powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zapraszamy MŚP z województwa lubelskiego do udziału w naborze na wyjazd na wydarzenie związane z promocją MŚP do Chin, połączony z udziałem w The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo w Zhengzhou, Prowincja Henan.

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku).

Do udziału w wyjeździe zapraszamy MŚP ze wszystkich sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem branży rolno-spożywczej, z uwagi na udział w targach o takiej tematyce: The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo w dniach 21-23 listopada 2023. W ramach wydarzenia dla uczestników zorganizowane zostaną spotkania B2B oraz wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach. Nie przewiduje się wynajmu przestrzeni wystawienniczej.

Maksymalna przewidywana liczba uczestników wyjazdu: 12 przedsiębiorców (max. 1 osoba z jednego MŚP).

Ostateczny termin wyjazdu może ulec zmianie w przypadku sytuacji niezależnych od Województwa Lubelskiego oraz wykonawcy, w tym np. braku dostępności biletów lotniczych, itp.

Nazwa wydarzeniaWyjazd na wydarzenie związane z promocją MŚP do Chin, połączony z udziałem w The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo w Zhengzhou, Prowincja Henan.
Miejsce (miasto/kraj)Zhengzhou, Pekin/Chiny
Termin wyjazdu (data rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu)Planowany termin: 19-24.11.2023 r. (+/- 2 dni)
Cel i opis wyjazduCelem udziału w Wyjeździe jest wzmocnienie potencjału eksportowego firm z sektora MŚP z województwa lubelskiego oraz ekspansja MŚP na rynki zagraniczne, w tym wzrost ich potencjału eksportowego i rozpoznawalności w oparciu o zdiagnozowane kluczowe sektory stanowiące o konkurencyjności regionu, a także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych przez MŚP z regionu oraz zdobycie nowych rynków zbytu i kanałów dystrybucji.
Wyjazd do Zhengzhou (Henan, Chiny) połączona będzie z udziałem w targach rolno-spożywczych The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo.
Wartość Wyjazdu [1]12 000,00 zł
Koszty kwalifikowalne [2]koszty transportu (przelot/przejazd),koszty ubezpieczenia osobowego obejmujące m.in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie zdrowotne,koszty zakwaterowania.
Wnioskowana kwota pomocy de minimis [3]12 000,00 zł
Źródła finansowania WyjazduProjekt „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych.

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają:

  1. koszty zakupu wiz,
  2. koszty wykonania testu na COVID19 i/lub innych badań/testów w przypadku nałożenia takiego obowiązku,
  3. diety pobytowe oraz koszty wyżywienia,
  4. koszty spóźnień Uczestnika na zaplanowane transfery i związane z tym koszty dodatkowego zakwaterowania, zmiany w rezerwacji biletu itp.,
  5. inne koszty dodatkowe związane z udziałem w Wyjeździe.

W ramach dofinansowania, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że kwota przewidziana w Ogłoszeniu o naborze może ulec zmianie. Ostateczny koszt uczestnictwa w Wyjeździe znany będzie po jego zakończeniu na podstawie faktur otrzymanych przez Województwo Lubelskie od wykonawców usług związanych z organizacją uczestnictwa w Wyjeździe.

Termin składania wniosków:
15 października 2023 r. do końca dnia

Więcej informacji dostępnym pod adresem:
https://gospodarka.lubelskie.pl/pl/aktualnosci/wyjazd-zwiazany-z-promocja-msp-z-wojewodztwa-lubelskiego-do-chin