powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Powołanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powołanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się powołanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej. W „Powiatowej Radzie” w następującym składzie zasiedli:

  • Jadwiga Jaskułecka
  • Danuta Grzechnik
  • Justyna Sawicka
  • Elżbieta Brodzik
  • Milena Wasilewicz

Kadencja Powiatowej Rady trwa 4 lata.

Serdecznie gratulujemy.

Otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszczowie

Otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszczowie

Dziś nastąpiło uroczyste otwarcie odbudowanego i odnowionego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszczowie! To wielka chwila dla naszej społeczności, ponieważ nowy budynek w pełni uzupełnia już istniejący kompleks placówek Dziennego Domu Seniora, Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego oraz Zakładu Aktywności Zawodowej „Tara”.

To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło licznych gości, wśród których znaleźli się lokalni liderzy społeczni, przedstawiciele władz samorządowych i osoby związane z służbą zdrowia. Warto docenić wysiłek i zaangażowanie wszystkich, którzy przyczynili się do tego projektu. Dzięki ich pracy i oddaniu, teraz mamy nowoczesny i kompleksowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który będzie służyć naszej społeczności przez wiele lat.

Nowy zakład zapewni wysoką jakość opieki medycznej i rehabilitacyjnej dla naszych mieszkańców, poprawiając jakość życia wielu osób. To znakomity krok w kierunku zapewnienia dostępu do potrzebnej opieki zdrowotnej i rehabilitacji w naszym powiecie.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i gratuluję wszystkim za to wspaniałe osiągnięcie! Niech nowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jaszczowie stanie się miejscem, gdzie zdrowie i dobro pacjentów będą zawsze na pierwszym miejscu

CZYTAJ…
Wyjazd związany z promocją MŚP z województwa lubelskiego do Chin

Wyjazd związany z promocją MŚP z województwa lubelskiego do Chin

Zapraszamy MŚP z województwa lubelskiego do udziału w naborze na wyjazd na wydarzenie związane z promocją MŚP do Chin, połączony z udziałem w The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo w Zhengzhou, Prowincja Henan.

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku).

Do udziału w wyjeździe zapraszamy MŚP ze wszystkich sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem branży rolno-spożywczej, z uwagi na udział w targach o takiej tematyce: The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo w dniach 21-23 listopada 2023. W ramach wydarzenia dla uczestników zorganizowane zostaną spotkania B2B oraz wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach. Nie przewiduje się wynajmu przestrzeni wystawienniczej.

Maksymalna przewidywana liczba uczestników wyjazdu: 12 przedsiębiorców (max. 1 osoba z jednego MŚP).

Ostateczny termin wyjazdu może ulec zmianie w przypadku sytuacji niezależnych od Województwa Lubelskiego oraz wykonawcy, w tym np. braku dostępności biletów lotniczych, itp.

Nazwa wydarzeniaWyjazd na wydarzenie związane z promocją MŚP do Chin, połączony z udziałem w The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo w Zhengzhou, Prowincja Henan.
Miejsce (miasto/kraj)Zhengzhou, Pekin/Chiny
Termin wyjazdu (data rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu)Planowany termin: 19-24.11.2023 r. (+/- 2 dni)
Cel i opis wyjazduCelem udziału w Wyjeździe jest wzmocnienie potencjału eksportowego firm z sektora MŚP z województwa lubelskiego oraz ekspansja MŚP na rynki zagraniczne, w tym wzrost ich potencjału eksportowego i rozpoznawalności w oparciu o zdiagnozowane kluczowe sektory stanowiące o konkurencyjności regionu, a także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych przez MŚP z regionu oraz zdobycie nowych rynków zbytu i kanałów dystrybucji.
Wyjazd do Zhengzhou (Henan, Chiny) połączona będzie z udziałem w targach rolno-spożywczych The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo.
Wartość Wyjazdu [1]12 000,00 zł
Koszty kwalifikowalne [2]koszty transportu (przelot/przejazd),koszty ubezpieczenia osobowego obejmujące m.in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie zdrowotne,koszty zakwaterowania.
Wnioskowana kwota pomocy de minimis [3]12 000,00 zł
Źródła finansowania WyjazduProjekt „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych.

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają:

  1. koszty zakupu wiz,
  2. koszty wykonania testu na COVID19 i/lub innych badań/testów w przypadku nałożenia takiego obowiązku,
  3. diety pobytowe oraz koszty wyżywienia,
  4. koszty spóźnień Uczestnika na zaplanowane transfery i związane z tym koszty dodatkowego zakwaterowania, zmiany w rezerwacji biletu itp.,
  5. inne koszty dodatkowe związane z udziałem w Wyjeździe.

W ramach dofinansowania, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że kwota przewidziana w Ogłoszeniu o naborze może ulec zmianie. Ostateczny koszt uczestnictwa w Wyjeździe znany będzie po jego zakończeniu na podstawie faktur otrzymanych przez Województwo Lubelskie od wykonawców usług związanych z organizacją uczestnictwa w Wyjeździe.

Termin składania wniosków:
15 października 2023 r. do końca dnia

Więcej informacji dostępnym pod adresem:
https://gospodarka.lubelskie.pl/pl/aktualnosci/wyjazd-zwiazany-z-promocja-msp-z-wojewodztwa-lubelskiego-do-chin

„Bitwa o remizy” – rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

„Bitwa o remizy” – rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

Rozpoczyna się Bitwa o remizy! To inicjatywa, która łączy element wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych (OSP) oraz demokrację. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiły program, który przyniesie korzyści naszym OSP oraz gminom o najwyższej frekwencji wyborczej. W ramach tej inicjatywy, każda gmina do 20 tys. mieszkańców, która osiągnie najwyższą frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma aż 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej. To ogromna szansa na unowocześnienie naszych strażnic OSP, co przyczyni się do poprawy warunków, w jakich nasi dzielni strażacy pełnią służbę. Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, z dumą ogłosił ten program podczas konferencji prasowej. Zaznaczył, że to połączenie wsparcia dla tych, którzy ratują nas na co dzień oraz elementu demokracji, który zachęci nas wszystkich do aktywnego uczestnictwa w wyborach. Cała inicjatywa opiera się na zasadzie przyznawania 1 miliona złotych do każdego powiatu, które trafią do gminy z największą frekwencją wyborczą. Ponadto, ponad 300 milionów złotych zostanie przekazanych na rozwój OSP, aby ich remizy stały się jeszcze bardziej nowoczesne i komfortowe dla strażaków. Minister Klimatu i Środowiska, Pani Anna Moskwa, podkreśliła, że remizy OSP to centra aktywności społecznej w naszych gminach, miejsca spotkań mieszkańców, kół gospodyń wiejskich, sołtysów i oczywiście strażaków. W ostatnich latach udało się już zaopatrzyć OSP w ponad 3700 nowoczesnych wozów ratowniczo-gaśniczych i potrzebny sprzęt. Teraz jednak priorytetem jest unowocześnienie samych remiz, aby w każdym zakątku Polski mogły rozwijać się lokalne miejsca obywatelskiej aktywności. Apel minister Moskwa kieruje do wszystkich samorządowców i radnych, niezależnie od opcji politycznej. Zachęca ich do walki o jak najwyższą frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu, które odbędą się 15 października 2023 roku. W ramach profrekwencyjnej akcji przygotowano ogólnopolskie działania, które mają zachęcić nas wszystkich do udziału w tych ważnych wyborach. Jeśli jesteście mieszkańcami gmin do 20 tys. mieszkańców, to wasza frekwencja wyborcza może przynieść korzyści lokalnej remizie OSP. Najwyższa frekwencja w powiecie zostanie nagrodzona środkami na modernizację strażnicy OSP, w tym termomodernizację, wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne, instalację odnawialnych źródeł energii oraz remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. Wartość dofinansowania dla jednej remizy wynosi nawet 1 milion złotych. Dofinansowania dla OSP zostaną zrealizowane w roku 2024, zgodnie z procedurami określonymi przez odpowiednie ministerstwa, co zapewni sprawny i efektywny rozwój naszych ochotniczych straży pożarnych. To wyjątkowa okazja, by wesprzeć naszych strażaków i jednocześnie aktywnie uczestniczyć w demokratycznym życiu naszej gminy. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Bitwie o remizy i podniesienia frekwencji wyborczej 15 października 2023 roku. Razem możemy osiągnąć wiele i wspólnie zbudować lepsze warunki dla naszych społeczności oraz naszych OSP. Bądźcie gotowi na Bitwę o remizy!