powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zarządu Powiatu w Łęcznej ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi w Ludwinie

Przedszkola Ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi z siedzibą Ludwin 30A, 21-075 Ludwin

Do konkursu może przystąpić:

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu z oddziałami specjalnymi
  b) ukończył studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  d) uzyskał:
  – pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  – co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 5 lat pracy lub
  – w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu;
  e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
  h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1458 z późn. zm.);
  k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.).
 2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
  b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
  c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  d) nie toczy się przeciwko niej postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne,
  e) spełnia wymagania określone w pkt 1, litera b, e, f, h, j, k.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
  b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  a) imię (imiona) i nazwisko,
  b) datę i miejsce urodzenia,
  c) obywatelstwo,
  d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,
 7. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. oświadczenie, że prze­ciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.),
 11. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 12. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 13. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Przedszkola Ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi w Ludwinie” w ter­minie do dnia 25 września 2020 r. do godziny 1500 (w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu) pokój 111 (Biuro  Obsługi Interesanta), pod adresem: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Łęcznej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indy­widualnie, pisemnie w postaci papierowej.

Uzasadnienie do uchwały  w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi w Ludwinie

W dniu 6 sierpnia 2020 r. Rada Powiatu w Łęcznej podjęła uchwałę o utworzeniu Przedszkola Ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi w Ludwinie, w związku z czym zachodzi konieczność wyłonienia kandydata na dyrektora tej jednostki. Wymagania, jakim winni odpowiadać kandydaci wymienione w załączniku do uchwały zgodne są z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597  z późn. zm.). Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na stronie internetowej Powiatu Łęczyńskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.