15230
e-mail: m.mazurkiewicz@powiatleczynski.pl

Dozór mienia

Bartłomiej Wachewicz
Inspektor ds. rozliczeń i dozoru mienia
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 112, I p.
tel. 81 53 15231
e-mail: b.wachewicz@powiatleczynski.pl

Maziarz Angelika
Zaopatrzeniowiec

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 112, I p.
tel. 81 53 15231
e-mail: a.maziarz@powiatleczynski.pl

Zabezpieczenie Informatyczne

Romańczuk Paweł
Inspektor ds. Informatyki
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 109, I p.
tel. 81 53 15232
e-mail: p.romanczuk@powiatleczynski.pl

Zakrzewski Kacper
Podinspektor ds. Informatyki
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 109, I p.
tel. 81 53 15232
e-mail: k.zakrzewski@powiatleczynski.pl

Do zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy:

Wydział Administracyjno – Gospodarczy „AG”
1. Struktura Wydziału obejmuje stanowiska:
1) Naczelnika Wydziału,
2) obsługi Zarządu Powiatu,
3) obsługi Rady Powiatu,
4) obsługi sekretariatu,
5) obsługi kancelarii starostwa,
6) dozoru mienia starostwa, 
7) informatyka,
8) kierowcy – dozorcy,
9) sprzątaczki,
10) dozorcy –konserwatorzy,
2. Do zadań Wydziału Administracyjno – Gospodarczego należy
w szczególności:
1) zabezpieczenie obsługi administracyjnej organów Powiatu,
2) prowadzenie kancelarii i sekretariatu Starostwa,
3) przyjmowanie i emisja korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej,
4) gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych do pracy Rady
i Zarządu Powiatu,
5) obsługa sesji Rady i posiedzeń Zarządu,
6) prowadzenie rejestrów:
a) uchwał Rady i Zarządu,
b) wniosków i opinii Komisji,
c) interpelacji i wniosków radnych,
7) przekazywanie do realizacji merytorycznym komórkom organizacyjnym uchwał Rady i Zarządu, interpelacji radnych oraz analiza terminowego ich załatwienia,
8) przedkładanie organom nadzoru uchwał organów Powiatu,
9) udzielenie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
10) opracowywanie projektów aktów regulujących funkcjonowanie Powiatu
i strukturę organizacyjną,
11) wdrażanie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego 
rzeczowego wykazu akt,
12) prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
13) opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu
i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
14) prowadzenie rejestru skarg , wniosków i petycji , opracowywanie analiz,
15) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi, wnioski i petycje oraz 
organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą,
16) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
17) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,
18) wykonywanie zadań związanych z wyborami,
19) zabezpieczenie , dozór, zapewnienie ładu i porządku w budynku zajętym na
siedzibę Starostwa i obiektach administrowanych przez Starostwo,
20) ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu Starostwa ,
21) zabezpieczenie łączności telefonicznej , telefaksowej i alarmowej,
22) realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1114 z późn. zm.), w tym zabezpieczenie obsługi informatycznej Starostwa,
23) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi,
nagłówkowymi i tablicami informacyjnymi,
24) gospodarowanie taborem samochodowym będącym w dyspozycji Starosty ,
25) gospodarowanie obiektami , o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 19, w tym : 
a) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej m.in. wydzierżawienia, najmu ,
b) prowadzenie remontów,
26) gospodarowanie mieniem ruchomym Powiatu,

3. Wydział ponadto realizuje inne zadania zlecone przez Starostę.

Wynajem sali konferencyjnej:
tel. kontaktowy: 81 531 52 31