powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2023 w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia

Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2023 w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniującej wnioski w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

CZYTAJ…
Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2023

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2023

Konkurs dotyczy zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz ochrony i promocji zdrowia. Skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Łęczyńskiego. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2023 r. do godz. 15.00.

CZYTAJ…
Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej  informuje, o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

CZYTAJ…
Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2023

Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego

Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów łęczyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego oraz włodawskiego.

REKRUTACJA- Przedszkole Specjalne w Ludwinie

REKRUTACJA- Przedszkole Specjalne w Ludwinie

Od 01 lutego do 28 lutego 2023 r. trwa rekrutacja dzieci do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2023/2024.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

CZYTAJ…