powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XXII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

XXII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż  26 listopada 2020 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B odbędzie się  XXII  Sesja Rady Powiatu w Łęcznej.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI-ej Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 6. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
  c) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”,
  d) w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami specjalnymi prowadzonym przez Powiat Łęczyński,
  e) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu  w 2020 roku na Powiat Łęczyński,
  f) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu w ramach Programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
  g) w sprawie przyjęcia „ Kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia   w zakresie mobilności” w ramach projektu pt. „Mobilny bez barier”,
  h) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość   oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński dodatków do wynagrodzeń,
  i) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Jaszczowie.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję  w internecie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Arkadiusz  Biegaj

„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (ZADANIE NR 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW (ZADANIE NR 2)”

„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH” IRP.272.4.17.2020

„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W PODGŁĘBOKIEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH” IRP.272.4.16.2020

XXII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej


Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniującej wnioski w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

CZYTAJ…