powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
LII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

LII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż LII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 31 października 2023 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  c) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
  d) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu łęczyńskiego,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku na Powiat Łęczyński.
 6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski

LII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

INFORMACJA – W związku z realizacją robót budowlanych informujemy, że dostęp do budynku Poczty Polskiej może być utrudniony.

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością do budynku Poczty Polskiej (Urząd Pocztowy Łęczna 1) obywa się od strony Al. Jana Pawła II.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wszelkich oznakowań oraz instrukcji bezpieczeństwa na terenie budowy.

Dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość w związku z realizacją prac budowlanych.

Zapraszamy na spotkanie dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich

Zapraszamy na spotkanie dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu powiatu łęczyńskiego na spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich, które odbędzie się już 25 października o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej.