powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż 11 września 2020 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu w Łęcznej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX-ej  Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Podjęcie uchwały:

a)  zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b)  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
c)  zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński dodatków do wynagrodzeń,
d)  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych  w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,
e)  zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów i psychologów szkolnych, logopedów, nauczycieli w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym, szkolnych doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych  przez Powiat Łęczyński,
f)  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi w Ludwinie oraz nadania statutu,
g)  zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych,
h)  zmieniająca uchwałę nr XVI/148/2020 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 21 maja 2020r. w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem” realizowana w ramach Funduszy Norweskich, Perspektywa 2014 -2021, Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
i)  w sprawie wyrażenia  zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Biegaj