powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Ruszają przewozy autobusowe

Ruszają przewozy autobusowe

Zgodnie z naszymi zapowiedziami, już od 7 stycznia 2020 r. ruszamy z przewozami autobusowymi. Współczesny świat jest mobilny, tym bardziej ważne jest, aby mieszkańcy naszego powiatu mieli ułatwiony dostęp do środków komunikacji publicznej. Poniżej zamieszczamy do pobrania aktualne rozkłady jazdy poszczególnych linii.

CZYTAJ…
XIV Sesja Rady Powiatu

XIV Sesja Rady Powiatu

Serdecznie zapraszam na XIV Sesję Rady Powiatu  w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII-ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

a) odczytanie projektu uchwały
b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
c) dyskusja nad projektem uchwały,
d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020:

a) odczytanie projektu uchwały,
b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2020 rok,
c) odczytanie opinii komisji stałych i komisji budżetu,
d) dyskusja nad projektem uchwały,
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2020.

7. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok,
b) w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
c) w sprawie określenia wysokości  stawek za zajęcie 1 m 2  pasa drogowego dróg powiatowych w dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Łęcznej,
d) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego w roku 2020 do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych pn. „Program Wyrównywania Różnic między regionami III”,
e) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim ( V )” Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego                  z  Europejskiego Funduszu Społecznego,
f) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywni 2020” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i, Działanie 9.2 Aktywizacja  zawodowa – projekty PUP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego,
g) w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022,
i) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
j) w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
k) w  sprawie zamiaru utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie,
l) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja w 2020,
m) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok,
n) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji,
o) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej,
p) w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje;
9.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

XIV Sesja Rady Powiatu

Informacja – zmiana numerów rachunków bankowych urzędu od 1 stycznia 2020r.

Starostwo Powiatowe  w Łęcznej informuje o zmianie numerów rachunków bankowych prowadzonych do obsługi urzędu od dnia 1 stycznia 2020 roku

RACHUNEK BIEŻĄCY URZĘDU  70 8741 0004 0007 8908 2000 0010

  • opłaty komunikacyjne
  • opłaty geodezyjne
  • dzienniki budowy i tablice informacyjne
  • opłaty za kopie dokumentów

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH  15 8741 0004 0007 8908 2000 0030

  • wadia
  • zabezpieczenia umów
  • kaucje gwarancyjne

RACHUNEK BUDŻETU (ORGAN)  72 8741 0004 0007 8692 2000 0010

  • darowizny pieniężne

RACHUNEK SKARBU PAŃSTWA  36 8741 0004 0007 8908 2000 0040

  • wierzytelności Skarbu Państwa

OBSŁUGA URZĘDU  Bank Spółdzielczy w Końskowoli, ul. Lubelska 91A, 24-130 Końskowola