powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

siwz na postęp. w trybie przetargu nieogr. pn.: Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych… ZP.272.4.07.2014

Znak sprawy: ZP.272.4.07.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 • Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest:
Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – na obiekcie scaleniowym: Ostrówek Podyski, Szczupak gmina Cyców powiat łęczyński

Zatwierdzam dokumenty przetargowe

Łęczna, dnia 04.09.2014 r.


Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

SPIS TREŚCI

DZIAŁ 1 – O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

DZIAŁ II – I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W
1.Informacje ogólne dla Wykonawców
2.Termin wykonania zamówienia
3.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
5.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
6.Wymagania dotyczące wadium
7.Termin związania ofertą
8.Opis sposobu przygotowania ofert
9.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
10.Opis sposobu obliczenia ceny
11.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
12.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
13.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
14.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
15.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
16.Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIKI

Z A M A W I A J Ą C Y :
Nazwa zamawiającego: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./fax 81 752 64 00, 81 752 64 64
strona urzędu:www.powiatleczynski.pl
godziny urzędowania:poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700-1500
wtorek 800-1600

N A Z W A Z A M Ó W I E N I A:
Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – na obiekcie scaleniowym: Ostrówek Podyski, Szczupak gmina Cyców powiat łęczyński

Kod CPV: 45.11.12.40-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45.11.21.00-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45.24.40.00-9 Wodne roboty budowlane

Zamówienie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów – objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

T R Y B U D Z I E L E N I A Z A M Ó W I E N I A :
1.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./.
2.Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./.

DZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w celu poprawy parametrów technicznych tych urządzeń na obiekcie scaleniowym:
– Ostrówek Podyski, Szczupak gmina Cyców powiat Łęczyński

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

 1. Gwarancja:
  a)Wymagany jest min. 5 letni okres gwarancji na wykonane roboty.
  b) Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

4.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom w ofercie należy wskazać zakres oraz rodzaj prac, który zostanie powierzony podwykonawcy – Załącznik Nr 8 do SIWZ.
1) W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza tym w treściach umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym – najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.
3) Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą dostawy materiałów.

DZIAŁ II – I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C ÓW
1.Informacje ogólne dla Wykonawców
1)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3)Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
4)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5)Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
6)Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7)Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8)Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
9)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożyć ofertę wspólną. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do oferty w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie. Umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do zawarcia umowy może być zawarte w treści umowy konsorcjum.
10)Wykonawcy Ci przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będą zobowiązani do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę, jeżeli nie była dołączona do oferty.
11)Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12)Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13)Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
14)Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem regulacji art. 93 ust. 4 ustawy.
15) Postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej w języku polskim.

 1. Termin wykonania zamówienia
  Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 25.11.2014r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na odstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, w szczególności:

a)spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty (wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych o wartości jednostkowej roboty co najmniej 100.000,00 zł brutto.

W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

b)spełniają warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności wodno-melioracyjnej w zakresie melioracji wodnych wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Uwaga :
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm), oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (j.t. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)

2)Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią choć jednego z w/w warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1)W celu wykazania (potwierdzenia) spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ;

b)Wykazu wykonanych robót budowlanych, zakończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających wymagania określone w ust. 3 pkt 1 lit a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Wykaz musi zawierać wszystkie dane wyszczególnione w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji.

c)Dowody dotyczące robót wymienionych w w/w wykazie określające czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn.:
-poświadczenie albo
-inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

d)Wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z uwzględnieniem spełnienia warunku określonego w ust. 3 pkt 1 lit b) na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

e)Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ.

2) W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

b)Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c)Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informacja, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – na Załączniku Nr 9 do SIWZ.

3)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wykonawca zagraniczny), zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5)W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w ustępie 4 punkcie 2 (lub w punkcie 3 niniejszej specyfikacji – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
6)Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach dolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W/w zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Zobowiązanie to winno zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu jego wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

5.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1)Korespondencję dotyczącą postępowania należy kierować na adres:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95a, 21-010Łęczna
tel./fax 81 752 64 00, 81 752 64 64
adres e-mail: e.kowalik@powiatleczynski.pl
strona urzędu: www.powiatleczynski.pl
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700-1500
wtorek 800-1600

2)Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3)Zamawiający żąda, aby korespondencja zawarta w pkt 2 przekazywana przez każdą ze stron faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana przez adresata wiadomości w tej samej formie, w jakiej otrzymał on informację, np. informacja przesłana faksem wymaga potwierdzenia faksem. Potwierdzenie takie powinno nastąpić niezwłocznie.
4) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu do składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5) Zamawiający dostarczy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej.
7) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
8) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
?Pani Elżbieta Kowalik – w sprawach postępowania tel. 81 752 64 01
?Pan Tadeusz Handor – w sprawach technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia tel. 600-812-341

 1. Wymagania dotyczące wadium
  1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
  2) Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.
  3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  a)pieniądzu;
  b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  c) gwarancjach bankowych;
  d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
  4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Starostwa Powiatowego w Łęcznej:
  PKO BP SA O. Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535
  dowód wpłaty wadium dołączyć do oferty/ tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane. Uwaga!!! O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
  5) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy w formie oryginału dołączyć do oferty. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów ma być Zamawiający. Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta.
  6) Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 46 ustawy.
  7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
  o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to
  z przyczyn nie leżących po jego stronie.
  8) Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
  c)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 2. Termin związania ofertą
  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.
 3. Opis sposobu przygotowania ofert
  1)Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ
  2)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3)Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  4)Oferta musi być przygotowania w języku polskim, napisana na maszynie do pisania / komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
  5)Każdy dokument i oświadczenie składające się na ofertę musi być czytelne.
  6)Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ów.
  Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
  7)W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
  8)Oferta wraz załącznikami winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
  9)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
  10)Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany lub poprawki w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
  11)W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”
  Zaleca się, aby były trwale oddzielnie spięte.
  12)Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  13)Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
  14)Wykonawca wprowadzający zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty zawiadamia pisemnie Zamawiającego o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składania ofert, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

15)Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:

„Przetarg – poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych.”
Nie otwierać do dnia 23.09.2014r. do godziny 10:30
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty Wykonawcy złożonej po terminie.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
  1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.09.2014r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła 95a godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700-1500 ; wtorek 800-1600
  2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2014r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.
  3)Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
  4)Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych.
  5)Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  6)Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz inne informacje przewidziane ustawą.
  7)W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekaże informacje z otwarcia ofert.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny
  1)Cenę oferty należy podać w formie kosztorysowej i musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2)Cena oferty winna być podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ i winna wynikać z dołączonego do oferty kosztorysu ofertowego.
  3)Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
  4)Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
  5)Wykonawca w kosztorysach ofertowych nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji przedmiaru oraz winien go wycenić zgodnie z opisem pozycji bez wprowadzania pozycji dodatkowych.
  6)Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do pozycji przedmiaru. Wszelkie błędy dostrzeżone w przedmiarach i dokumentacji projektowej winien zgłosić zamawiającemu przed terminem składania ofert w trybie art. 38 ustawy.
 3. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1)Przy wyborze najkorzystniejszej oferty częściowej Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena ofertowa brutto – 100 %.

2) Cena ofertowa brutto oferty – znaczenie 100 pkt. Ilość punktów jaką wykonawca otrzyma za stopień spełnienia kryterium, będzie obliczana według następującego wzoru:
100
Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena brutto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100.
3)Wszystkie obliczenia ilości punktów oferty częściowej dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
4)Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty częściowej i oceny ofert zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
  1)Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
  2)Jeżeli zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający spełnienie tego wymogu przed zawarciem umowy, z uwzględnieniem zapisów ust. 13 SIWZ.
  3)Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o:
  a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom na podstawie kryterium oceny ofert;
  b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  d) terminie zawarcia umowy.
  4)Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w ust. 12 pkt 3 lit. a SIWZ na stronie internetowej www.powiatwlodawski.pl oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
  5)W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (jeżeli nie była dołączona do oferty).
 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  2) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta częściowa została wybrana jako najkorzystniejsza – wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie .
  3) Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  a)pieniądzu;
  b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  c)gwarancjach bankowych;
  d)gwarancjach ubezpieczeniowych;
  e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  4) Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wniesione również:
  a)w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej;
  b)przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
  c)przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
  5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego.
  6) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi.
  7) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych.
  Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
  1)Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku Nr 10 do SIWZ.
  2)Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie strony.
  3)Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy
  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór wykonawcy:
  a)zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej takimi samymi uprawnieniami.
  b)zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami /doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
  c)zmiana terminu wykonania może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
  -przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
  -działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
  -wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót fakt ten musi zostać zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
  -wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
  -wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
  Opóźnienia, o których mowa muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
  W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
  4)Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia tylko w następujących przypadkach:
  a)wystąpienia robót zamiennych;
  b)rezygnacji z realizacji części robót;
  c) wystąpienia robót dodatkowych;
  d)zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa.
  5) Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub obniżenie jakości przedmiotu zamówienia.
 4. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
  1)Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
  2)W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  a)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
  w postępowaniu,
  b)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
  c)odrzucenia oferty odwołującego.
  3)Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
  4)Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej. Odwołujący zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kopii odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu.
  5)Postępowanie odwoławcze kończy się ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, na które stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
  6)Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI art. 179 – 198g ustawy.
 5. Postanowienia końcowe
  W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm./ oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI
1.Zał. Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja –opis przedmiotu zamówienia
2.Zał. Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
3.Zał. Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie – art. 22 ust. 1
4.Zał. Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie – art. 24 ust. 1
5.Zał. Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób
6.Zał. Nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych
7.Zał. Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów
8.Zał. Nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o zamiarze powierzenia
części zamówienia podwykonawcom
9.Zał. Nr 9 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
10.Zał. Nr 10 do SIWZ – Projekt umowy

2 zmiana siwz na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników,… ZP.272.4.6.2014

Łęczna, dnia 27.06.2014r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „ współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego” nr. ZP/…../2014 – zmiana treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907) Zamawiający dokonuje drugiej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. Załącznik nr 4 do SIWZ, § 10. – było przed zmianą
  Zamawiający zobowiązuje się do:
  -informowania pracowników o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia,
  -sporządzania miesięcznych wykazów osób przystępujących oraz występujących
  z ubezpieczenia,
  -potrącania z wynagrodzeń ubezpieczonych pracowników oraz przekazywania Wykonawcy, w ustalonym terminie, składek należnych za ubezpieczenie.
  -dostarczenia listy osób ubezpieczonych nie później niż na 7 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia
  -dostarczenia deklaracji osób przystępujących do ubezpieczenia nie później niż 7 dni od początku okresu ubezpieczenia

Jest po zmianie
Zamawiający zobowiązuje się do:
-informowania pracowników o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia,
-sporządzania miesięcznych wykazów osób przystępujących oraz występujących
z ubezpieczenia,
-potrącania z wynagrodzeń ubezpieczonych pracowników oraz przekazywania Wykonawcy, w ustalonym terminie, składek należnych za ubezpieczenie.
-przekazania Wykonawcy listy osób przystępujących i występujących z ubezpieczenia oraz deklaracji osób przystępujących w terminie do 15 dnia miesiąca, którego dotyczą.

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 2.9. – było przed zmianą

2.9. Składka za ubezpieczenie będzie płatna miesięcznie przez cały okres realizacji zamówienia do 15 dnia okresu, za który jest należna. Składka będzie przekazywana przez Ubezpieczającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy z podaniem w tytule przelewu numeru polisy

Jest po zmianie

2.9. Składka za ubezpieczenie będzie płatna miesięcznie przez cały okres realizacji zamówienia do 28 dnia okresu, za który jest należna. Składka będzie przekazywana przez Ubezpieczającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy z podaniem w tytule przelewu numeru polisy

 1. Załącznik nr 4 do SIWZ, § 14 pkt. 2. – było przed zmianą
 2. Terminy przekazywania składek określa się na 28 dzień miesiąca za dany miesiąc. W przypadku, gdy dzień płatności tak określony przypadnie w dzień świąteczny lub wolny od pracy u Zamawiającego realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym terminie.

Jest po zmianie

 1. Terminy przekazywania składek określa się na 28 dzień miesiąca za dany miesiąc. W przypadku, gdy dzień płatności tak określony przypadnie w dzień świąteczny lub wolny od pracy u Zamawiającego realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym terminie, pod warunkiem, że nie będzie to dzień kolejnego miesiąca, tylko dzień miesiąca za który jest należna składka.

zmiana SIWZ na ubezpieczenie grupowena życie pracowników …. ZP.272.4.6.2014

Łęczna, dnia 24.06.2014r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego” nr. ZP.272.4.6.2014 – zmiana treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 2.23. – było przed zmianą
  2.23. Wykonawca zapewnia obsługę grupowego ubezpieczenia na życie na terenie miasta Ostróda, co oznacza, że gwarantuje co najmniej:
 • przyjmowanie i weryfikację dokumentów o wypłatę świadczenia,
 • wyjaśnianie spraw spornych odnośnie złożonych dokumentów
 • przyjmowanie wniosków o zawarcie ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego,
 • przeprowadzenie badań lekarskich na koszt Wykonawcy
  Jest po zmianie
  2.23. Wykonawca zapewnia obsługę grupowego ubezpieczenia na życie na terenie miasta Łęczna oraz w odległości 30 km od siedziby Zamawiającego, co oznacza, że gwarantuje co najmniej:
 • przyjmowanie i weryfikację dokumentów o wypłatę świadczenia,
 • wyjaśnianie spraw spornych odnośnie złożonych dokumentów
 • przyjmowanie wniosków o zawarcie ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego,
 • przeprowadzenie badań lekarskich na koszt Wykonawcy
 1. Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 3.21.7. – było przed zmianą

3.21.7. Krwotok śródmózgowy – wynaczynienie krwi do tkanki mózgowej. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym),

Jest po zmianie

3.21.7. Krwotok śródmózgowy – wynaczynienie krwi do tkanki mózgowej. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym),

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 3.21.8. – było przed zmianą

3.21.8.Zawał serca:
a) martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego.
(dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego),
b) Tylko taki zawał serca, który powoduje:
a) wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej jednego z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

 • objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej),
 • zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego niedokrwienia,
 • nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych,
  (dotyczy: ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),
  lub
  b) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej ( PCI),
  (dotyczy: ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),
  lub
  c) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy , przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:
 • nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa,
 • udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,
 • udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego.
  (dotyczy: ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),

Jest po zmianie

3.21.8.Zawał serca:
a) martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego.
(dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego),
b) Tylko taki zawał serca, który powoduje:
a) wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

 • objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej),
 • zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego niedokrwienia,
 • nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych,
  (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego, ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym)
  lub
  b) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej ( PCI),
  (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego,)
  lub
  c) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy , przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:
 • nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa,
 • udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,
 • udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego.
  (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),

SIWZ z zał na UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, … ZP.272.4.6.2014

Numer sprawy: ZP.272.4.6.2014

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ”

sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, pod nazwą:

„UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW / PARTNERÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2014 pod nr 123575 – 2014

Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu
Kazimierz Radko Adam Niwiński

Zatwierdzam: ……………………… …………………….
Łęczna, 09.06.2014r.

 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
  Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
  ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
  województwo: lubelskie
  tel./81/ 752-64-80, fax /81/ 752-64-64
  NIP 713-23-98-078 REGON 431029168
  Strona internetowa: www.powiatleczynski.pl
 2. Tryb udzielenia zamówienia
  2.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
  2.2.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 ustawy Pzp.
  2.3.Podstawa prawna opracowania SIWZ:
  2.3.1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
  2.3.2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
  2.3.3.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1692).
  2.3.4.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1735).
  2.3.5.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458).
  2.3.6.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3.Opis przedmiotu zamówienia
3.1.Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego. Zakres zamówienia obejmuje:
a)ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:
?ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
?ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
?ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego
?ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
?ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
b)ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka / partnera oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku
c)ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów
d)ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka
e)ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka
f)ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka
g)ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka
h)ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
i)ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
j)ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
k)ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego
l)ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Dziecka
m)ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego
n)ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia Ubezpieczonego
o)ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
p)ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo:

 • ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy
 • ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

3.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:
Załącznik nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”.
3.3.Zamawiający wymaga, aby podmioty objęte postępowaniem nie były zobowiązane do pokrywania strat wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.).
3.4.Statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych musi przewidywać, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby niebędące członkami towarzystwa. Zamawiający w przypadku wyboru oferty wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie jest zobligowany do zostania jego członkiem i do wnoszenia opłaty członkowskiej.
3.5.Wykonawca musi posiadać ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. Warunki te – obowiązujące na dzień składania ofert – będą miały zastosowanie wyłącznie w sprawach nieuregulowanych przez niniejszą SIWZ, przez cały okres realizacji zamówienia.
3.6.Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zamawiającego. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.
3.7.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66511000-5 (usługi ubezpieczenia na życie), 66512100-3 (usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków), 66512210-7 (usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego), 66512220-0 (usługi ubezpieczenia medycznego).
3.8.Zamawiający informuje, że nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju ubezpieczeń, które obejmuje zakres niniejszego zamówienia.

5.Informacja o ofertach częściowych i wariantowych
5.1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 1. Termin wykonania zamówienia
  6.1.Termin wykonania zamówienia: Zamówienie publiczne należy realizować w terminie 36 miesięcy począwszy od 01.12.2014r. po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą.
  6.2.Na potwierdzenie zawarcia umowy zostanie wystawiona polisa na cały okres zamówienia.

7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
7.1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
tj. posiadania zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.), obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.), tj. że posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.
7.1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w przedmiotowym zakresie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w przedmiotowym zakresie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga by złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych
7.1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga by złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W opisanej w niniejszym punkcie sytuacji Wykonawca winien udokumentować Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
7.3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz z powodu okoliczności wymienionych w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy Pzp.
7.4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 7.3, każdy z wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 7.1.1. – przy czym zakres tych uprawnień musi obejmować łącznie cały przedmiot zamówienia; wspólnie lub odrębnie wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt 7.1.2 – 7.1.4.

8.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
8.1.Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ponadto wykonawca winien udokumentować brak podstaw do wykluczenia z powodu przesłanki wymienionej w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy Pzp.
8.2.Wykonawca składa formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, a wraz z nim oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków udziału w postępowaniu, a także oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
8.3.W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
8.3.1.oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;
8.3.2.zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.), obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.

Dokumenty wymagane na potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
8.4.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
8.4.1.oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 a do niniejszej specyfikacji;
8.4.2.aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.4.3.listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w myśl zapisów art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej- sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 b do SIWZ

Dokumenty podmiotów zagranicznych
8.5.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
8.5.1.Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.4.2. składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.5.2.Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 8.5.1., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.5.3.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty wymagane od wykonawców polegających na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
8.6.W przypadku wykonawców polegających na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, oprócz dokumentów wymienionych w punktach: 8.3.1, 8.3.2., 8.4.1. oraz 8.4.2., wymaganych dla wykonawców, są oni zobowiązani:
8.6.1. przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów, na których potencjał się powołują do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
8.6.2. przedłożyć dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 8.4.1. oraz 8.4.2.

Dokumenty i postanowienia dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia
8.7.W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
8.7.1.Każdy z wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt. 8.3.2., 8.4.1. i 8.4.2., a także dokument, o którym mowa w pkt. 8.8., a wspólnie lub odrębnie – oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1 niniejszego rozdziału.
8.7.2.W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8.7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

Pozostałe postanowienia dotyczące dokumentów i oświadczeń
8.8.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w myśl zapisów art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej- sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 b do SIWZ.
8.9.Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny one być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
8.10.Wymagane oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału.
8.11.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
8.12.Zamawiający może wymagać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.13.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.14.Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
8.15.Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień odnośnie przedłożonych oświadczeń lub dokumentów (w sytuacji, gdy budzą one wątpliwości Zamawiającego), stosownie do zapisów art. 26 ust.4 ustawy, jak również wyjaśnień, o których mowa w art. 24 b dotyczących powiązań istniejących między przedsiębiorcami, w celu zbadania czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy na mocy art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy.
8.16.Zamawiający może również żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, na podstawie zapisów art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
9.1.W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem oraz w formie pisemnej:

 • pisemnie na adres zamawiającego
 • faksem na nr: 81 752-64-64
  Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
  9.2.Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.
  9.3. Zgodnie z art. 40 ust. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem zamówienia. Przepis art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
  9.4. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia, udostępnioną na stronie internetowej, za pobraniem opłaty pokrywającej koszty jej druku i przekazania.
  9.5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
  9.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
  9.7. Przedłużanie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl.
  9.8.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w art. 38 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  9.9.Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na numer faksu: 81 752-64-64 , a następnie w formie pisemnej na adres zamawiającego, podany w specyfikacji.
  9.10.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl.
  9.11.Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  9.12.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4 a ustawy stosuje się odpowiednio.
  9.13.Osobą uprawnioną do udzielania informacji wykonawcom jest Teresa Olszak –Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, tel.81 752-64-80, fax. 81 752-64-64.
  W sprawach merytorycznych Inter-Broker Sp. z o.o. w Toruniu reprezentuje (bez prawa przyjmowania od wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielania na nie wykonawcom odpowiedzi) Radosław Kwiatos z firmy Inter Broker Sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń, tel. (056) 658-42-80 lub 607-627-067.

10.Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego umowy
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.Termin związania ofertą.
11.1.Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.
11.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.3.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.Opis sposobu przygotowywania ofert
12.1.Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
12.2.Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Oświadczenia należy złożyć w formie oryginału.
12.3.Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
12.4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych i do załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie wskazującego ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
12.5.W przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje inna osoba niż uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające osobę tę do występowania w imieniu wykonawcy, w formie oryginału lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
12.6.Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12.7.Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
12.8.Koszt sporządzenia oferty ponosi wykonawca.
12.9.Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację w tym zakresie należy umieścić w formularzu ofertowym.
12.10.Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec te informacje w ofercie, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r, Nr 153 poz.1503 z późn. zm.). Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12.11.Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
12.12.Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
12.13.Zaleca się, aby oferta zawierała dane wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu.
12.14.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie, przy czym koperty te powinny być oznakowane napisem „ZMIANA”. Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany.
12.15.Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperta taka zostanie otwarta w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
12.16.Oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowanej na zamawiającego:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

Opakowanie oferty dodatkowo należy opisać następująco:
„Oferta przetargowa na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego – nie otwierać przed dniem 09.07.2014 r., godz. 11:30.”

W przypadku braku klauzuli „Nie otwierać przed dniem” zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

12.17.Zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
a)formularz ofertowy (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
b)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ,
c)zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.), obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia,
d)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru załącznika nr 3a do SIWZ,
e)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert,
f)listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w myśl zapisów art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej- sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 b do SIWZ.
g)pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z wpisem do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) – zgodnie z pkt 12.5. SIWZ – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
h)w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (zgodnie z pkt 12.4. SIWZ) – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie oraz pozostałe dokumenty wymagane, określone w SIWZ, dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
i)w przypadku wykonawców polegających na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów: dokumenty potwierdzające zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z pkt 8.6. SIWZ) oraz dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 8.4.1. oraz 8.4.2. SIWZ.

13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
13.1.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, osobiście lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
pokój. nr 111 I piętro Kancelaria Ogólna

13.2.Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa w dniu 09.07.2014 r., do godz. 11.00.
13.3.Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.
13.4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2014 r., o godz. 11:30, w siedzibie zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, w sali konferencyjnej (parter budynku, pokój nr 9).
13.5.Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
13.5.1.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia.
13.5.2.Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
13.6.Informacje, o których mowa w pkt 13.5.1 i 13.5.2 przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

14.Opis sposobu obliczania ceny
14.1.Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
14.2.Cena oferty winna zawierać wszystkie ewentualne zniżki i zwyżki, wynikające z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia.
14.3.Przy obliczaniu ceny oferty należy przyjąć min. 50% partycypację ubezpieczonych w ogólnej liczbie pracowników.
14.4.Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
15.1.Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) cena oferty – 10 %
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane- 40 %
3) wysokości świadczeń – 50 %

15.2.Opis kryteriów:
15.2.1.Cena oferty – 10 pkt:
Maksymalną ilość punktów za kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Cena oferty” zostanie określona zgodnie z wzorem:

Cmin

Cn = ————– x 10 pkt
C
gdzie:
Cn – łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową, za kryterium „Cena oferty”
C – cena badanej oferty
Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert

15.2.2.Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane – 40 pkt
Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane” na podstawie załącznika nr 2, przyznając danej ofercie „małe” punkty (określone przy poszczególnych klauzulach podanych w punkcie 2.2.1, zgodnie z poniższym wykazem. Punkty „małe” za warunki pośrednie nie będą przyznawane. Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt.), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień. Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane” zostanie określona zgodnie z wzorem:

Imp

Pp = —————– x 40 pkt
100 pkt

gdzie:
Pp – ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane”
Imp – ilość „małych” punktów otrzymanych przez badaną ofertę za przyjęte klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane

15.2.2.1.Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane

 • Klauzula dodatkowa obniżenia karencji – 3 punkty lub klauzula dodatkowa zniesienia karencji – 7 punktów;
 • Definicja zawału serca – 5 punktów;
 • Klauzula rozszerzająca definicję dziecka – 5 punktów
 • Klauzula wynagrodzenia za czynności przygotowawcze – 8 punktów
 • Klauzula rozszerzająca katalog poważnych zachorowań Ubezpieczonego – 8 punktów;
 • Klauzula maksymalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – 7 punktów
 • Klauzula minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – 10 punktów;
 • Klauzula rozszerzenia świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby – 12 punktów;
 • Klauzula rozszerzenia świadczenia z tytułu rekonwalescencji – 15 punktów
 • Klauzula dodatkowa ubezpieczenia kosztów zakupu leków – Grupa nr 1 – 8 punktów, Grupa nr 2 – 8 punktów
 • Klauzula pomocy medycznej – wariant podstawowy – 3 punkty lub klauzula dodatkowa pomocy medycznej – wariant rozszerzony – 7 punktów;

UWAGA: Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych oznaczają zgodę na ich definicje które opisane zostały w Załączniku Nr 1 do SIWZ pkt. 4.

15.2.3.Wysokość świadczeń – 50 pkt.

Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium „Wysokość świadczeń” na podstawie załącznika nr 2, przyznając danej ofercie za każde wymienione poniżej świadczenie punkty wyliczane według wzoru:
Dla Grupy nr 1:

Pwś(n)1 =wartość danego świadczenia badanej oferty dla Grupy nr 1 – Min.wś(n)1x Pkt
najwyższa wartość danego świadczenia dla Grupy nr 1 – Min.wś(n)1

UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 – świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0.
gdzie:
n – nr pozycji z pkt.15.2.3.1 od 1 do 27
Min. wś(n)1 – minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie
z załącznikiem Nr 2 dla Grupy nr 1
Pwś (n)1 – ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n)
w kryterium „Wysokość świadczeń” dla Grupy nr 1
Pkt. – ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium „wysokość świadczeń” wyszczególniona w pkt. 15.2.3.1. od 1 do 27.

Dla Grupy nr 2:

Pwś(n)2 =wartość danego świadczenia badanej oferty dla Grupy nr 2 – Min.wś(n)2x Pkt
najwyższa wartość danego świadczenia dla Grupy nr 2 – Min.wś(n)2

UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 – świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0.
gdzie:
n – nr pozycji z pkt.15.2.3.2 od 1 do 27
Min. wś(n)2 – minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie
z załącznikiem Nr 2 dla Grupy nr 2
Pwś (n)2 – ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n)
w kryterium „Wysokość świadczeń” dla Grupy nr 2
Pkt. – ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium „wysokość świadczeń” wyszczególniona w pkt. 15.2.3.1. od 1 do 27.

15.2.3.1 Rodzaje świadczeń

 1. Śmierć Ubezpieczonego – 5 pkt.
 2. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 2 pkt.
 3. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy – 0,5 pkt.
 4. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – 0,5 pkt.
 5. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy – 0,5 pkt.
 6. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego – 2 pkt.
 7. Śmierć współmałżonka / partnera – 2 pkt.
 8. Śmierć współmałżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 1 pkt.
 9. Śmierć rodziców i teściów – 4 pkt.
 10. Śmierć dziecka – 0,5 pkt.
 11. Urodzenie się dziecka – 2 pkt.
 12. Urodzenie martwego dziecka – 0,5 pkt.
 13. Osierocenie dziecka – 1 pkt.
 14. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) – 4 pkt.
 15. Trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy – 1 pkt.
 16. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – 4 pkt.
 17. Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego – 3 pkt.
 18. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM – 1 pkt.
 19. Rekonwalescencja Ubezpieczonego – 1 pkt.
  Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni
 20. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą – 3 pkt.
 21. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 2 pkt.
 22. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
  w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 3 pkt.
 23. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
  w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy – 1 pkt.
 24. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
  w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego – 1 pkt.
 25. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
  w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy – 0,5 pkt.

Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni

 1. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą – 2 pkt.
 2. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
  w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2 pkt.

15.2.3.2 Rodzaje świadczeń

 1. Śmierć Ubezpieczonego – 5 pkt.
 2. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 2 pkt.
 3. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy – 0,5 pkt.
 4. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – 0,5 pkt.
 5. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy – 0,5 pkt.
 6. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego – 2 pkt.
 7. Śmierć współmałżonka / partnera – 2 pkt.
 8. Śmierć współmałżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 1 pkt.
 9. Śmierć rodziców i teściów – 4 pkt.
 10. Śmierć dziecka – 0,5 pkt.
 11. Urodzenie się dziecka – 2 pkt.
 12. Urodzenie martwego dziecka – 0,5 pkt.
 13. Osierocenie dziecka – 1 pkt.
 14. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) – 4 pkt.
 15. Trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy – 1 pkt.
 16. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – 4 pkt.
 17. Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego – 3 pkt.
 18. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM – 1 pkt.
 19. Rekonwalescencja Ubezpieczonego – 1 pkt.
  Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni
 20. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą – 3 pkt.
 21. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 2 pkt.
 22. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
  w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 3 pkt.
 23. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
  w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy – 1 pkt.
 24. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
  w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego – 1 pkt.
 25. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
  w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy – 0,5 pkt.

Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni

 1. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą – 2 pkt.
 2. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała
  w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2 pkt.

Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Wysokość świadczeń” (Pwś) stanowić będzie sumę punktów wyliczonych z poszczególnych pozycji według wzoru:

(? Pwś(n)1 +? Pwś(n)2)

Pwś = ———————————– x 50 pkt
100 pkt

15.3.Wynik oceny ofert
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych za kryterium „Cena oferty” (Cn), ilości punktów przyznanych za kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane” (Pp) oraz ilości punktów przyznanych za kryterium „Wysokość świadczeń” (Pwś). Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów. Punkty przyzna komisja przetargowa w toku badania i oceny ofert.
15.4.W toku badania o oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz – z zastrzeżeniem poprawionych przez zamawiającego omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy – dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
15.5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
15.5.1.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki.
15.5.2.Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15.6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1)oczywiste omyłki pisarskie,
2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

 • niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  15.7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji.
  15.8. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans oceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera niższą cenę.
  15.9.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  1)nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  2)cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  3)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  4)postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  15.10.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
  1)ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
  2)złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
16.1.Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1)wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 16.1 ppkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
16.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane pisemnie, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy.
16.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt.16.3, jeżeli:
1)w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, albo
2)w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.
16.5. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.
16.6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych wykonawców za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej odpowiedzialności wykonawców wobec zamawiającego.
16.7. Podpisanie umowy nastąpi w trybie ustalonym między stronami.
16.8.Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zawierający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
  17.1.Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji.
  17.2.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego warunku podlega unieważnieniu.
  17.3.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
  a)zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia,
  b)do ubezpieczenia grupowego zadeklaruje chęć przystąpienia mniej niż 50% aktualnie ubezpieczonych osób w okresie 2 miesięcy od momentu podpisania umowy oraz w trakcie trwania ubezpieczenia co najmniej 50% aktualnie ubezpieczonych osób zadeklaruje chęć rezygnacji z ubezpieczenia. W takim przypadku strony umowy na zasadzie porozumienia mogą skrócić czas trwania umowy.
  17.4.Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 17.3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę.
  17.5.Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 17.3, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

18.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
18.1.Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
18.2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.2.1.W niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3)odrzucenia oferty odwołującego.
18.2.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.2.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
18.2.4.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.2.5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji na stronie internetowej.
18.2.6.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4. i 2.5. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
18.3.1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
18.3.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
18.3.3.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
18.3.4.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami
18.4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

19.Informacja o podwykonawstwie
19.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
19.2.Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

20.Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

21.Wykaz załączników do niniejszej specyfikacji:
1)Nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, a także strukturę zatrudnienia wg wieku płaci i stanowiska, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego.
2)Nr 2 – formularz „Oferta”
3)Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4)Nr 3a – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
5)Nr 3b – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
6)Nr 4 – wzór umowy

ZP.272.4.6.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego

A. Informacje o Ubezpieczającym/ Ubezpieczonych:

 1. Ubezpieczający:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
NIP: 713-23-98-078
REGON: 431029168

Ubezpieczeni – pracownicy Starostwa Powiatowego, Powiatowego Inspekcji Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 97, liczba ubezpieczonych pracowników: 75, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 17

 1. Ubezpieczający:

Zarząd Dróg Powiatowych
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
NIP: 713-24-01-308
REGON: 431029470

Ubezpieczeni – pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 26, liczba ubezpieczonych pracowników: 22, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 0

 1. Ubezpieczający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Staszica 9
21-010 Łęczna
NIP: 713-24-42-046
REGON: 431029694

Ubezpieczeni – pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 30, liczba ubezpieczonych pracowników: 25, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 0

 1. Ubezpieczający:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
NIP: 713-10-45-900
REGON: 430411233

Ubezpieczeni – pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba ubezpieczonych pracowników: 15, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 0

 1. Ubezpieczający:

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
NIP: 505-005-66-89
REGON: 060196692

Ubezpieczeni – pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 71, liczba ubezpieczonych pracowników: 59, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 12

 1. Ubezpieczający:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach
Kijany 19B
21-077 Spiczyn
NIP: 505-001-64-77
REGON: 432732740

Ubezpieczeni – pracownicy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 25, liczba ubezpieczonych pracowników: 25, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 0

 1. Ubezpieczający:

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
ul. Bogdanowicza 9
21-010 Łęczna
NIP: 713-23-86-359
REGON: 430132421-00013

Ubezpieczeni – pracownicy Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba ubezpieczonych pracowników: 37, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 0

 1. Ubezpieczający:

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
ul. Partyzancka 62
21-020 Milejów
NIP: 713-25-75-712
REGON: 431265035

Ubezpieczeni – pracownicy Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 47, liczba ubezpieczonych pracowników: 29, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 0

 1. Ubezpieczający:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Podglębokie 1A
21-070 Cyców
NIP: 713-27-12-669
REGON: 432496417

Ubezpieczeni – pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 55, liczba ubezpieczonych pracowników: 50, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 11

 1. Ubezpieczający:

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
NIP: 505-01-21-010
REGON: 061115916

Ubezpieczeni – pracownicy Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego oraz ich współmałżonkowie / partnerzy i pełnoletnie dzieci:
Liczba pracowników: 16, liczba ubezpieczonych pracowników: 15, liczba ubezpieczonych współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci: 1

Struktura wiekowa pracowników (419)
Rok
urodzeniaLiczbaRok
urodzeniaLiczbaRok
urodzeniaLiczba
mężczyznkobietmężczyznkobietmężczyznkobiet
1939195877197758
1940195959197837
19411960291979219
19421961351980511
1943196227198127
19441963112198226
19451964461983314
194611965491984517
1947196648198559
1948119674919867
194932196857198719
19502196926198822
19513219703619892
1952319713519903
1953811972151991
19544197391992
19551319743111993
19565101975781994
1957351976171995

  Struktura Zawodowa (419)

Wykonywane zawodyIlość osób
Pracownicy administracyjno – biurowi97
Kierowcy5
Pracownik fizyczny7
P. O. Dyrektora1
Główny księgowy8
Kierownik sekcji drogowej1
Kierownik administracyjno – techniczny1
Kierownik obwodu drogowego1
Majster1
Starszy specjalista sekcji drogowej1
Specjalista d/s płacowych i księgowych1
Specjalista d/s kadrowych i kancelaryjnych1
Specjalista d/s zamówień publicznych1
Referent sekcji drogowej2
Robotnik do prac ciężkich13
Robotnik do prac lekkich1
Dyrektor5
Wicedyrektor4
Księgowa3
Referent ds. ekonomicznych1
Referent administracyjno-biurowy4
Referent ds. kadrowych2
Informatyk1
Specjalista ds. rehabilitacji społecznej1
Referent ds. rehabilitacji społecznej1
Referent ds. rehabilitacji społ./spec. ds. reintegracji zawod.1
Samodzielny referent prawno-administracyjny 1
Referent prawno-administracyjny1
Starszy referent ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych1
Starszy pracownik socjalny 2
Pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych 1
Psycholog11
Pedagog/p.o. główny specjalista-koordynator projektu1
Inspektor- koordynator projektu1
Specjalista ds. reintegracji zawodowej2
Doradca zawodowy1
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej3
Kierowca – konserwator – dozorca1
Sprzątaczka/ woźna13
Pedagog8
Logopeda2
Główny specjalista d/s sprzedaży1
Szef kuchni/ kucharz/ zastępca szefa kuchni9
Specjalista d/s Marketingu i Administracji2
Samodzielny Referent d/s ekonomicznych1
Specjalista d/s Pomocy Socjalnej1
Dietetyk2
Zaopatrzeniowiec1
Sprzedawca1
Referent administracyjno – ekonomiczny2
Obsługa barku3
Referent d/s rehabilitacji1
Pomoc sprzątająca8
Pomoc kuchenna34
Referent2
Wychowawcy18
Dozorca/ konserwator8
Nauczyciel94
Pomoc nauczyciela4
Referent d/s księgowych1
Sekretarz szkoły3
Kierownik administracyjno – gospodarczy1
Kierownik referatu d/s kadr i administracji1
Robotnik gospodarczy1
Pracownik socjalny2
Instruktor zajęciowy2
Magazynier1
Specjalista ds. fizjoterapii1

Struktura wiekowa współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci (30)
Rok
urodzeniaLiczbaRok
urodzeniaLiczbaRok
urodzeniaLiczba
mężczyznkobietmężczyznkobietmężczyznkobiet
1939 1958119771
1940195919781
1941196021979
1942196111980
1943196219811
1944196319822
19451964198312
19461196519841
19471966198511
1948196719861
1949196819871
19501969198812
1951197019891
19522197119901
195311972199111
1954197321992
195519741993
195619751994
195719761995

Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników zamawiającego przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie

B. Warunki ubezpieczenia:

 1. Zakres ubezpieczenia oraz wysokość świadczeń

Tabela nr 1
L.p.Zakres świadczeńWysokość świadczenia
1Śmierć Ubezpieczonego60 000,00 zł
2Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku100 000,00 zł
3Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy140 000,00 zł
4Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego140 000,00 zł
5Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy180 000,00 zł
6Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego80 000,00 zł
7Śmierć współmałżonka / partnera14 000,00 zł
8Śmierć współmałżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku46 200,00 zł
9Śmierć rodziców lub teściów 2 500,00 zł
10Śmierć dziecka 5 500,00 zł
11Urodzenie się dziecka 1 500,00 zł
12Urodzenie martwego dziecka 4 500,00 zł
13Osierocenie dziecka6 050,00 zł
14Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)430,00 zł
15Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku)470,00 zł
16Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy10 000,00 zł
17Poważne zachorowanie Ubezpieczonego7 500,00 zł
18Poważne zachorowanie Dziecka4 200,00 zł
19Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego2 500,00 zł
20Leczenie specjalistyczne3 000,00 zł
21Pobyt Ubezpieczonego na OIOM700,00 zł
22Rekonwalescencja Ubezpieczonego35,00 zł
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni
23Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą70,00 zł
24Leczenie w szpitalu w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym210,00 zł
25Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku350,00 zł
26Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego420,00 zł
27Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy455,00 zł
28Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy525,00 zł
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni
29Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą70,00 zł
30Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym125,00 zł

Tabela nr 2
L.p.Zakres świadczeńWysokość świadczenia
1Śmierć Ubezpieczonego40 000,00 zł
2Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku80 000,00 zł
3Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy120 000,00 zł
4Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego120 000,00 zł
5Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy160 000,00 zł
6Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego56 000,00 zł
7Śmierć współmałżonka / partnera12 000,00 zł
8Śmierć współmałżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku28 000,00 zł
9Śmierć rodziców lub teściów 2 000,00 zł
10Śmierć dziecka 2 400,00 zł
11Urodzenie się dziecka 1 300,00 zł
12Urodzenie martwego dziecka 2 600,00 zł
13Osierocenie dziecka4 000,00 zł
14Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)360,00 zł
15Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku)320,00 zł
16Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy8 000,00 zł
17Poważne zachorowanie Ubezpieczonego6 000,00 zł
18Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego2 000,00 zł
19Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego3 000,00 zł
20Pobyt Ubezpieczonego na OIOM550,00 zł
21Rekonwalescencja Ubezpieczonego22,50
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni
22Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą55,00 zł
23Leczenie w szpitalu w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym165,00 zł
24Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku220,00 zł
25Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego275,00 zł
26Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy275,00 zł
27Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy330,00 zł
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni
28Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą55,00 zł
29Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku55,00 zł

1.1. Objaśnienie do świadczeń określonych w tabelach powyżej: kwota świadczenia podana
w powyższej tabeli w kolumnie „wysokość świadczenia”, stanowi sumę świadczeń jaka przysługiwać będzie ubezpieczonemu z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego (śmierci, trwałego uszczerbku, choroby, urodzenia dziecka itp.).

2.Do przedmiotu zamówienia zostają wprowadzone następujące warunki wymagane przez Zamawiającego:
2.1.Do ubezpieczenia będą mieli prawo przystąpić pracownicy Ubezpieczającego, współmałżonkowie / partnerzy oraz pełnoletnie dzieci pracowników, którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia.
2.2.Współmałżonkowie / partnerzy oraz pełnoletnie dzieci mogą przystąpić do ubezpieczenia, a także uczestniczyć w ubezpieczeniu na tych samych warunkach, co pracownik, który będzie finansował składki za własne ubezpieczenie oraz za ubezpieczenie współmałżonka / partnera lub pełnoletniego dziecka. Wykonawca nie może wymagać minimalnego poziomu partycypacji dla współmałżonków / partnerów i pełnoletnich dzieci.
2.3.Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do Ubezpieczonego w pełnym zakresie ubezpieczenia kończy się w dniu rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym,
w którym wiek ubezpieczonego wynosi 70 lat.
2.4.Ograniczenie wiekowe określone w ppkt. 2.1. oraz 2.3. nie dotyczy osób objętych w okresie co najmniej sześciu miesięcy przed podpisaniem umowy innym grupowym ubezpieczeniem na życie funkcjonującym u Ubezpieczającego. Odpowiedzialność w stosunku do tych osób kończy się z ustaniem stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym oraz w innych przypadkach określonych w OWU Wykonawcy z wyłączeniem ograniczenia wiekowego. Potwierdzenie stażu w poprzedniej umowie będzie dokonywane poprzez pisemne oświadczenie Ubezpieczającego.
2.5.Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia do ubezpieczenia wszystkie osoby (w tym m.in. osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, urlopach bezpłatnych), o ile osoby te były ubezpieczone w dotychczas funkcjonującej umowie ubezpieczenia grupowego na życie. Składki za te osoby będą przekazywane przelewem z pozostałymi składkami ogółu pracowników.
2.6.Po zawarciu umowy Wykonawca wyposaży każdego Ubezpieczonego w certyfikat potwierdzający zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń lub zapewni możliwość wydruku takiego certyfikatu za pomocą systemu informatycznego udostępnionego do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie.
2.7.Wykonawca obejmie ubezpieczeniem na życie osoby (również dotychczas nieubezpieczone) bez okresu karencji w pełnym zakresie, jeżeli osoby te przystąpią do ubezpieczenia poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa przed upływem 3 miesięcy liczonych od daty:

 • początku ochrony (umowy) ubezpieczeniowej określonej w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia (dotyczy pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci),
 • nawiązania stosunku prawnego, jeżeli stosunek prawny ubezpieczonego z ubezpieczającym powstał po początku ochrony (umowy) ubezpieczeniowej (dotyczy wyłącznie pracowników),
 • nabycia prawa przystąpienia do ubezpieczenia, jeżeli prawo to zostało nabyte po początku ochrony (umowy) ubezpieczeniowej (dotyczy współmałżonków i pełnoletnich dzieci ).
  2.8.W przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia po okresie określonym
  w pkt. 2.7. stosuje się 6 miesięczną karencję w pełnym zakresie ubezpieczenia z wyjątkiem ryzyka urodzenia się dziecka (karencja 9 miesięcy), ryzyka poważnych zachorowań, (karencja 3 miesiące), leczenia szpitalnego (karencja 1 miesiąc) oraz operacji chirurgicznych (karencja 6 miesięcy). Karencje nie dotyczą zdarzeń powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
  2.9.Składka za ubezpieczenie będzie płatna miesięcznie przez cały okres realizacji zamówienia
  do 15 dnia okresu, za który jest należna. Składka będzie przekazywana przez Ubezpieczającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy z podaniem w tytule przelewu numeru polisy.
  2.10.W przypadku zaległości w przekazaniu całości lub części składek Wykonawca wzywa ubezpieczającego do uzupełnienia zaległości, wskazując w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki oraz informuje o skutku nieprzekazania składki.
  2.11.Wysokość składki dla wszystkich grup przez cały okres realizacji zamówienia będzie niezmienna.
  2.12.Wysokość miesięcznej składki będzie sumą iloczynów zaoferowanej miesięcznej składki za jednego Ubezpieczonego i faktycznej liczby Ubezpieczonych w danym miesiącu dla Grupy od nr 1 do nr 2.
  2.13.Maksymalny poziom miesięcznej składki w stosunku do jednej osoby dla Grupy nr 1 wynosi – 65,00 zł, dla Grupy nr 2 wynosi – 55,00 zł.
  2.14.Wykonawca zapewnia możliwość przystąpienia pracownikom na zasadzie swobodnego wyboru Grupy.
  2.15.Zamawiający wymaga zagwarantowania możliwości dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dla osób, które przestały być członkiem grupy bez względu na wiek przy maksymalnej miesięcznej składce 6,00 zł od każdego 1 000,00 zł sumy ubezpieczenia za jednego ubezpieczonego. Prawo do kontynuacji ubezpieczenia przysługuje Ubezpieczonemu, który był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie przez okres co najmniej 6 miesięcy (do okresu 6 miesięcy, zalicza się również okres opłacania składek przez ubezpieczającego na rzecz danego ubezpieczonego z tytułu poprzedniej umowy grupowego ubezpieczenia na życie). Potwierdzenie stażu w poprzedniej umowie będzie dokonywane poprzez pisemne oświadczenie Ubezpieczającego. Zakres ubezpieczenia indywidualnej kontynuacji musi gwarantować wypłatę co najmniej następujących świadczeń:

Tabela nr 3
L.p.Zakres świadczeńŚwiadczenie jako % sumy ubezpieczenia
1Śmierć Ubezpieczonego100%
2Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku200%
3Śmierć współmałżonka100%
4Śmierć rodziców i teściów 20%
5Śmierć dziecka 30%
6Urodzenie się dziecka 10%
7Urodzenie się martwego dziecka 20%
8Osierocenie dziecka40%
9Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku4%

Podstawowa suma ubezpieczenia wynosi dla Grupy nr 1 oraz Grupy nr 2 – 8 000,00 zł, z możliwością obniżenia lub podwyższenia sumy na wniosek Ubezpieczonego. Wykonawca nie może dokonać zmiany zakresu świadczeń, wysokości świadczeń oraz wysokości składki bez zgody osoby objętej ochroną w ramach indywidualnej kontynuacji.
2.16.W stosunku do osób zgłaszanych do ubezpieczenia nie będzie dokonywana żadna medyczna ocena ryzyka. Wykonawca nie będzie żądał od osoby zgłaszanej do ubezpieczenia przedstawienia informacji na temat stanu jej zdrowia, co oznacza, że udzielenie ochrony ubezpieczeniowej nie będzie zależeć od udzielenia, odmowy bądź podania nieprawdziwych informacji na temat stanu zdrowia danej osoby.
2.17.Ubezpieczający przekazuje Wykonawcy, listę osób przystępujących do ubezpieczenia wraz z deklaracjami uczestnictwa tych osób, listę osób występujących z ubezpieczenia oraz inne wnioski Ubezpieczonych w terminie do 15 dnia miesiąca, którego dotyczą.
2.18.W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. W zakresie nie uregulowanym obowiązują ogólne i/lub szczególne warunki Wykonawcy obowiązujące w dniu składania oferty na podstawie, których Wykonawca przygotował ofertę.
2.19.W przypadku roszczeń z tytułu śmierci współmałżonka, śmierci rodziców i teściów, śmierci dziecka oraz urodzenia się dziecka Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia.
2.20.W przypadku zgłoszenia roszczeń z innych ryzyk niż wymienione powyżej w ppkt. 2.19 Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w ciągu 30 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, a w przypadku braku kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia jego odpowiedzialności. Ponadto w przypadku braku kompletnej dokumentacji Wykonawca w ciągu 7 dni od daty wpływu roszczenia poinformuje klienta telefonicznie lub pisemnie o tym jakie dokumenty są niezbędne do zakończenia procesu likwidacji roszczenia.
2.21.Zamawiający dopuszcza możliwość zaocznego orzekania na podstawie przedstawionej kompletnej dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku akceptacji takiego orzeczenia Wykonawca na uzasadniony wniosek Ubezpieczonego zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt badania lekarskie w celu ponownej weryfikacji orzeczonego świadczenia.
2.22.W celu zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego oraz zawału serca lub krwotoku śródmózgowego powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna śmierci miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego. Zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej dotyczy osób dotychczas ubezpieczonych przystępujących do nowej umowy ubezpieczenia.
2.23.Wykonawca zapewnia obsługę grupowego ubezpieczenia na życie na terenie miasta Ostróda, co oznacza, że gwarantuje co najmniej:

 • przyjmowanie i weryfikację dokumentów o wypłatę świadczenia,
 • wyjaśnianie spraw spornych odnośnie złożonych dokumentów
 • przyjmowanie wniosków o zawarcie ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego,
 • przeprowadzenie badań lekarskich na koszt Wykonawcy
  2.24.Wykonawca zapewni system informatyczny do obsługi ubezpieczenia.
  2.25.Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów czynności administracyjnych związanych z obsługą umowy oraz kurtażu brokerskiego w łącznej wysokości stanowiącej równowartość 15% płaconej składki za każdy miesiąc trwania umowy i realizacji zamówienia.
  3.Warunki oraz definicje wymagane przez Zamawiającego dotyczące zakresu ubezpieczenia
  3.1.Śmierć Ubezpieczonego
  3.1.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy oraz śmierć Ubezpieczonego z innej przyczyny niż określone w pkt. 3.2. – 3.5. pod warunkiem, że przyczyna śmierci nastąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy oraz z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem będącym przyczyną śmierci, a śmiercią ubezpieczonego.
  3.1.2.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierci Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku:
 • działań wojennych, aktów terroru lub udziału Ubezpieczonego w masowych rozruchach społecznych,
 • usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • samobójstwa ubezpieczonego popełnionego w okresie 6 miesięcy od początku odpowiedzialności w stosunku do tego Ubezpieczonego (zalicza się okres opłacania składek przez Ubezpieczającego na rzecz danego ubezpieczonego),
  3.2.Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  3.2.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
  3.2.2.Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią Ubezpieczonego.
  3.2.3.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał:
 • w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
 • w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu:
  a) jeżeli Ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
  b) jeżeli Ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • podczas, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
  o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,
 • w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
 • bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę,
 • w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło
  o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
  3.3.Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
  3.3.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy, który wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
  3.3.2.Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy a śmiercią Ubezpieczonego.
  3.3.3.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadku przy pracy, który zaistniał:
 • w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
 • w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu:
  a) jeżeli Ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
  b) jeżeli Ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
  c) który nie posiada aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu,
 • podczas, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
  o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do zaistnienia wypadku przy pracy,
 • w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
 • podczas wykonywania przez Ubezpieczonego pracy bez kwalifikacji lub uprawnień wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
  3.4.Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
  3.4.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, który wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
  3.4.2.Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym a śmiercią Ubezpieczonego.
  3.4.3.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadku komunikacyjnego, który zaistniał:
 • w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
 • w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu:
  a) jeżeli ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
  b) jeżeli Ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
  c) który nie posiada aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu,
 • podczas, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
  o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do zaistnienia wypadku komunikacyjnego,
 • w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
  3.5.Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
  3.5.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, które wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
  3.5.2.Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym a śmiercią Ubezpieczonego.
  3.5.3.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za śmierć Ubezpieczonego spowodowaną zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, które zaistniały:
 • w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału Ubezpieczonego w masowych rozruchach społecznych,
 • w wyniku popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • w wyniku usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa,
 • w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy Ubezpieczony prowadził pojazd będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
  3.6.Śmierć współmałżonka
  3.6.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć współmałżonka, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
  3.6.2.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierci współmałżonka nastąpiła w wyniku działań wojennych, czynnego udziału współmałżonka w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
  3.7.Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  3.7.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
  3.7.2.Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią współmałżonka.
  3.7.3.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał:
 • w wyniku działań wojennych, czynnego udziału współmałżonka w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
 • w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez współmałżonka czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez współmałżonka pojazdu:
  a) jeżeli współmałżonek nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
  b) jeżeli małżonek był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
  w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • podczas, gdy współmałżonek był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
  o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,
 • w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia samobójstwa przez współmałżonka,
 • bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę,
 • w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba, że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku.
  3.8.Śmierć rodziców lub teściów
  3.8.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć rodzica lub teścia, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
  3.8.2.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć rodzica lub teścia nastąpiła w wyniku działań wojennych, czynnego udziału rodzica lub teścia w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
  3.9.Śmierć dziecka
  3.9.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć dziecka, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
  3.9.2.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć dziecka nastąpiła w wyniku działań wojennych, czynnego udziału dziecka w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
  3.10.Urodzenie się dziecka
  3.10.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje urodzenie się dziecka, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
  3.11.Urodzenie martwego dziecka
  3.11.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje urodzenie martwego dziecka, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
  3.12.Osierocenie dziecka
  3.12.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje osierocenie dziecka wskutek śmierci Ubezpieczonego, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
  3.12.2.Świadczenie z tytułu osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego należne jest każdemu dziecku, o ile nie przyczyniło się umyślnie do śmierci Ubezpieczonego.
  3.12.3.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wyłączeń odpowiedzialności z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
  3.13.Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  3.13.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
  3.13.2.Prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu maksymalnie za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego.
  3.13.3.Wykonawca przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu może stosować tabele norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowiące załącznik do OWU.
  3.13.4.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał:
 • w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
 • w związku z popełnieniem przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu:
  a) jeżeli Ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
  b) jeżeli Ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • podczas, gdy Ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,
 • w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
 • bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę,
 • w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło
  o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
  3.14.Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
  3.14.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, który wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
  3.14.2.Prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu maksymalnie za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego.
  3.14.3.Wykonawca przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu może stosować tabele norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tabela ta jest identyczna jak w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, przy czym świadczenia za uszczerbek na zdrowiu wypłacane będą tylko w przypadku, gdy bezpośrednią przyczyną zdarzenia powodującego uszczerbek na zdrowiu będzie zawał serca lub krwotok śródmózgowy.
  3.14.4.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, które zaistniały:
 • w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
 • w wyniku popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • w wyniku usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego
  3.15.Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy
  3.15.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego niezdolności do pracy lub niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, która wystąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
  3.15.2.Niezdolność do pracy lub niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji to trwała i całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, będąca rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Trwała niezdolność do pracy lub trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oznacza, że zgodnie z wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy.
  3.15.3.W stosunku do Ubezpieczonego, który ukończył 55 rok życia Wykonawca może ograniczyć swoją odpowiedzialność, w taki sposób, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy powstałej wyłącznie w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
  3.15.4.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał:
 • w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału Ubezpieczonego w masowych rozruchach społecznych,
 • w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu:
  a) jeżeli Ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
  b) jeżeli Ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • podczas, gdy Ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do zaistnienia niezdolności do pracy,
 • w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
 • bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę oraz w wyniku schorzeń spowodowanych nadużywaniem ww. substancji,
 • w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku
  3.16.Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
  3.16.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy następujących poważnych zachorowań:
 • anemia aplastyczna
 • bąblowiec mózgu
 • chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass
 • choroba Creutzfeldta – Jakoba
 • masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie
 • niewydolność nerek
 • nowotwór złośliwy
 • odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu
 • ropień mózgu
 • sepsa
 • tężec
 • udar mózgu
 • wścieklizna
 • zakażenie wirusem HIV (zakażenie wirusem HIV w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych oraz zakażenie w wyniku transfuzji krwi)
 • zawał serca
 • zgorzel gazowa
 • borelioza
 • choroba aorty brzusznej
 • choroba aorty piersiowej
 • gruźlica
 • przewlekłe zapalenie wątroby
 • utrata kończyn wskutek choroby
 • utrata słuchu
 • wada serca
 • choroba neuronu ruchowego
 • choroba Huntingtona
 • bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo – rdzeniowych
 • zakażona martwica trzustki
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia
 • stwardnienie rozsiane
 • oparzenia
 • transplantacja organów
 • utrata wzroku
 • oponiak
 • choroba Parkinsona
  3.16.2.Wykonawca wypłaca świadczenie w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania. Wystąpienie poważnego zachorowania oznacza:
  a) zdiagnozowanie – w przypadku: bakteryjnego zapalenia wsierdzia, choroby Creutzfelda – Jakoba, choroby Huntingtona, choroby neuronu ruchowego, choroby Parkinsona, nowotworu złośliwego, oponiaka, przewlekłego zapalenia wątroby, sepsy, stwardnienia rozsianego, udaru mózgu, zawału serca, utraty słuchu lub utraty wzroku nie spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem,
  b) zajście nieszczęśliwego wypadku – w przypadku oparzeń oraz utraty słuchu, utraty wzroku, tężca, wścieklizny i zgorzeli gazowej,
  c) hospitalizacja – w przypadku: bakteryjnego zapalenia mózgu lub opon mózgowo – rdzeniowych, boreliozy, odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu, tężca, wścieklizny i zgorzeli gazowej nie spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem,
  d) specjalistyczne leczenie – w przypadku anemii aplastycznej, gruźlicy, niewydolności nerek,
  e) przeprowadzenie operacji – w przypadku bąblowca mózgu, chirurgicznego leczenia choroby naczyń wieńcowych – by-pass, choroby aorty brzusznej, choroby aorty piersiowej, masywnego zatoru tętnicy płucnej leczonego operacyjnie, ropnia mózgu, transplantacji organów, utraty kończyny wskutek choroby, wady serca, zakażonej martwicy trzustki,
  f) zakażenie – w przypadku – zakażenia wirusem HIV
  3.16.3.Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna poważnego zachorowania miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego.
  3.16.4.Wykonawca gwarantuje wypłatę świadczenia za każde wystąpienie poważnego zachorowania w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca nie może wymagać minimalnego okresu czasu pomiędzy wystąpieniem dwóch różnych poważnych zachorowań jaki musi upłynąć aby została uznana odpowiedzialność Wykonawcy.
  3.16.5.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności:
  a) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za poważne zachorowania powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił:
 • w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
 • w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubez¬pieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu: jeżeli ubezpieczony nie posiadał określonych w stosow¬nych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu lub jeżeli ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozu¬mieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • podczas, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem nar¬kotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciw¬działaniu narkomanii, a doprowadziło to do zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,
 • w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubez¬pieczonego,
 • bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alko¬holu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psy¬chotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę,
 • w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabie¬gami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku.
  b) Po wystąpieniu danego poważnego zachorowania odpowiedzialność Wykonawcy wygasa w zakresie tego zachorowania,
  c) W przypadku wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub konieczności przeprowadzenia leczenia choroby naczyń wieńcowych – by-pass oraz w przypadku transplantacji serca spowodowanej chorobą wieńcową Wykonawca może wypłacić świadczenie wyłącznie z tytułu tylko jednego z wymienionych poważnych zachorowań,
  d) W przypadku allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego po przebytej terapii nowotworowej Wykonawca może wypłacić świadczenie tylko za nowotwór złośliwy.
  3.17. Poważne zachorowanie dziecka (dotyczy Grupy nr 1)
  3.17.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u dziecka w okresie odpowiedzialności Wykonawcy następujących ciężkich chorób: ciężkie oparzenie, dystrofia mięśni, gorączka reumatyczna z przetrwałymi powikłaniami sercowymi, łagodny guz mózgu, nabyta niedokrwistość aplastyczna, nabyta niedokrwistość hemolityczna, nabyta przewlekła choroba serca, nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, porażenie (paraliż), przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, śpiączka, tężec, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych
  3.17.2.W związku z tym, że wskazany wykaz chorób jest różny pod względem ich ciężkości i częstości występowania, Zamawiający dopuszcza aby kwotę wskazaną w tabeli z zakresami świadczeń traktować jako sumę ubezpieczenia, od której wyliczane będą zróżnicowane wysokości świadczeń w zależności od rodzaju ciężkiej choroby.
  3.18.Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego
  3.18.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje wykonanie w okresie odpowiedzialności Wykonawcy operacji chirurgicznych. Wysokość świadczenia zależy od stopnia trudności operacji. Decydujące znaczenie w zakwalifikowaniu danej operacji do kategorii ma katalog operacji chirurgicznych znajdujący się w obowiązujących w dniu składania oferty OWU. W przypadku gdy operacja chirurgiczna, której został poddany ubezpieczony nie znajduje się w tym katalogu Wykonawca decyduje, do której kategorii zostanie przypisane dane zdarzenie.
  3.18.2.Kwoty podane w tabelach nr 1 i nr 2 w pozycji „Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego” określające wysokość świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych stanowią najwyższą możliwą pojedynczą wypłatę z tytułu operacji chirurgicznych.
  3.18.3.Wykonawca nie może wymagać do wypłaty świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych minimalnego okresu pobytu w szpitalu w związku z przebytą operacją . Wykonawca nie może ograniczyć wysokości świadczenia należnego z tytułu danej operacji chirurgicznej, jeżeli operacja ta została przeprowadzona metodą endoskopową.
  3.18.4.Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu operacji chirurgicznej powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna operacji chirurgicznej miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego.
  3.18.5.Odpowiedzialność wykonawcy w przypadku operacji chirurgicznych będących następstwem jednej i tej samej przyczyny w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, wygasa w momencie wypłaty łącznego świadczenia w wysokości 200% kwoty podanej w Tabeli
  nr 1 dla Grupy nr 1 oraz Tabeli nr 2 dla Grupy nr 2 niniejszego załącznika. Odpowiedzialność wykonawcy w przypadku operacji chirurgicznych będących następstwem różnych przyczyn w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, wygasa w momencie wypłaty łącznego świadczenia w wysokości 400% kwoty podanej w Tabeli nr 1 dla Grupy nr 1 oraz Tabeli nr 2 dla
  Grupy nr 2 niniejszego załącznika. Wykonawca gwarantuje wypłatę, co najmniej jednego świadczenia w każdym 60 dniowym okresie ubezpieczenia.
  3.18.6.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej, powstała:
 • w wyniku działań wojennych, katastrof powodujących skażenie promieniotwórcze, chemiczne bądź biologiczne oraz czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
 • w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu:
  a) jeżeli ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
  b) jeżeli ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • podczas, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do konieczności przeprowadzenia operacji chirurgicznej,
 • w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
 • bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,
 • w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
 • w wyniku profesjonalnego uprawiania sportu lub uprawiania niebezpiecznych sportów, takich jak: sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki do wody, skoki na linie (ang. bungee jumping).
  Ponadto Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu operacji chirurgicznej:
 • w której ubezpieczony był dawcą organów lub narządów,
 • kosmetycznej lub plastycznej, z wyjątkiem operacji chirurgicznej niezbędnej do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych lub choroby nowotworowej wykrytej w okresie odpowiedzialności Wykonawcy
 • przeprowadzonej w celu antykoncepcyjnym,
 • zmniejszenia lub powiększenia piersi oraz zmiany płci,
 • implantowania zębów,
 • wykonanej w celach diagnostycznych,
 • związanej z usunięciem ciał obcych metodą endoskopową
  3.19.Specjalistyczne leczenie
  3.19.1.Zakres ubezpieczenia obejmuje zastosowanie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności niezależnie od czasu pobytu w placówce medycznej, specjalistycznego leczenia tj:
 • chemioterapii albo radioterapii
 • terapii interferonowej,
 • wszczepienia kardiowertera / defibrylatora,
 • wszczepienia rozrusznika serca,
 • ablacji
  3.19.2.Zastosowanie leczenia specjalistycznego oznacza:
  a) podanie pierwszej dawki leku – w przypadku chemioterapii i terapii interferonowej,
  b) podanie pierwszej dawki promieniowania jonizującego – w przypadku radioterapii,
  c) wszczepienie kardiowertera / defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, wykonanie ablacji.
  3.19.3.Po zrealizowaniu wypłaty świadczenia z tytułu:
  a) chemioterapii albo radioterapii,
  b) terapii interferonowej,
  c) wszczepienie kardiowertera/ defibrylatora,
  d) wszczepienie rozrusznika serca,
  e) ablacji,
  odpowiedzialność Wykonawcy wygasa w zakresie tego specjalistycznego leczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego.
  3.19.4.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu specjalistycznego leczenia, które rozpoczęło się przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy w stosunku do ubezpieczonego (w przypadku osób aktualnie ubezpieczonych w zakresie leczenia specjalistycznego zalicza się okres wcześniejszego ubezpieczenia w zakresie leczenia specjalistycznego zawartego przez Ubezpieczającego).
 • W przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego zarówno radioterapii i chemioterapii Wykonawca wypłaca tylko jedno świadczenie.
  3.20.Leczenie w szpitalu Ubezpieczonego w związku z: chorobą, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy
  3.20.1.Świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu będą wypłacane za cały okres pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwa dłużej niż 3 dni w przypadku leczenia szpitalnego spowodowanego chorobą lub dłużej niż 1 dobę w przypadku leczenia szpitalnego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
  Wykonawca wypłaci łączne świadczenia maksymalnie za okres nieprzekraczający 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w każdym 12-miesięcznym okresie polisy.
  3.20.2.W przypadku pobytu na OIOM / OIT (co najmniej 48 godzin pobytu) wypłacane świadczenie jest świadczeniem jednorazowym. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również rekonwalescencję z tytułu pobytu w szpitalu.
  3.20.3.Odpowiedzialność z tytułu leczenia w szpitalu oraz pobytu na OIOM / OIT obejmuje kraje należące do Unii Europejskiej lub na terytorium: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu.
  3.20.4.Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu leczenia w szpitalu powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna leczenia szpitalnego miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego.
  3.20.5.Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu w szpitalu, który powstał:
 • w wyniku działań wojennych, katastrof powodujących skażenie promieniotwórcze, chemiczne bądź biologiczne oraz czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
 • w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego znamiona umyślnego przestępstwa,
 • w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu:
  a) jeżeli ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
  b) jeżeli ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • podczas, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to do konieczności pobytu w szpitalu,
 • w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
 • bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę oraz w wyniku schorzeń spowodowanych nadużywaniem ww. substancji,
 • w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
 • w wyniku padaczki, z wyłączeniem padaczki objawowej będącej objawem innej choroby, oraz wszelkich zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień,
 • w wyniku chorób spowodowanych obniżeniem odporności organizmu w przebiegu zakażenia wirusem HIV,
 • w związku z leczeniem i zabiegami stomatologicznymi, chyba że wynikają one z konieczności leczenia obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • w związku z wykonywaniem badań lekarskich, dodatkowych badań medycznych służących ustaleniu istnienia choroby zawodowej, badań diagnostycznych nie wynikających z zachorowania, badań dawców narządów (z wyjątkiem pobytów związanych bezpośrednio z pobraniem narządu) oraz obserwacji na wniosek sądu,
 • w wyniku usuwania ciąży, ciąży – chyba że zdiagnozowano ciążę wysokiego ryzyka, porodu – chyba że zdiagnozowano poród o przebiegu patologicznym, połogu – chyba że zdiagnozowano komplikacje połogu stanowiące zagrożenie dla życia kobiety oraz w wyniku leczenia niepłodności,
 • w związku z wykonywaniem operacji kosmetycznych lub plastycznych, w tym operacji zmiany płci, z wyjątkiem operacji niezbędnych do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych lub choroby nowotworowej wykrytej w okresie odpowiedzialności
 • w związku z rehabilitacją, z wyjątkiem pierwszego pobytu w szpitalu w celu rehabilitacji koniecznej do usunięcia bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku albo choroby, pod warunkiem, że pobyt ubezpieczonego w szpitalu, związany – odpowiednio – z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem albo tą samą chorobą, bezpośrednio poprzedzający rehabilitację objęty był odpowiedzialnością Wykonawcy
 • w wyniku profesjonalnego uprawiania sportu lub uprawiania sportów o ryzykownym charakterze, takich jak: sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki do wody, skoki na linie (ang. bungee jumping).
  Ponadto Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu w:
 • hospicjach, placówkach lecznictwa odwykowego, placówkach dla przewlekle chorych, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach uzdrowiskowych, sanatoryjnych oraz rehabilitacyjno-uzdrowiskowych,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach rehabilitacyjnych, oddziałach rehabilitacyjnych,
 • oddziałach dziennych oraz innych nie wymienionych z nazwy zakładach opieki zdrowotnej nie przeznaczonych do udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego.
  3.21.Wymagane definicje
  3.21.1.Nabycie prawa przystąpienia do ubezpieczenia – Za datę nabycia przez pracownika prawa przystąpienia do ubezpieczenia uważa się datę początku okresu ubezpieczenia albo najbliższy termin należności składki następujący po dacie zatrudnienia Pracownika. Za datę nabycia prawa do przystąpienia przez współmałżonka/ partnera, pełnoletniego dziecka pracownika uważa się późniejszą z dat: 1) datę nabycia prawa przystąpienia do ubezpieczenia przez pracownika, 2) datę początku okresu ubezpieczenia, 3) lub datę a) zawarcia związku małżeńskiego w przypadku współmałżonka, b) ukończenia 18 roku życia w przypadku przystępowania pełnoletniego dziecka, c) pisemnego oświadczenia ubezpieczonego wskazującego partnera.
  3.21.2.Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, umowy o pracę nakładczą, spółdzielczej umowy o pracę, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy; osoba związana z zamawiającym kontraktem menedżerskim, osoba wykonująca na rzecz Ubezpieczającego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoba zatrudniona na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną.
  3.21.3.Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego
  i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego zaszło zdarzenie objęte odpowiedzialnością Wykonawcy, za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się choroby, nawet takiej, która ujawniona została przypadkowym i nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną. (dotyczy: wszystkich ubezpieczeń),
  3.21.4.Wypadek przy pracy – nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego, z tytułu, którego opłacana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w związku w następstwie wypadku przy pracy, ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy, ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy, ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy),
  3.21.5.Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek:
  a)wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym, że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj,
  b)wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym, że:
 • pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,
 • pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,
  wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo – terenowego,
  c)wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp jest niemożliwy,
  d)wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi lub pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginał i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp jest niemożliwy. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy, ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego, ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy),
  3.21.6.Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu),
  3.21.7.Krwotok śródmózgowy – wynaczynienie krwi do tkanki mózgowej. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym),
  3.21.8.Zawał serca:
  a) martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego.
  (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego),
  b) Tylko taki zawał serca, który powoduje:
  a) wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomia¬rze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej jednego z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:
 • objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce pier¬siowej),
 • zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typo¬we dla nowo powstałego niedokrwienia,
 • nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych,
  (dotyczy: ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),
  lub
  b) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej ( PCI),
  (dotyczy: ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),
  lub
  c) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy , przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:
 • nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa,
 • udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,
 • udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego.
  (dotyczy: ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),
  3.21.9.Współmałżonek – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku, do którego nie została, na dzień zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci współmałżonka, ubezpieczenia na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenia na wypadek śmierci rodziców lub teściów),
  3.21.10.Partner (partner życiowy) – osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z pracownikiem Zamawiającego bądź pracownikiem jednostki organizacyjnej zamawiającego uprawnionym do przystąpienia do umowy ubezpieczenia, bez zawarcia związku małżeńskiego i niepozostająca z ubezpieczonym w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa – zgodnie z pisemnym oświadczeniem ubezpieczonego wskazującym partnera. Wskazanie innego partnera może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty złożenia tego oświadczenia. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci współmałżonka/partnera, ubezpieczenia na wypadek śmierci współmałżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenia na wypadek śmierci rodziców lub teściów).
  3.21.11.Dziecko:
  a) dziecko własne, przysposobione oraz pasierb Ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka), pod warunkiem, ze nie ukończyło 25 roku życia. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci dziecka),
  b) dziecko własne, przysposobione oraz pasierb Ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka), w wieku do 18 lat, a w przypadku jego uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat lub bez względu na wiek w przypadku całkowitej niezdolności dziecka do pracy. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka),
  3.21.12.Rodzic – matka lub ojciec Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także macocha lub ojczym Ubezpieczonego, o ile nie żyje odpowiednio matka lub ojciec Ubezpieczonego. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci rodziców lub teściów),
  3.21.13.Teść – matka lub ojciec Współmałżonka Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także macocha lub ojczym Współmałżonka Ubezpieczonego, o ile nie żyje odpowiednio matka lub ojciec Współmałżonka Ubezpieczonego. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci rodziców lub teściów),
  3.21.14.Urodzenie się dziecka – urodzenie się żywego własnego dziecka Ubezpieczonemu, potwierdzone aktem urodzenia. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek urodzenia się dziecka),
  3.21.15.Urodzenie martwego dziecka – urodzenie się własnego dziecka Ubezpieczonemu, które zmarło w trakcie porodu lub urodziło się martwe, pod warunkiem, że urodzenie to zostało zarejestrowane. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek urodzenia martwego dziecka),
  3.21.16.Operacja chirurgiczna – to zabieg chirurgiczny wykonany w placówce medycznej na terenie RP przez wykwalifikowanego lekarza o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu. (dotyczy: ubezpieczenia operacji chirurgicznych Ubezpieczonego),
  3.21.17.Choroba – stan organizmu polegający na nieprawidłowej reakcji układów lub narządów na bodźce środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego powodujący konieczność leczenia szpitalnego. (dotyczy: ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą),
  3.21.18.Leczenie szpitalne – leczenie stacjonarne stanów nagłych, w przypadku których odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia albo utratą życia lub leczenie stanów, w których nie można uzyskać celu leczniczego podczas leczenia ambulatoryjnego. (dotyczy: ubezpieczenia leczenia w szpitalu Ubezpieczonego w związku z: chorobą, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy),
  3.21.19.Szpital – zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego. (dotyczy: ubezpieczenia leczenia w szpitalu Ubezpieczonego w związku z: chorobą, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy),
  3.21.20.Rekonwalescencja (w tym również rehabilitacja poszpitalna) – trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni, bezpośrednio po pobycie w szpitalu trwającym co najmniej 14 dni i kończącym się w trakcie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne. (dotyczy: ubezpieczenia leczenia w szpitalu Ubezpieczonego w związku z: chorobą, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy),
  4.Warunki preferowane i dodatkowe postanowienia szczególne:
  4.1.Klauzula dodatkowa obniżenia karencji – Wykonawca skraca okres karencji
  do 3 miesięcy dla wszystkich rodzajów świadczeń, dla których karencja miałaby zastosowanie i dla których byłaby dłuższa niż 3 miesiące.
  4.2.Klauzula dodatkowa zniesienia karencji – Wykonawca obejmuje ubezpieczeniem
  na życie pracowników bez okresu karencji w pełnym zakresie niezależnie od momentu przystąpienia do ubezpieczenia poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa (alternatywnie
  do klauzuli dodatkowej obniżenia karencji).
  4.3.Definicja zawału serca – Tylko taki zawał serca, który powoduje:
  a) wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomia¬rze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej jednego z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:
 • objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce pier¬siowej),
 • zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typo¬we dla nowo powstałego niedokrwienia,
 • nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych,
  (dotyczy: ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),
  lub
  b) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej ( PCI),
  (dotyczy: ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),
  lub
  c) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy , przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:
 • nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa,
 • udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,
 • udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego.
  (dotyczy: ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),
  W przypadku ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego definicja zawału serca obejmuje zarówno zawał pierwszorazowy, jak i każdy następny, jednakże pod warunkiem, że w przypadku kolejnego zawału, w badaniu lekarskim stwierdzono wystąpienie nowego załamka Q.
  4.4.Klauzula rozszerzająca definicję dziecka – dziecko własne, przysposobione oraz pasierb Ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka), bez względu na wiek. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci dziecka).
  4.5.Klauzula wynagrodzenia za czynności przygotowawcze – Wykonawca za czynności związane z przygotowaniem deklaracji pracowników przystępujących do ubezpieczenia oraz przekazaniem ich Wykonawcy, deklaruje się do zapłaty wynagrodzenia osobie, której powierzone zostaną wyżej wymienione zadania w wysokości nie mniejszej niż 5 zł za jedną deklarację. Po przekazaniu wszystkich deklaracji kwota wynagrodzenia zostanie wypłacona jednorazowo, na konto wskazane przez osobę, która wykonała powierzone zadanie.
  4.6.Klauzula dodatkowa rozszerzająca katalog poważnych zachorowań Ubezpieczonego – zakres ochrony ubezpieczeniowej na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego zostaje rozszerzony o co najmniej 5 poważnych zachorowań podlegających wypłacie świadczenia spośród następujących: zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu, porażenie kończyn, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, chirurgiczne leczenie jelita cienkiego i grubego, pierwotne nadciśnienie płucne, zespół apaliczny, dystrofia mięśniowa, angioplastyka tętnic wieńcowych, choroba Alzheimera, reumatoidalne zapalenie stawów, zaawansowana niewydolność oddechowa.
  4.7.Klauzula maksymalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia leczenia w szpitalu poprzez wydłużenie maksymalnego okresu pobytu w szpitalu, za który Wykonawca wypłaci świadczenie z 90 dni na 180 dni.
  4.8.Klauzula minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – świadczenia z tytułu leczenia w szpitalu wskutek choroby i nieszczęśliwego wypadku będą wypłacane w przypadku hospitalizacji, jeżeli pobyt trwa dłużej niż 1 dobę.
  4.9.Klauzula rozszerzenia świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby – wykonawca wypłaci świadczenie osobie ubezpieczonej za pobyt w szpitalu w wyniku choroby jeżeli pobyt nastąpił w wyniku wad wrodzonych i schorzeń będących ich następstwem, oraz wad i schorzeń nabytych przed okresem odpowiedzialności Wykonawcy.
  4.10.Klauzula rozszerzenia świadczenia z tytułu rekonwalescencji – świadczenie z tytułu rekonwalescencji zostaje rozszerzone o rehabilitację stacjonarną – szpitalną trwającą nieprzerwanie maksymalnie 25 dni w okresie do 1 roku po przebytej operacji albo przebytym leczeniu szpitalnym (niezależnie od długości tego pobytu) w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.
  4.11.Klauzula dodatkowa ubezpieczenia kosztów zakupu leków (dotyczy Grupy nr 1 i/lub Grupy nr 2) – rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o wypłatę dodatkowego świadczenia do wypłaconego świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego. Świadczenie wynosi każdorazowo 200 zł (nie więcej niż 3 razy w roku polisowym) i jest wypłacane albo w formie karty lub w formie dodatkowego świadczenia w złotych polskich. Wybór formy wypłaty leży w gestii Wykonawcy. Funkcją powyższego świadczenia jest uzyskanie dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu leków.
  4.12.Klauzula pomocy medycznej – wariant podstawowy – pomoc (opieka) medyczna w przypadku nieszczęśliwego wypadku w domu polegająca co najmniej na:
 • zorganizowaniu transportu medycznego z domu do najbliższego szpitala danej specjalności,
 • zorganizowaniu opieki nad dziećmi do lat 15 w domu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni,
 • zorganizowaniu wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia pomocy.
  Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie podstawowym jest zdrowie ubezpieczonego.
  4.13.Klauzula pomocy medycznej – wariant rozszerzony – pomoc (opieka) medyczna w przypadku nieszczęśliwego wypadku w domu polegająca co najmniej na:
 • zorganizowaniu transportu medycznego z domu do najbliższego szpitala danej specjalności,
 • zorganizowaniu opieki nad dziećmi do lat 15 w domu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni,
 • zorganizowaniu wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia pomocy.
  Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym jest zdrowie ubezpieczonego i wszystkich współubezpieczonych – współmałżonek lub pełnoletnie dziecko. (alternatywnie do klauzuli dodatkowej pomocy medycznej – wariant podstawowy)

ZP.272.4.6.2014

Załącznik Nr 2 do SIWZ

..……………………………………
(pieczątka firmowa Wykonawcy)

O F E R T A

I. Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon/faks:………………………………………………………………………………………………………………
NIP:…………………………………………………………..
REGON:………………………………………………………
Osoba do kontaktu:……………………………………………………………………………………………………….
Tel./e- mail……………………………………………………………………………………………………………………
II. Dane dotyczące Zamawiającego
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”
oferujemy

 • wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę łączną:
 1. Składka miesięczna łącznie za 1 osobę – Grupa nr 1:
 2. Łączna cena oferty – Grupa nr 1 (składka miesięczna łącznie za 1 osobę x 36 miesięcy x maksymalna przewidywana liczba osób – 249 osoby):
 3. Składka miesięczna łącznie za 1 osobę – Grupa nr 2:
 4. Łączna cena oferty – Grupa nr 2 (składka miesięczna łącznie za 1 osobę x 36 miesięcy x maksymalna przewidywana liczba osób – 200 osoby):
 5. Łączna cena oferty – Grupa nr 1 oraz Grupa nr 2

UWAGA. Do oceny w tym kryterium będzie brana pod uwagę łączna cena oferty sporządzona w oparciu o przedstawioną składkę miesięczną. Podane wartości służą jedynie dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – rzeczywista wartość może ulec zmianie i zależy od ilości ubezpieczonych.

Łączna cena oferty słownie złotych …………………………………………………………………..
(usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004
o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004r., Nr 54., poz. 535 z późn. zm., o którym mowa
w Dziale VIII, Rozdz. 2, art. 43 )

 • akceptujemy następujące klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane:
  Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowaneNależy zaznaczyć „tak” lub „nie”
  Klauzula dodatkowa obniżenia karencji
  Klauzula dodatkowa zniesienia karencji
  Definicja zawału serca
  Klauzula rozszerzająca definicję dziecka
  Klauzula wynagrodzenia za czynności przygotowawcze
  Klauzula rozszerzająca katalog poważnych zachorowań Ubezpieczonego
  Klauzula maksymalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu
  Klauzula minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu
  Klauzula rozszerzenia świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby
  Klauzula dodatkowa ubezpieczenia kosztów zakupu leków
  Grupa nr 1
  Grupa nr 2
  Klauzula pomocy medycznej – wariant podstawowy
  Klauzula pomocy medycznej – wariant rozszerzony
  UWAGA W przypadku nie zaznaczenia w formularzu wartości sformułowania TAK/NIE domyślną wartością wyrażenia pozostanie wartość „NIE”.
 • oferujemy następujące wysokości świadczeń:
  L.p.Zakres świadczeń – Grupa nr 1Wymagana
  minimalna
  wysokość świadczeniaOferowana
  wysokość
  świadczenia
  przez Wykonawcę
  1Śmierć Ubezpieczonego60 000,00 zł
  2Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku100 000,00 zł
  3Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy140 000,00 zł
  4Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego140 000,00 zł
  5Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy180 000,00 zł
  6Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego80 000,00 zł
  7Śmierć współmałżonka14 000,00 zł
  8Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku46 000,00 zł
  9Śmierć rodziców lub teściów 2 500,00 zł
  10Śmierć dziecka 5 500,00 zł
  11Urodzenie się dziecka 1 500,00 zł
  12Urodzenie martwego dziecka 4 500,00 zł
  13Osierocenie dziecka6 050,00 zł
  14Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)430,00 zł
  15Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku)470,00 zł
  16Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy10 000,00 zł
  17Poważne zachorowanie Ubezpieczonego7 500,00 zł
  18Poważne zachorowanie Dziecka4 200,00 zł
  19Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego2 500,00 zł
  20Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego3 000,00 zł
  21Pobyt Ubezpieczonego na OIOM700,00 zł
  22Rekonwalescencja Ubezpieczonego35,00 zł
  Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu od 1 do 14 dni
  23Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą70,00 zł
  24Leczenie w szpitalu w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym210,00 zł
  25Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku350,00 zł
  26Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego420,00 zł
  27Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy455,00 zł
  28Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy525,00 zł
  Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni
  29Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą70,00 zł
  30Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym125,00 zł

L.p.Zakres świadczeń – Grupa nr 2Wymagana
minimalna
wysokość świadczeniaOferowana
wysokość
świadczenia
przez Wykonawcę
1Śmierć Ubezpieczonego40 000,00 zł
2Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku80 000,00 zł
3Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy120 000,00 zł
4Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego120 000,00 zł
5Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy160 000,00 zł
6Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego56 000,00 zł
7Śmierć współmałżonka12 000,00 zł
8Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku28 000,00 zł
9Śmierć rodziców lub teściów 2 000,00 zł
10Śmierć dziecka 2 400,00 zł
11Urodzenie się dziecka 1 300,00 zł
12Urodzenie martwego dziecka 2 600,00 zł
13Osierocenie dziecka4 000,00 zł
14Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)360,00 zł
15Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku)320,00 zł
16Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy8 000,00 zł
17Poważne zachorowanie Ubezpieczonego6 000,00 zł
18Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego2 000,00 zł
19Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego3 000,00 zł
20Pobyt Ubezpieczonego na OIOM550,00 zł
21Rekonwalescencja Ubezpieczonego22,50 zł
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu od 1 do 14 dni
22Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą55,00 zł
23Leczenie w szpitalu w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym165,00 zł
24Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku220,00 zł
25Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego275,00 zł
26Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy275,00 zł
27Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy330,00 zł
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni
28Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą55,00 zł
29Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku55,00 zł

Uwaga: W kolumnie „Oferowana wysokość świadczenia przez Wykonawcę” w wierszu dotyczącym danego rodzaju świadczenia proszę wpisać wartość proponowanej wysokości świadczenia. Brak wpisanej wartości świadczenia oznacza zaakceptowanie wartości minimalnej. Wpisanie wartości niższej niż wymagana minimalna wysokość świadczenia w danej pozycji będzie oznaczało niezaakceptowanie warunku wymaganego, a tym samych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy począwszy od 01.12.2014r. po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą.
Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ

Oświadczamy, że:

1)zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
2)zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania
i złożenia oferty,
3)uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4)przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane,
5)wyrażamy zgodę na przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w specyfikacji,
6)następujący zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia:

 • ……………………………………………………………
  zostanie wykonany przez następujących podwykonawców:
 • ……………………………………………………………
  7)Sposób reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** na potrzeby niniejszego zamówienia jest następujący:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ** wypełniają jedynie Wykonawcy składający ofertę wspólną

8)oferta została przygotowana na podstawie następujących ogólnych i/lub szczególnych warunków ubezpieczenia:

 • …………………………………………………………….…..
 • …………………………………………………….…………..
 • ………………………………………………….……………..

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
Lp.Wyszczególnienie Nr strony

Zastrzeżenie:
Załączniki nr ………………………………………………………. nie mogą być udostępnione, ponieważ zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Miejscowość i data: …………………
….…..……………………………………
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

ZP.272.4.6.2014 Załącznik Nr 3 do SIWZ

………………………………………….
(pieczęć wykonawcy)

Miejscowość …………………………………………Data …………………

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”

OŚWIADCZENIE

w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

Zgodnie z art. 44 wyżej wymienionej ustawy oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego

……………………………………….. (pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3a do SIWZ

………………………………………….
(pieczęć wykonawcy)

Miejscowość …………………………………………Data …………………

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”, oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

……………………………………….. (pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik Nr 3b do SIWZ

………………………………………….
(pieczęć wykonawcy)
Miejscowość …………………………..Data ……………..

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”:

1.Przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
L.pNazwa podmiotuSiedziba

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

………………………………………..
(pieczątka i podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

2.Informuję o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 907).
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

………………………………………..
(pieczątka i podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2

ZP.272.4.6.2014 Załącznik Nr 4 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

zawarta w Łęcznej, dnia ……………………………………………….. pomiędzy Powiatem Łęczyńskim – Starostwem Powiatowym w Łęcznej, NIP 713-23-98-078, Regon 431029168 reprezentowanym przez:

1.………………………- ……………………………….
2.………………………- ……………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………, prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w ………………………………..pod numerem KRS ……………………………, NIP: …………., REGON: …………….. posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia nr:……. z dnia ……………, które reprezentuje:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejsza umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, dotyczące wykonania zamówienia.
 2. Postępowanie prowadzone było przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Broker ubezpieczeniowy pośredniczył przy zawarciu umowy i będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.

§ 2

W ramach Umowy Strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne działanie w dobrej wierze oraz – zachowując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U.2013 poz. 907 z późn. zm.) – dołożyć wszelkiej staranności niezbędnej przy wykonywaniu Umowy.
§ 3

 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 4

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli:
a)zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia,
b)do ubezpieczenia grupowego zadeklaruje chęć przystąpienia mniej niż 50% aktualnie ubezpieczonych osób w okresie 2 miesięcy od momentu podpisania umowy oraz w trakcie trwania ubezpieczenia co najmniej 50% aktualnie ubezpieczonych osób zadeklaruje chęć rezygnacji z ubezpieczenia. W takim przypadku strony umowy na zasadzie porozumienia mogą skrócić czas trwania umowy.
2.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.
3.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę.

Przedmiot i zakres zamówienia

§ 5

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego Zakres zamówienia obejmuje:
a)ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:
?ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
?ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
?ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego
?ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
?ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
b)ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka / partnera oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku
c)ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów
d)ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka
e)ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka
f)ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka
g)ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka
h)ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
i)ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
j)ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
k)ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego
l)ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Dziecka
m)ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej Ubezpieczonego
n)ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia Ubezpieczonego
o)ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
p)ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo:

 • ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy
 • ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

Warunki wykonania zamówienia

§ 6

Warunki wykonania zamówienia określa oferta złożona przez Wykonawcę oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
§ 7
Wykonawca:
1.przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione
w specyfikacji,
2.gwarantuje niezmienność miesięcznej składki za ubezpieczenie w stosunku do jednego ubezpieczonego wynikającej ze złożonej oferty przez cały okres trwania umowy,
3.akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości ubezpieczonych,

Termin wykonania zamówienia
§ 8

 1. Okres wykonania zamówienia: Zamówienie publiczne należy realizować w terminie 36 miesięcy począwszy od 01.12.2014r. po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą.
 2. Na potwierdzenie zawarcia umowy zostaną wystawione polisy na cały okres zamówienia.

Forma wykonania zamówienia

§ 9

Polisy ubezpieczeniowe będą wystawione na Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Zarząd Dróg w Łęcznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną w Łęcznej, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kijanach, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem oraz Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej który tym samym będzie ubezpieczającym i będzie przekazywał składkę ubezpieczeniową Wykonawcy.
§ 10

Zamawiający zobowiązuje się do:
-informowania pracowników o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia,
-sporządzania miesięcznych wykazów osób przystępujących oraz występujących
z ubezpieczenia,
-potrącania z wynagrodzeń ubezpieczonych pracowników oraz przekazywania Wykonawcy, w ustalonym terminie, składek należnych za ubezpieczenie.
-dostarczenia listy osób ubezpieczonych nie później niż na 7 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia
-dostarczenia deklaracji osób przystępujących do ubezpieczenia nie później niż 7 dni od początku okresu ubezpieczenia

§ 11
1.Wykonawca przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia zobowiązuje się do pokrycia kosztów czynności administracyjnych związanych z obsługą umowy oraz kurtażu brokerskiego w łącznej wysokości stanowiącej równowartość 15% płaconej składki za każdy miesiąc trwania umowy i realizacji zamówienia.

2.Wynagrodzenie dla Zamawiającego za czynności administracyjne związane z obsługą umowy, o którym mowa w ust.1 będzie przekazywana osobie odpowiedzialnej za bieżącą obsługę umowy ubezpieczenia wskazanej przez Zamawiającego. Szczegółowe zasady przekazywania wynagrodzenia dla Zamawiającego zostaną zawarte pomiędzy osobą odpowiedzialną za bieżącą obsługę umowy ubezpieczenia a Wykonawcą w odrębnym porozumieniu.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i klauzulami dołączonymi do polis ubezpieczeniowych mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.:

 1. Owu ………………………………………………………………………………………………..
 2. Owu ………………………………………………………………………………………………..
 3. Owu ………………………………………………………………………………………………..
 4. Owu ………………………………………………………………………………………………..
 5. Owu ………………………………………………………………………………………………..
  oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki płatności

§ 13

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy składkę ubezpieczeniową:
  a) dla Grupy nr 1, w wysokości ……. PLN ( słownie: ………………………………) miesięcznie za jednego Ubezpieczonego
  b) dla Grupy nr 2, w wysokości ……. PLN ( słownie: ………………………………) miesięcznie za jednego Ubezpieczonego.
 2. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
  z ofertą wynosi ………………………..……………………………….……. PLN (słownie złotych: …………………………………………………………….…………….…..)
  i ma charakter wynagrodzenia maksymalnego.
 3. Faktyczne wynagrodzenie, wypłacane w formie miesięcznych składek, stanowić będzie suma iloczynów zaoferowanej miesięcznej składki za jednego Ubezpieczonego i faktycznej liczby Ubezpieczonych w danym miesiącu dla Grupy od nr 1 do nr 2.

§ 14

 1. Składka będzie płacona miesięcznie przelewem z podaniem w tytule przelewu numeru polisy na konto bankowe Wykonawcy.
 2. Terminy przekazywania składek określa się na 28 dzień miesiąca za dany miesiąc. W przypadku, gdy dzień płatności tak określony przypadnie w dzień świąteczny lub wolny od pracy u Zamawiającego realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym terminie.

Postanowienia końcowe

§ 15
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1.specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2.oferta złożona przez ………………………………………………. w dniu …………………….

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z ich zmianami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w złożonej przez Wykonawcę ofercie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 17

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami nie mogą być bez uprzedniej zgody Zamawiającego zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby trzecie.
§ 18

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

……………………. …………………
Zamawiający Wykonawca

Odpowiedz na pytania wykonawców i modyfikacja SIWZ Znak sprawy: ORW.ZP.272.4.01.2014

Łęczna, dn. 30.04.2014r.
Znak sprawy: ORW.ZP.272.4.01.2014

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.:_Przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 84581-2014; data zamieszczenia: 17.04.2014r.
do zamawiającego wpłynęły pytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie
z poniższym:

PYTANIE NR 1
W związku z ogłoszonym w/w przetargiem proszę o przekazanie informacji czy do oferty należy dołączyć kosztorys, a jeżeli tak to jaki -uproszczony czy szczegółowy?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z treścią SIWZ składający ofertę nie jest zobowiązany załączać do oferty kosztorysu.
Z uwagi na wymogi, związane z dokumentowaniem wykonanego zakresu prac oraz kosztów ich wykonania, wynikające z odrębnych umów zawartych przez Zamawiającego a dotyczących finansowania przedmiotowego zamówienia Zamawiający modyfikuje postanowienia SIWZ, w tym wzoru umowy wprowadzając:

 1. w zakresie § 10 obowiązek złożenia przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia kosztorysu/kosztorysów powykonawczych.
 2. ust 2 w § 20 w brzmieniu:
  „Wykonawca w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do przedłożenia kosztorysu ofertowego służącego weryfikacji sposobu kształtowania wynagrodzenia przez Wykonawcę. Dołączony kosztorys nie stanowi przesłanki do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z modelem kosztorysowym”
  W związku z powyższym jedynie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany, w dniu podpisania umowy, do przedłożenia kosztorysu ofertowego służącego weryfikacji sposobu kształtowania wynagrodzenia przez Wykonawcę.

ZESTAW PYTAŃ NR I:

1.Zwracam się z uprzejmą prośba o określenie, czy zakres prac przy kominach w I etapie obejmuje ich udrożnienie, wymianę czapek, zabezpieczenie oczyszczonych kanałów bez prac elewacyjnych?
ODPOWIEDŹ:
Zakres prac przy kominach obejmuje oczyszczenie przewodów kominowych, wykonanie nowych betonowych czapek na kominach i zabezpieczenie siatką przewodów kominowych.

2.Zwracam się z uprzejmą prośba o określenie, czy w zakres I etapu robót wchodzi skuwanie płytek ceramicznych na elewacji budynku?
ODPOWIEDŹ:
Płytki elewacyjne na przyporach nie będą skuwane.

3.Prace przy wejściu do piwnicy są przewidziane na II etap prac, lecz w pierwszym należy wykonać ocieplenie i izolacje przeciwwodną ścian piwnicy, co wiąże się z pracami ziemnymi. Pozostawiając istniejący mur oporowy i schody izolacja pionowa będzie niepełna. Ponadto istnieje obawa, że na skutek prac może dojść do osłabienia konstrukcji istniejącego muru oporowego chroniącego schody do piwnicy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o decyzję, czy wymianę muru oporowego i schodów do piwnicy pozostawić w II etapie, czy włączyć go w zakres prac I etapu.
ODPOWIEDŹ:
Istniejący murek oporowy i schody do piwnicy nie będą przebudowane. Istniejący murek oporowy przy schodach wejściowych do piwnicy należy zabezpieczyć w trakcie wykonywania izolacji przeciwwodnej na fragmencie ściany od wschodu.

4.Projekt zakłada wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy oraz posadzek w celu zapewnienia izolacji przeciwwilgociowej. Styk fundamentu ze ściana pozostaje jednak bez nowej izolacji i woda może się przedostać przez podciąganie kapilarne do ściany. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie technologii wykonanie izolacji w miejscu stykanie się fundament ze ścianą.
ODPOWIEDŹ:
Izolację przeciwwilgociową ścian piwnic i ścian fundamentowych wykonać zgodne z projektem.

5.Zwracamy się z uprzejmą prośba o określenie, czy styropian izolujący piwnicę należy wykończyć folią kubełkową czy drenażami?
ODPOWIEDŹ:
Styropian izolujący ściany piwnic należy obłożyć folią kubełkową bez drenażu.

6.Zwracamy się uprzejmą prośbą o dostarczenie specyfikacji technicznej bądź typu dźwigu do zainstalowania jako platformę dla osób niepełnosprawnych.
ODPOWIEDŹ:
Na obecnym etapie prac nie przewidziano montażu dźwigu dla osób niepełnosprawnych.
W ekspertyzie ppoż. przystosowującej obiekt na potrzeby osób niepełnosprawnych planuje się ewentualne wykorzystanie do transportu osób z piętra na parter platformy dla niepełnosprawnych, zamontowanej do ściany w klatce schodowej KL1. Ponieważ platforma taka spowoduje dodatkowe zwężenie biegów schodów pomiędzy parterem a piętrem, montaż jej został ujęty w opracowanej ekspertyzie, aby umożliwić inwestorowi w
przyszłości, w przypadku zaistnienia konieczności transportu osób niepełnosprawnych na piętro, zainstalowanie platformy na klatce schodowej.

7.Na poddaszu zgodnie z projektem należy zdemontować istniejące okładziny z płyt g-k, polakierować całą konstrukcję dachu preparatem ognioochronnym, a następnie zamocować dwukrotnie płytową okładzinę z płyt g-k ognioodpornych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie założeń?
ODPOWIEDŹ:
Zakres prac przewidzianych do wykonania w pomieszczeniach poddasza przewiduje demontaż istniejących okładzin z płyt g.-k., zabezpieczyć całą konstrukcję preparatami ognioochronnymi, ułożyć folię paroizolacyjną, ułożyć wełnę mineralną o grubości 20 cm, zamocować zgodnie z projektem okładzinę systemową z płyt g.-k. ognioodpornych układanych dwupłytowo. Układanie wełny mineralnej należy konsultować na bieżąco z inspektorem nadzoru w zależności od stanu istniejącej izolacji z wełny.

ZESTAW PYTAŃ NR II:

 1. W załączniku do SIWZ pn. „Projekt umowy” Zamawiający umieścił zapisy o następującej treści: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości inwestycji w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy, przy czym strony zgodnie postanawiają, że terminem wykonania inwestycji jest dzień uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.” Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośba o dodanie zapisu o następującej treści: „Zamawiający przekaże plac budowy wraz z wszystkimi niezbędnymi do rozpoczęcia prac dokumentami w terminie 3 dni od daty podpisania umowy”
  Dodanie zapisu o treści jw. pozwoli na doprecyzowanie terminu realizacji i realna ocenę wymiaru i godzin czasu pracy( np. praca w czasie nocnym), a co się tym wiąże – kosztów realizacji inwestycji. Ponadto wyznaczenia procedur postępowania i terminów ogranicza możliwości Wykonawcy co do oceny możliwości powstania opóźnień w wykonywaniu prac co powoduje konieczność uwzględnienia możliwości naliczenia kar umownych i wliczenia tego ryzyka w cenę oferty, co podnosi cenę oferty a to stanowi czynnik niewątpliwie niekorzystny dla Zamawiającego.
  ODPOWIEDŹ:
  Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniem §5 ust.3 projektu umowy w ramach realizacji Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do:
  1) przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych – w terminie …… dni roboczych od dnia podpisania umowy,
  2) przekazanie terenu budowy w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy – na zakres wynikający z projektu bud.,
  3) zapłaty za wykonane i odebrane roboty;
  4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
  W związku z wykropkowaniem terminu przekazania kompletu dokumentacji projektowej, Zamawiający modyfikuje przedmiotowe postanowienie umowy, nadając mu poniższe brzmienie:
  „3. W ramach realizacji Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do:
  1) przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych – w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
  2) przekazanie terenu budowy w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy – na zakres wynikający z projektu bud.,
  3) zapłaty za wykonane i odebrane roboty;
  4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.”
 2. Zamawiający umieścił w SIWZ zapisy o następującej treści:
  „Wykonawca jest zobowiązany do informowania wskazanych przez Zamawiającego osób o wykonywanych pracach, ich zakresie, miejscu wykonywania prac oraz do udzielania innych informacji związanych z realizacją inwestycji. „
  W celu doprecyzowania procedury wynikającej z w/w zapisów Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zastąpienie powyższego zapisu zapisem o następującej treści:
  „Wykonawca jest zobowiązany do informowania wskazanych przez Zamawiającego osób o wykonywanych pracach, ich zakresie, miejscu wykonywania prac oraz do udzielania innych informacji związanych z realizacją inwestycji na podane przez Zamawiającego adresy mali.„
  ODPOWIEDŹ:
  Zamawiający wyjaśnia, że nie widzi potrzeby dokonywania zmian postulowanych przez Wykonawcę. Założeniem Zamawiającego jest zapewnienie jak najszerszego kontaktu z Wykonawcą nie tylko drogą elektroniczną, ale także pisemną, telefoniczną, faksową i osobistą. Informacje dotyczące danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za realizację zadania zostaną podane Wykonawcy przy podpisywaniu umowy i z uwagi na możliwą ich zmienność nie ma potrzeby by znajdowały w projekcie umowy.
 3. Co Zamawiający rozumie przez zapis mówiący że do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie we własnym zakresie wszelkich niezbędnych mediów? Czy oznacza to że Zamawiający wskaże na terenie inwestycji punkty poboru mediów i Wykonawca pokryje koszty ich zużycia na podstawie wskazań założonych na własny koszt liczników wg stawek urzędowych (pw takim wypadku Wykonawca zawraca się z prośbą o podanie wysokości stawek) czy też Wykonawca zobowiązany będzie niezależnie doprowadzić media w celu realizacji inwestycji.
  ODPOWIEDŹ:
  W ramach przedmiotowego obowiązku Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów poboru energii na cele prowadzonych robót według wskazań zamontowanych liczników. Zamawiający informuje, że w świetle zawartych przez Powiat Łęczyński umów na dostawę energii elektrycznej a także wody, koszty ich poboru wynoszą odpowiednio:
  •Energia elektryczna:
  ?Taryfa C11,
  ?Strefa całodobowa – 0,2637 PLN/KWh,
  ?opłata handlowa – 17,00zł/m-c/PPE,
  •Woda i ścieki:
  ?Cena za 1m3 wody – 3,00 zł + VAT
  ?Cena za 1m3 ścieków – 6,25 zł + VAT
  ?Opłata za abon. za odczyt wodomierza – 6,97 zł za okres rozlicz. + VAT
  ?Opłata za abon. należ. za dostarczoną wodę – 4,04 zł za okres rozlicz. + VAT

4.Czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminów wykonania zamówienia oraz zmiany wysokości wynagrodzenia np. w przypadku:

 • wykonywania robót dodatkowych
 • z powodu okoliczności siły wyższej np. zdarzenie losowe/sytuacja wywołane przez czynniki zewnętrzne których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert lub zawierania umowy
 • z powodu działań osób trzecich wpływających na termin wykonania umowy
 • jeśli termin przekazania budowy zostanie opóźniony
 • z powodu zaistnienia nietypowych warunków pogodowych
 • jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia stanie się niemożliwe lub spełnienie świadczenia stanie się niemożliwe w przewidzianym w umowie terminie
 • z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa
 • z powodu uzasadnionych zmian w zakresie/sposobie wykonywania zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, nie stanowiących robót zamiennych
 • z powodu zaistnienia przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę
  ODPOWIEDŹ:
  Zakres i warunki dokonywania zmian terminu i wysokości wynagrodzenia zostały przez Zamawiającego określone w postanowieniu § 16 umowy. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zmian terminu wykonania zamówienia lub wysokości wynagrodzenia w innych przypadkach niż zakreślone projektem umowy.
 1. Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie do projektu umowy następującego zapisu: „Cena ulegnie zmianie w przypadku nastąpienia zmian podatkowych lub w przypadku niemożliwych do przewidzenia okoliczności lub nadzwyczajnej zmiany stosunków.”
  ODPOWIEDŹ:
  Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniem §16 ust. 1 pkt 4 projektu umowy przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia na warunkach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach:
  a) w sytuacji zmniejszenia zakresu zamówienia (obniżenie wynagrodzenia),
  b) zmiana obowiązujących stawek podatku VAT,
  c) zmiany w przepisach prawa mające wpływ na wysokość wynagrodzenia;
  W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w innych przypadkach niż wskazane powyżej.
 2. Czy Zamawiający dopuści dodanie w projekcie umowy zapisu o następującej treści: „Gwarancja i rękojmia na urządzenia/materiały/sprzęt udzielona zostaje na warunkach i terminach zgodnych z gwarancją producenta”
  Wykonawca pragnie zauważyć, iż trudno jest wymagać, aby Wykonawca samodzielnie udzielał gwarancji lub rękojmi na urządzenia/materiały/sprzęty których producentem nie jest. Wykonawca może udzielić własną gwarancję i na własnych warunkach na rzeczy na których wykonanie ma wpływ.
  W pojedynczych przypadkach możliwe jest uzyskanie dłuższej gwarancji, jednak związane jest to z dodatkowymi opłatami, które podniosą koszty realizacji inwestycji. Nieuzasadnionym więc jest wymaganie od Wykonawcy udzielenia własnej gwarancji jeśli producent jej nie udziela.
  ODPOWIEDŹ:
  Zamawiający nie przewiduje możliwości dodania postanowienia w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę, ale co do zasady przychyla się do jego argumentacji w zakresie udzielenia gwarancji jakości na urządzenia i sprzęt, którego producentem nie jest.
  W związku z powyższym postanowienie § 13 ust.1 uzyskuje następujące brzmienie:
  „ 1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego oraz gwarancji jakości na urządzenia i sprzęt objęte dostawami w ramach umowy na warunkach i w terminach zgodnych z gwarancją producenta danego urządzenia lub sprzętu.”
  Jednocześnie Zamawiający zauważa, ze w świetle powyższego postanowienia nie zamierza dokonywać modyfikacji postanowienia §13 ust. 9 projektu umowy. Należy bowiem zauważyć, że rozszerzenie zakresu trwania rękojmi odnosi się wyłącznie do wykonanych w ramach umowy robót budowlanych. Rękojmia na urządzenia i sprzęt objęty dostawami ma więc charakter rękojmi ogólnej, udzielanej na warunkach kodeksowych.
 3. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień Projektu Umowy o zapis nowego ust. o następującej treści: „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto”?
  UZASADNIENIE: Dopiero, bowiem wskazanie maksymalnej wysokości kar pozwala Wykonawcom na oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w wycenie (przy czym zachodzi prawidłowość, że im większe ryzyko kar i wyższy limit, tym istnieje konieczność nałożenia wyższego narzutu na cenę pod to ryzyko) Nie ulega również wątpliwości, że warunki umowy poprzez niedookreślenie górnej granicy wysokości kar umownych naruszają zasady współżycia społecznego, a przecież w świetle art. 5 KC „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego”. Jeżeli tak jest, to zgodnie z art. 5 takie działanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Niewątpliwie potwierdza tę zasadę art. 58 § 2, który stanowi również, wprost, że „nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Tak więc uzasadnionym się wydaje fakt określenia górnej granicy możliwości naliczania kar.
  ODPOWIEDŹ:
  Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia postanowień umownych o zapis postulowany przez Wykonawcę. Jednocześnie w żadnym wypadku nie uznaje argumentacji Wykonawcy, że brak górnej granicy odpowiedzialności na zasadzie kar umownych ipso iure prowadzi do nieważności klauzuli umownej, stanowiąc naruszenie zasad współżycia społecznego. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 483 §1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Powyższe oznacza, że warunkiem ważności klauzuli umownej odnoszącej się do kary umownej jest określenia uchybienia w postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania a także zastrzeżenie kwoty pieniężnej należnej za owo naruszenie. W orzecznictwie przyjmuje się, że kara umowna występuje wyłącznie pod postacią określonej sumy, co niekoniecznie musi oznaczać, że zastrzegając ją należy ustalić jednocześnie jej wysokość. Określenie kary może nastąpić przez wskazanie kryteriów, którymi posługując się możliwe będzie wskazanie sumy jaką dłużnik zobowiązany będzie zapłacić wierzycielowi (por. wyrok SN z dnia 6.02.2008 r. sygn. akt: II CSK 428/2007). Jednocześnie należy podkreślić, że prawo żądania kary umownej rozciąga się wyłącznie na okoliczności za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, a poczynione przez Zamawiającego zastrzeżenia nie wprowadzają w tym zasadzie regulacji gwarancyjnych. Dodatkowo Zamawiający zauważa, że w określonych przypadkach Wykonawcy przysługuje prawo miarkowania kary umownej. Z tych przyczyn argumentacja wyłożona przez Wykonawcę nie może zostać zaakceptowana i prowadzić do modyfikacji umowy.
 4. W par 13 ust 2 projektu umowy umieszczono zapisy o następującej treści:
  „W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.”
  Niniejszym Wykonawca zwraca się z uprzejma prośbą o zmianę w/w zapisu na zapis o następującej treści: W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym, nie krótszym aniżeli 14 dni.
  Ustalenie z góry minimalnego terminu ma duży wpływ na udział i wycenę ryzyka udziału w postępowaniu w tym ryzyka finansowego.
  ODPOWIEDŹ:
  Zamawiający co do zasady podziela argumentację Wykonawcy o zasadności wprowadzenia minimalnego okresu usuwania usterek ujawnionych w okresie gwarancji, jednakże z uwagi na różny stopień skomplikowania usterek uznaje, że zaproponowany przez Wykonawcę okres minimalny jest zbyt długi. Z tej przyczyny §13 ust.2 uzyskuje brzmienie:
  „W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym, nie krótszym aniżeli 7 dni”
 5. W par 13 projektu umowy Zamawiający umieścił zapisy o następującej treści:
  „W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.”
  Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie powyższego zapisu: czy Zamawiający ma prawo zastosować w/w procedurę tylko gdy niezachowanie terminu będzie wynikiem zwłoki po stronie Wykonawcy?
  ODPOWIEDŹ:
  Zgodnie z przytoczoną regulacją umową, Zamawiającemu przysługuje prawo do tzw. wykonania zastępczego w każdym przypadku gdy niezachowanie terminu na usunięcie wad następuje z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
 6. Zgodnie z zapisami umowy:
  §14.
 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy poprzez możliwość naliczenia kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 8. Strony zastrzegają, że w przypadku gdy naliczone kary umowne nie pokrywają rozmiarów rzeczywistej szkody, możliwe jest dochodzenie odszkodowania do pełnej wysokości szkody. Powyższa zasada dotyczy wszystkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie na rzecz Zamawiającego.
 9. Kary umowne są względem siebie niezależne i należą się w pełnej wysokości, chyba że jedna okoliczność jest podstawą do naliczenia kilku kar umownych. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wyboru podstawy naliczenia kary umownej.
 10. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy. Zasada powyższa dotyczy wszystkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
 11. Kwoty kar umownych przewidzianych Umową będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty (wymagalność kary umownej).
 12. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
  1) za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia – tj. za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
  2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
  3) za nieterminowe usunięcie wad za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
  4) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 w przypadku: braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
  §15
 13. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od całości lub części umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych i niniejszej umowie.
 14. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:
  1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie przejmie protokolarnie placu budowy albo nie rozpocznie robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia przejęcia placu budowy,
  2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni pomimo uprzedniego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie;
  3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn opóźni się z prowadzeniem robót o więcej niż 21 dni w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego,
  4) Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z Umową lub nie wykonuje innych zobowiązań z niej wynikających. W tym przypadku prawo do rozwiązania Umowy przysługuje Zamawiającemu po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy;
  5) stwierdzi niewłaściwe zachowanie pracowników zatrudnionych na budowie (spożywanie bądź pozostawanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, inne uciążliwe zachowania szczególnie w odniesieniu do osób trzecich).
 15. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie opóźnienia z zapłatą należności za wykonane prace przez nieprzerwany okres ponad 60 dni.
 16. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie nie przekaże Wykonawcy placu budowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego przez Wykonawcę do przekazania placu budowy w dodatkowym terminie.
 17. Strony mogą wykonać prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiedzy o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
 18. W sytuacji gdy którakolwiek ze Stron odstępuje od Umowy na mocy właściwych przepisów prawa, jest ona zobowiązana wskazać w oświadczeniu woli o odstąpieniu podstawy prawnej odstąpienia, podstawy faktycznej odstąpienia oraz w sytuacji gdy kara umowna była zastrzeżona na powyższą okoliczność wezwanie do zapłaty kary umownej.
 19. Strony zastrzegają, że oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
  Niestety dla Wykonawcy nie istnieje możliwość naliczania jakichkolwiek kar umownych. Ponadto naliczenie kar płatnych na rzecz Zamawiającego następuje bez względu na winę Wykonawcy.

Jest to całkowite jednostronne zastosowanie ochrony prawidłowości realizacji procesu inwestycyjnego.

Wykonawca zauważa iż: „Na gruncie przepisów prawa zamówień publicznych dochodzi do modyfikacji zasady równości i swobody stron stosunku zobowiązaniowego choćby przy wyborze partnera, z którym zawierana będzie umowa w sprawie zamówienia publicznego.
To zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych warunków, która w swej treści zawierać powinna istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub jej wzór.
Tak więc to zamawiający jest autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy, natomiast wykonawca nie ma dużego wpływu na jej kształt.
Nie oznacza to jednak, że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać jej same przywileje” –wyrok 18 października 2010 r. (KIO/UZP/ 2175/10).

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę zapisów umowy w następujący sposób:

„§14.

 1. Wykonawca i Zmawiający ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy poprzez możliwość naliczenia kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 2. Strony zastrzegają, że w przypadku gdy naliczone kary umowne nie pokrywają rozmiarów rzeczywistej szkody, możliwe jest dochodzenie odszkodowania do pełnej wysokości szkody. Powyższa zasada dotyczy wszystkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie na rzecz Zamawiającego i Wykonawcy.
 3. Kary umowne są względem siebie niezależne i należą się w pełnej wysokości, chyba że jedna okoliczność jest podstawą do naliczenia kilku kar umownych. W takim przypadku stronie naliczającej karę przysługuje uprawnienie do wyboru podstawy naliczenia kary umownej.
 4. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy. Zasada powyższa dotyczy wszystkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
 5. Kwoty kar umownych przewidzianych Umową będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy lub Zamawiającemu pisemnego wezwania do zapłaty (wymagalność kary umownej).
 6. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
  1) za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia – tj. za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
  2) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
  3) za nieterminowe usunięcie wad za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
  4) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 w przypadku: braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
 7. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
  1) za opóźnienie w przekazaniu placu budowy (termin przekazania placu budowy wynosi 3 dni od daty podpisania umowy) oraz za opóźnienie w odpowiedziach na zapytania zadane Zamawiającemu (termin na zajęcie stanowiska – 3 dni) lub /oraz za opóźnienie w wykonywaniu innych obowiązków wynikających z umowy oraz z ustaleń dokonywanych podczas realizacji inwestycji- tj. za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
  2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
  3) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 w przypadku: braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia

§15

 1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od całości lub części umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych i niniejszej umowie.
  2.1 Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:
  1) Wykonawca pozostając w zwłoce nie przejmie protokolarnie placu budowy albo nie rozpocznie robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia przejęcia placu budowy,
  2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni pomimo uprzedniego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie;
  3) Wykonawca pozostanie w zwłoce z prowadzeniem robót o więcej niż 21 dni w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego,
  4) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacja robót zgodnie z Umową lub pozostaje w zwłoce z innymi zobowiązaniami zobowiązań z niej wynikających. W tym przypadku prawo do rozwiązania Umowy przysługuje Zamawiającemu po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy;
  5) stwierdzi niewłaściwe zachowanie pracowników zatrudnionych na budowie (spożywanie bądź pozostawanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, inne uciążliwe zachowania szczególnie w odniesieniu do osób trzecich).
  2.2 Wykonawca może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli:
  1) Zamawiający z nieuzasadnionych przyczyn nie przekaże protokolarnie placu budowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy albo nie rozpocznie odbioru robót budowlanych w terminie przewidzianym umową.
  2) Zamawiający z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację obowiązków wynikających z umowy (w tym zaniechał udzielania odpowiedzi na pisma Wykonawcy i przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni pomimo uprzedniego wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie;
  3) Zamawiający nie realizuje umowy lub nie wykonuje innych zobowiązań z niej wynikających. W tym przypadku prawo do rozwiązania Umowy przysługuje Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy;
  4) stwierdzi niewłaściwe zachowanie pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego i osób przez niego upoważnionych do udziału w realizacji inwestycji (spożywanie bądź pozostawanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, inne uciążliwe zachowania szczególnie w odniesieniu do osób trzecich).
 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie opóźnienia z zapłatą należności za wykonane prace przez nieprzerwany okres ponad 15 dni.
 3. Strony mogą wykonać prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiedzy o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
 4. W sytuacji gdy którakolwiek ze Stron odstępuje od Umowy na mocy właściwych przepisów prawa, jest ona zobowiązana wskazać w oświadczeniu woli o odstąpieniu podstawy prawnej odstąpienia, podstawy faktycznej odstąpienia oraz w sytuacji gdy kara umowna była zastrzeżona na powyższą okoliczność wezwanie do zapłaty kary umownej.
 5. Strony zastrzegają, że oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
  ODPOWIEDŹ:
  W ocenie Zamawiającego nie ma podstaw do wprowadzenia zmian zgodnych z żądaniem Wykonawcy. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że regulacje umowne dotyczące odpowiedzialności na zasadzie kar umownych nie przesądzają w żadnym wypadku o równości bądź jej braku w stosunku umownym. Zgodnie z art. 395 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Tymczasem zobowiązanie ciążące na Zamawiającym ma co do zasady charakter pieniężny a jako takie nie może być zabezpieczone karą umowną. Interes Wykonawcy jest w umowie zabezpieczony w inny sposób np. w zakresie opóźnień w płatności wynagrodzenia (a więc niezależnie od winy w zaistnieniu opóźnienia) poprzez instytucję odsetek ustawowych. Natomiast jakakolwiek zwłoka w zakresie obowiązków Zamawiającego dotyczących nieterminowości w przekazaniu terenu budowy czy dokonywaniu odbiorów uprawnia Wykonawcę do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, w sytuacji gdyby poniósł z tego tytułu jakąkolwiek szkodę. Dodatkowo należy zauważyć, że okoliczności nieterminowego działania Zamawiającego w każdym przypadku usprawiedliwiają Wykonawcę w jego opóźnieniach, mogą również stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na zasadach ogólnych.
  Nie jest również prawdziwe twierdzenie Wykonawcy: „naliczenie kar płatnych na rzecz Zamawiającego następuje bez względu na winę Wykonawcy”. W literaturze przedmiotu i judykaturze wskazuje się jednoznacznie, że zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471). Wynika to zarówno z celu kary umownej, jak i umiejscowienia samych przepisów jej dotyczących. Podporządkowanie kary umownej podstawom odpowiedzialności kontraktowej sprawia, że zobowiązany do zapłaty tej kary może bronić się zarzutem – podobnie jak każdy dłużnik zobowiązany do naprawienia szkody stosownie do art. 471 – że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności (uzasadnienie wyroku SN z 20 marca 1967 r., II CR 419/67, LexPolonica nr 319960). (por. G. Bieniak, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, LexisNexis, 2011).
  Nie można również podzielić argumentacji Wykonawcy by zaproponowane przez Zamawiającego w projekcie umowy prawo odstąpienia było ukształtowane niezgodnie z zasadą równości. Należy podkreślić, że umowne prawo odstąpienia przysługuje obu stronom – zostało zastrzeżone zarówno na rzecz Wykonawcy (postanowienia § 14 ust. 3 i 4 umowy) jak i Zamawiającego (postanowienie §14 ust.6 umowy).
  Ekwiwalentny i wzajemny charakter zobowiązania stron nie oznacza jednak identycznego ukształtowania uprawnień przysługujących Zamawiającemu i Wykonawcy. Powyższe wynika przede wszystkim z różnic w charakterze obowiązków ciążących na każdej ze stron.

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. W celu uwzględnienia udzielonych odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1.Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 30.04.2014r.
2.Dotychczasową treść załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma – Formularz ofertowy – po modyfikacji z dnia 30.04.2014r.
3.Dotychczasową treść załącznika nr 8 do SIWZ – wór umowy zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma – wzór umowy – po modyfikacji z dnia 30.04.2014r.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, z uwagi na ww. zmiany treści SIWZ w niniejszym postępowaniu dokonuje również modyfikacji SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert przedłużając ten termin o czas niezbędny na uwzględnienie przez Wykonawców ww. odpowiedzi na pytania i zmian SIWZ.

Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
w brzmieniu:
Składanie ofert
1.Ofertę należy złożyć bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
pokój nr 111, I piętro Kancelaria Ogólna.
2.Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 06 maja 2014 roku
o godz. 12:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
Otwarcie ofert
1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 maja 2014r. o godz. 12:30 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, w Sali konferencyjnej (parter budynku, pokój nr 9)

Otrzymują następujące brzmienie:
XI.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Składanie ofert

 1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego
  w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
  pokój nr 111, I piętro Kancelaria Ogólna.
 2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 09 maja 2014 roku
  o godz. 12:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
  Otwarcie ofert
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 maja 2014r. o godz. 12:30 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, w Sali konferencyjnej (parter budynku, pokój nr 9)

W związku z powyższym zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu.

Zatwierdził:
Dyrektor

Aneta Zabłocka
Podpis nieczytelny

Otrzymują: a/a

SIWZ na wybór banku do kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi. ZP.272.4.2.2014

ZP.272.4.2.2014

POWIAT ŁĘCZYŃSKI

21-010 Łęczna
Aleja Jana Pawła II 95 A

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA:
„Wybór banku do kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi”
CPV: 66110000-4 – usługi bankowe
Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu
Kazimierz Radko Adam Niwiński

Zatwierdzili: ……………………… …………………

Łęczna, dnia 16.04.2014r.

Wstęp
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 i inne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3.Podstawa prawna opracowania SIWZ:
4.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwana w dalszej części niniejszej SIWZ ustawą Pzp;
5.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231);
6.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1692);
7.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1735);
8.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458);
9.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
10.Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone w PLN.
11.W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.
12.Postępowanie oznaczone jest numerem ZP.272.4.2.2014 – wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
13.Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
1)Zamawiający – Powiat Łęczyński,
2)Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3)SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
4)Ustawa lub Pzp – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz jej akty wykonawcze,
5) Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Łęczyński
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
REGON: 431019425
NIP 505-001-77-32
www.powiatleczynski.pl

II.Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
207 000,00 euro, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i kolejnych ustawy Pzp.

III.Przedmiot zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 01.08.2014 r. do 31.07.2018 r. CPV: 66110000-4 – usługi bankowe.
2.Jednostki organizacyjne objęte niniejszą umową:

2.1. Jednostki niżej wymienione, objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat:
1)Rachunek podstawowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego,
2)Starostwo Powiatowe w Łęcznej,
3)Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej,
4)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
5)Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej,
6)Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem,
7)Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
8)Zespół Szkół w Ludwinie,
9)Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach,
10)Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,
11)Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej,
12)Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
13)Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej.

2.2.Jednostki nie objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat, kalkulacja za całość usług bankowych dla n/w jednostek:
1)Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej,
2)Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łecznej,
3)Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej,
4)Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

2.3. Jednostki dla których kalkulacja obejmować ma każdą usługę oddzielnie, dla n/w jednostki:
1)Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej,

3.Obsługa bankowa jednostek wymienionych w punkcie 2.1. ; 2.2. i 2.3. obejmuje
w szczególności:
1) Miesięczną obsługę bankową polegającą na:
1.1. Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych
i pomocniczych, w tym walutowych,
1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat obcych
1.3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych,
1.4. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku,
elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),
1.5. Realizacja poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbnet o wartości powyżej 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona zł),
1.6. Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej udostępnianych następnego dnia roboczego do godz. 8:00
1.7. Wydawaniu blankietów czekowych,
1.8. Zapewnieniu w każdej jednostce systemu bankowości elektronicznej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy; czas reakcji na problemy związane z funkcjonowanie systemu – 2 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy,
1.9. W razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i/lub kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat,
1.10. Stosowanie przez bank negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych,
w szczególności z tytułu wymiany walutowej, poleceń wypłaty z zagranicy i za granicę dla transakcji o równowartości co najmniej 5.000,00 euro,
1.11. W razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący
w oddziale banku,
1.12. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
a.wpłat gotówkowych własnych dokonywanych na konta powiatu i jego
jednostek organizacyjnych,
b.wypłat gotówkowych na rzecz posiadaczy rachunku z wszystkich rachunków,
c.wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego
i obsługiwanych jednostek,
d.przyjęcia depozytu,
e.korzystania z systemu bankowości elektronicznej.
1.13 Bank zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki prowadzone w ramach umowy w Oddziale banku bez pobierania opłat i prowizji.
1.14. udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych
o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacji przeprowadzanych danego dnia bez prowizji i opłat,
Cena ryczałtowa za wymienione usługi dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, objętych ryczałtem – wymienione w dziale IV ust. 2 punkt 2.1. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiło będzie Starostwo Powiatowe w Łęcznej (wspólny ryczałt stałych opłat).
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.1. w zakresie punktów: 1.1. do 1.14. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.
Cena ryczałtowa za wymienione usługi dla jednostek organizacyjnych (objętych ryczałtem – wymienione w dziale IV ust. 2 punkt 2.2. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiła będzie każda z wymienionych jednostek samodzielnie.
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.1. w zakresie punktów: 1.1. do 1.14 Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.

Cena za wymienione usługi dla jednostki organizacyjnej – wymienionej w dziale IV ust. 2 punkt 2.3. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą będzie ponosiła ta jednostka samodzielnie.
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.1. z możliwością osobno ponoszonych wydatków wymienionych w punktach: 1.1. do 1.14 przez tę jednostkę lub wskazanego przez nią płatnika. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy

2) Kredyt w rachunku podstawowym budżetu Powiatu Łęczyńskiego
Bank zapewni możliwości uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (podstawowym) budżetu Powiatu Łęczyńskiego w wysokości ustalanej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt
w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty, Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej
w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu miesiąca. Informujemy, iż w 2014r. kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi 10 000 000 zł.
3) Lokata OVERNIGHT
Bank zapewni możliwości tworzenia lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia do wysokości powyżej 10.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat O/N według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy.
4) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu
o stawkę WIBID 1 M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy.
Środki gromadzone na rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą w oparciu o stawkę EURIBOR 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Naliczenie odsetek w ostatnim dniu kwartału.

4.Do oferty należy przyjąć wysokość stopy WIBOR 1M, WIBID 1M oraz EURIBOR 1M według danych z dnia 31 marca 2014 roku; WIBOR 1M – 2,61%: WIBID 1M – 2,41 %; EURIBOR 1M – 0,233%

5.W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBOR 1M, WIBID 1M oraz EURIBOR 1 M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana jako średnia arytmetyczna z kwotowań od 1 do ostatniego dnia (włącznie) poprzedniego miesiąca.

6.Punk kasowy lub ajencyjny
Uruchomienie punktu kasowego lub ajencyjnego w siedzibie zamawiającego umożliwiającego dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z/na rachunki bankowe budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych na blankietach wpłat częściowo wypełnionych przez Zamawiającego w zakresie:
1)nazwy odbiorcy wpłaty,
2)rachunku odbiorcy wpłaty,
3)tytułu opłaty;
lub powyższe dane uzupełnione przez postawienie odpowiedniej pieczęci.

7.Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert:
7.1. dla wymienionych w dziale IV ust. 2 punkt 2.1.
1)- ilość rachunków bankowych – 55 szt.
2)- ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych – 1773 szt./266 265,15 zł;
3)- ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 16 szt./14 923,66 zł;
4)- ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych – 1767 szt.

7.2. dla wymienionych w dziale IV ust. 2 punkt 2.2.
1)- ilość rachunków bankowych – 15 szt.;
2)- ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych
– 7 szt./31 460,93 zł;
3)- ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 0/0;
4)- ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych –359 szt.

7.3. dla wymienionych w dziale IV ust. 2 punkt 2.3.
1)- ilość rachunków bankowych – 6
2)- ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych – 0/0
3)- ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 50 szt./47 189,64 zł;
4)- ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych – 389szt.

IV.Informacje dodatkowe
1.Wykonawca powinien posiadać przynajmniej jeden oddział / filię Banku na terenie miasta Łęczna.
2.Nie dopuszcza się, aby jakikolwiek element ceny zaoferowany był w wysokości 0.
3.Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji.
4.Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7.Nie ogranicza się udziału Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej 50 % ogólnej liczby.
8.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9.Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
10.Zamawiający nie miał potrzeby skorzystania w fazie przygotowawczej do niniejszego postępowania z dialogu technicznego, w oparciu o zapis art. 31a do 31c ustawy Pzp.
11.Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy zatrudniający ponad 50 % osób niepełnosprawnych.
12.Zamówienie nie dotyczy dofinansowania środkami UE.

V.Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

VI.Koszty sporządzenia oferty i udziału w postępowaniu
Niezależnie od wyniku postepowania przetargowego (z wyjątkiem unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego) wszystkie koszty związane
z opracowaniem i złożeniem oferty oraz z udziałem w postepowaniu ponosi wykonawca.

VII. Termin realizacji wykonania zamówienia: 4 lata, od dnia 01.08.2014r. do 31.07.2018.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków przez Zamawiającego

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy:
  1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. koncesje, zezwolenie lub licencję – wykonawcy działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia.

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym w postaci oddziału lub filii banku znajdującego się na terenie miasta Łęczna i zobowiążą się do utworzenia punktu kasowego/ ajencyjnego w siedzibie zamawiającego.

4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzania dysponowania osobą.

5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wymaga potwierdzania znajdowania się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak
  jest podstaw do wykluczenia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
  1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
  nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
  obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej ni_ 5% wartości realizowanego
  zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat
  przed wszczęciem postepowania;
  1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
  zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z
  powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
  wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem
  postepowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
  umowy;
  2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono,
  z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
  prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
  przez likwidacje majątku upadłego;
  3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
  społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
  zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
  wykonania decyzji właściwego organu;
  4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
  z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
  wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
  popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
  przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
  związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwom przeciwko prawom osób
  wykonujących prace zarobkowa, przestępstwom przeciwko środowisku, przestępstwom
  przekupstwa, przestępstwom przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwom
  popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwom skarbowe lub
  przestępstwom udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
  przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
  przestępstwom popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,
  przestępstwom przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwom
  przeciwko środowisku, przestępstwom przekupstwa, przestępstwom przeciwko obrotowi
  gospodarczemu lub inne przestępstwom popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych,
  a także za przestępstwom skarbowe lub przestępstwom udziału w zorganizowanej grupie albo
  związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
  prawomocnie skazano za przestępstwom popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie
  zamówienia, przestępstwom przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa,
  przestępstwom przeciwko środowisku, przestępstwom przekupstwa, przestępstwo przeciwko
  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści
  majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
  grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
  skarbowego;
  8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
  za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,
  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo
  przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych,
  a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
  związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
  podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
  groźbą kary;
  10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
  wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia
  się wyroku;
  11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka
  komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
  zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
  skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
  2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
  przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
  uprawomocnienia się wyroku.
 2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
  Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
  z postępowania.
  Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.

IX.Wykaz wymaganych dokumentów, wchodzących w skład oferty, w tym potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych
w rozdziale IX niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:
1)Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp
– załącznik nr 2 do SIWZ;
2)Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ;
3)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4)Oświadczenie, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem wymaganych prawem podatków i opłat;
5)Koncesję, zezwolenie lub licencję – wykonawcy działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1376
z późn. zm.) – załączyć muszą odpowiedni dokument;
6)Wykaz wykonanych usług (minimum 1 usługa) w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniu dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie wg załącznika nr 4 do siwz;
7)Oświadczenie o posiadaniu oddziału lub filii banku, znajdującej się na terenie miasta Łęczna oraz zobowiązanie do utworzenia punktu kasowego/ ajencyjnego w siedzibie zamawiającego według załącznika nr 7 do siwz.

2.Dokumenty, o których mowa w pkt 1 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
3.W przypadku konsorcjum dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu wymienione w punkcie 1 do 3 przedstawia każdy z wykonawców oddzielnie, dokument wymieniony w ust. 1 punkcie 4 wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą składać łącznie.
4.W przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Przepis art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 do 8 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 7, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.Inne dokumenty

 • wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ).

X. Informacja o warunkach składania jednej oferty przez podmioty wspólnie występujące

1.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.Pełnomocnika mogą ustanowić wyłącznie podmioty upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.
3.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
4.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców występujących wspólnie.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, dokumentów, zawiadomień, wniosków i informacji

1.Pisemnie na adres:
Starostwo Powiatowe
21-010 Łęczna
Al. Jana Pawła II 95A
2.Faksem
81 752 64 64
3.Pocztą elektroniczną
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
4.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia, wnioski i informacje, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt ich otrzymania.
5.Wszelka korespondencja winna być oznaczona numerem sprawy ZP.272.4.2.2014

XII. Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcami

1) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Pani Patrycja Miazio– Skarbnik Powiatu fax (81 752 64 30),
e mail: p.miazio@powiatleczynski.pl w godz. 8:00-14:00,
2) w zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:
Pani Teresa Olszak Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl w godz. 8:00-14:00.

XIII. Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty

Wymagania ogólne
1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę zadań.
2.Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.
4.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
5.Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, oraz poświadczone przez Wykonawcę.
6.Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
7.W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
8.Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
9.Wymagane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia
1.formularz ofertowy,
2.zestaw oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale X niniejszej specyfikacji:
a)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b)oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,
c)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
d)Oświadczenie, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem wymaganych prawem podatków i opłat;
e)Koncesję, zezwolenie lub licencję – wykonawcy działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1376 z późn. zm.) – załączyć musza odpowiedni dokument;
f)Wykaz wykonanych usług (minimum 1 usługa) w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniu dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie;
g)wykaz adresów oddziałów banku, znajdujących się na terenie miasta Łęczna.
3.wykaz podwykonawców,
4.oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost
z dokumentu rejestrowego,
5.w przypadku składania oferty przez konsorcjum – dokument ustanawiający pełnomocnika,

Tajemnica przedsiębiorstwa
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”.
Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

Informacje dotyczące zmiany lub wycofania oferty
1.Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert.
2.Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
3.Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „Zmiana”.
4.Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.
5.Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem „Wycofane oferty”.

XV. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej naruszalność do terminu otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95 A kancelaria pok. Nr 111 z dopiskiem – Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łęczyńskiego – nie otwierać przed dniem 06.05.2014r godz. 10:15 lub przesłać na adres: Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

Termin składania ofert upływa dnia 06.05.2014r r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 06.05.2014r r. o godz. 10:15

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu oferty Przewodniczący komisji przetargowej podaje: imię i nazwisko, nazwę (firmy) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informację dotyczącą ceny oferty.
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, informacje powyższe doręcza się na ich pisemny wniosek.

XVI. Wymagania dotyczące wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
1.1. Wadium może być wniesione w wybranej przez Wykonawcę formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj. :
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
1.2. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert.
 2. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
 3. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony
  z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, w tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 30 dni.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty i opis kryteriów, którymi
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1.1.miesięczna obsługa bankowa – 70 %,
1.2.wysokość oprocentowania lokat O/N – 15 %
1.3.wysokość oprocentowania środków na rachunkach 15 %,

Przy ustalaniu wysokości oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokat O/N nie należy uwzględniać środków w walutach obcych.

 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert, przedstawione niżej. Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów, obliczoną w następujący sposób:
  Cof = 70% Mo + 15% Lo/n + 15% Oś
  Gdzie:
  Mo – suma miesięcznych kosztów obsługi bankowej liczona według wzoru:
  (Cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 punktów x 70 %; maksymalnie 70 pkt.;

Lo/n – ilość punktów za wysokość oprocentowania lokaty O/N, liczona według wzoru:
(stopa procentowa lokaty O/N badanej oferty / najwyższa stopa procentowa spośród badanych ofert) x 100 punktów x 15 %; maksymalnie 15 pkt.;

Oś – ilość punktów za wysokość oprocentowania środków na rachunkach, liczona według wzoru:
(stopa procentowa badanej oferty / najwyższa stopa procentowa spośród badanych ofert) x 100 punktów x 15 %; maksymalnie 15 pkt.

XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2.Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty faksem lub e-mailem. Informację Zamawiający zamieści również na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, przy pokoju Nr 218, II piętro.
3.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e-mailem.
4.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
-złożono tylko jedną ofertę
-nie odrzucono żadnej oferty
-nie wykluczono żadnego wykonawcy.

XIX. Istotne dla Stron postanowienia przyszłej umowy

1.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji, załącznika nr 6 oraz danych zawartych w ofercie.
2.Bank sporządzi wzór umowy uwzględniając wszystkie postanowienia niniejszej specyfikacji i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy przez obie strony. Wykonawca w składanym wzorze umowy zobowiązany jest uwzględnić opis przedmiotu zamówienia, określony w rozdziale IV SIWZ oraz zapisy załącznika nr 6 i oferty.
3.Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniem osób nieupoważnionych.
4.Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian:

1)zmiany dotyczyć mogą zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, jeżeli wynikają
z następujących okoliczności:
a)podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa, wprowadzonymi po podpisaniu niniejszej umowy,
b)na Powiat Łęczyński zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Powiatu Łęczyńskiego,
c)zaistnieje potrzeba utworzenia nowego rachunku bankowego,
d)pojawią się nowe korzystne dla Powiatu Łęczyńskiego produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Powiatu Łęczyńskiego,
e)wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych.

XX. Środki ochrony prawnej

1.Zgodnie z art. 179 Prawa zamówień publicznych, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4)odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się , iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art.27 ust. 2
(w przypadku powyższego postępowania – faksem).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

2.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIE ROZLICZEŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą
a zamawiającym będą dokonywane z złotych polskich PLN.

XXII. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane przez Zamawiającego.

XXIII. PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom w zakresie wykonywania czynności bankowych. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie szkolenia pracowników z obsługi systemu bankowości elektronicznej, dostawy urządzeń sieciowych i innych akcesoriów związanych z funkcjonowaniem systemu bankowości elektronicznej.

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie.

XXV. INFORMACJA UZUPEŁNIAJACE

1)Zasady udostępniania dokumentów:
2)Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3)Uczestnicy postępowania mają prawo zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia oraz z załącznikami, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
4)Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek.
5)Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego oraz na koszt wnioskującego przesłanie kopii pocztą, lub drogą elektroniczną, godnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
6)Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
7)Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przysyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym.

Załączniki:

1.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
2.Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3.Załącznik nr 3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
4.Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług,
5.Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. przynależności lub nie do grupy kapitałowej
6.Załącznik nr 6 – istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy na obsługę bankową,
7.Załącznik nr 7 – Oświadczenie o posiadaniu oddziału / filii banku w mieście Łęczna oraz zobowiązaniu do utworzenia punktu kasowego lub ajencyjnego w siedzibie zamawiającego.
8.Załącznik nr 8 – Wykaz jednostek objętych przetargiem wraz z ilością prowadzonych dla nich rachunków,