powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Zarząd  Powiatu w Łęcznej  ogłasza   pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego.

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego.

1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego, położone w miejscowości Jawidz, gm. Spiczyn, oznaczone  w operacie ewidencji gruntów   i budynków obrębu 0003 – Jawidz, jako działki nr : 1378/3  o pow. 0,1145 ha, 1378/4 o pow. 0,1238 ha, 1378/5 o pow. 0,1225 ha, 1378/7 o pow. 0,1214 ha, 1378/9 o pow. 0,1215 ha, 1378/11 o pow. 0,1236 ha, 1378/13 o pow. 0,1205 ha, 1378/15 o pow. 0,1197ha, 1378/17 o pow. 0,1203 ha, 1378/19 o pow. 0,1195ha, 1378/21 o pow. 0,1189ha, 1378/23  o pow. 0,1183 ha, 1378/25 o pow. 0,1195 ha, 1378/27 o pow. 0,1175 ha,  1378/28 o pow. 0,1175 ha i 1378/29 o pow. 0,1298 ha, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą  nr LU1I/00143791/3.
2. Cena wywoławcza działek nr:

1) 1378/3 – 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych), plus podatek VAT;
2) 1378/4 – 38 400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy, czterysta złotych), plus podatek VAT;
3) 1378/5 – 38 600,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych), plus podatek VAT;
4) 1378/7 – 37 200,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy  dwieście złotych), plus podatek VAT;
5) 1378/9 – 37 200,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście  złotych), plus podatek VAT;
6) 1378/11- 37 200,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych), plus podatek VAT;
7) 1378/13-37 200,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście  złotych), plus podatek VAT;
8) 1378/15-37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
9) 1378/17-37 200,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych), plus podatek VAT;
10) 1378/19-37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
11) 1378/21-37 000,00 zł (słownie trzydzieści siedem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
12) 1378/23-37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
13) 1378/25-37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
14) 1378/27-36 300,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta złotych), plus podatek VAT; 
15) 1378/28-36 300,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy  trzysta złotych ), plus podatek VAT;
16) 1378/29-37 500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy  pięćset złotych), plus podatek VAT.

3. Wadium: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdą działkę.
4. Działki zlokalizowane są na terenie miejscowości Jawidz na obszarze użytkowanym rolniczo. W sąsiedztwie znajdują się od strony: zachodniej – droga gminna, północnej – działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, wschodniej
i południowej
– działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i zabudowę zagrodową. Przez przedmiotowe działki przebiega podziemna sieć energetyczna średniego napięcia, w odległości do 150 m sieć energetyczna niskiego napięcia. Sieć wodociągowa, telefoniczna oraz w odległości ok. 500 m sieć kanalizacji sanitarnej.
5. Obciążenia nieruchomości: – działki są w dzierżawie do końca 2021 r.
6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, przedmiotowe działki położone są w terenie oznaczonym następującymi symbolem: 39 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących warunkach:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) wszystkie prace prowadzone w tym terenie wymagają uzyskania warunków i wytycznych Konserwatora Zabytków;
3) nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na:

      • 15,00 m od krawędzi jezdni drogi gminnej;
      • 10,00 m od krawędzi jezdni drogi wewnętrznej.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 7  października  2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A (sala konferencyjna)  o godzinie: 1) 1000  dla działki nr 1378/3;    2)1015  dla działki nr 1378/4; 3)1030  dla działki nr 1378/5; 4)1045  dla działki nr 1378/7; 5)1100  dla działki nr 1378/9; 6)1115  dla działki nr 1378/11;7) 1130  dla działki nr 1378/13; 8)1145  dla działki nr 1378/15;9)1200  dla działki nr 1378/17;10)1215  dla działki nr 1378/19;11) 1230  dla działki nr 1378/21;12) 1245  dla działki nr 1378/23;13) 1300  dla działki nr 1378/25;14)  1315  dla działki nr 1378/27; 15) 1330  dla działki nr 1378/28;16) 1345  dla działki nr 1378/29.
8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia     30 września 2020       na konto Powiat Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, Lubelski Bank Spółdzielczy  w Końskowoli, nr  15 8741 0004 0007 8908 2000 0030  w tytule wpisując ,,wadiumsprzedaż działki nr 1378/……. w Jawidzu„. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu.
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w formie, terminie
i wysokości określonej w ust. 3 i 8 niniejszego ogłoszenia.
10. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:

1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma zostać nabyta do majątku wspólnego, a w przetargu uczestniczy tylko jeden ze współmałżonków,
3) aktualny dokument (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela jednostki organizacyjnej do jej reprezentowania w przetargu,
4) umowy między osobami, określającej wysokość udziału każdej z nich we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie ich nabycia na współwłasność,
5) pełnomocnictw dla pełnomocników z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.

11. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.
12. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
13. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
14. W przypadku zaistnienia ważnych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przedmiotowego przetargu.
15. Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 5 lub tel.: 815315216  w godzinach urzędowania.

Mapa
Informacja

Informacja

W związku z pytaniami dotyczącymi pracowników przebywających w kwarantannie informujemy, że na dzień dzisiejszy jedyną osobą przebywającą w kwarantannie jest Starosta Łęczyński-Krzysztof Niewiadomski.