powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

SIWZ na Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski. ZP.SP.O.272.4.4.2015

ZP.SP.O. 272.4.4.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski.

Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Tel. 81 752 64 80
Fax 81 752 64 64
strona www.powiatleczynski.pl ;
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354100-5– Usługi odwzorowania cyfrowego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy oraz z niniejszej SIWZ.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Zatwierdził:

Starosta Roman Cholewa

Łęczna, 25 maj 2015 r.

Spis treści.

Rozdział I.Nazwa oraz adres Zamawiającego.3
Rozdział II.Tryb udzielenia zamówienia.3
Rozdział III.Opis przedmiotu zamówienia3
Rozdział IV.Termin wykonania zamówienia.8
Rozdział V.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.9
Rozdział VI.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.12
Rozdział VII.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.13
Rozdział VIII.Wymagania dotyczące wadium.14
Rozdział IX.Termin związania ofertą.15
Rozdział X.Opis sposobu przygotowania oferty.15
Rozdział XI.Miejsce oraz termin składania ofert.16
Rozdział XII.Opis sposobu obliczenia ceny.17
Rozdział XIII.Kryteria oceny oferty.17
Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.18
Rozdział XV.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.19
Rozdział XVI.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.20
Rozdział XVII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.21
Rozdział XVIII.Opis części zamówienia.22
Rozdział XIX.Umowa ramowa.22
Rozdział XX.Zamówienia uzupełniające.22
Rozdział XXI.Oferty wariantowe.22
Rozdział XXII.Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.22
Rozdział XXIII.Aukcja elektroniczna.22
Rozdział XXIV.Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.22
Rozdział XXV.Ogłoszenie wyników przetargu.22
Rozdział XXVI.Postanowienia końcowe.22
Rozdział XXVII.Załączniki.23

Rozdział I.Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiającym jest:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Tel. 81 752 64 80
Fax 81 752 64 64
strona www.powiatleczynski.pl ;
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

NIP:713-23-98-078REGON:431029168

godziny pracy: poniedziałek, środa-piątek 07:00 – 14:00, wtorek 08:00-15:00
Rozdział II.Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 17.12.2013 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

Rozdział III.Opis przedmiotu zamówienia

Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski.
I.Charakterystyka obiektu
1.Jednostka ewidencyjna 061003_5 – Łęczna – obszar wiejski, powiat łęczyński, województwo lubelskie,
2.Powierzchnia geodezyjna jednostki: 5614 ha,
3.Wykaz obrębów jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski:
Nr obrębuNazwa obrębupowierzchnia ha
061005_2.0001Ciechanki Krzesimowskie336
061005_2.0002Ciechanki Łęczyńskie184
061005_2.0003Karolin248
061005_2.0004Leopoldów91
061005_2.0005Łuszczów-Kolonia438
061005_2.0006Nowogród634
061005_2.0007Piotrówek Drugi240
061005_2.0008Podzamcze324
061005_2.0009Rossosz130
061005_2.0010Stara Wieś538
061005_2.0011Stara Wieś-Kolonia623
061005_2.0012Trębaczów340
061005_2.0013Witaniów708
061005_2.0014Zakrzów374
061005_2.0015Zofiówka406

4.Zainwestowanie: 3% (188 ha) obszaru stanowi grunty zabudowane i zurbanizowane, 3% (187 ha) obszaru stanowi zabudowę zagrodową, 5% (283 ha) stanowią grunty leśne, natomiast pozostałe 89% (4956 ha) obszaru stanowią tereny rolne i inne.
5.Szacunkowe długości sieci uzbrojenia terenu:
kanalizacja sanitarna – 37 km,
kanalizacja deszczowa – 1 km,
sieć wodociągowa – 152 km,
sieć c.o, c.w. – 1 km,
sieć gazowa – 102 km,
sieć kablowa elektroenergetyczna – 80 km,
sieć teletechniczna – 21 km.
II.Źródła danych
1.Pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna
Jednostka ewidencyjna Łęczna – obszar wiejski jest położona w obszarze 8 pasa PUWG 2000 (południk osiowy 24°). Na opracowywanym obszarze (wg klasyfikacji z instrukcji G-1) istnieje pozioma osnowa szczegółowa II klasy – 51 punktów, III klasy – 312 punktów oraz osnowa pomiarowa – 741 punktów. Wszystkie punkty są trwale stabilizowane i mają określone współrzędne w PUWG 2000.
Na opracowywanym obszarze (wg klasyfikacji z instrukcji G-2) znajduje się osnowa wysokościowa II, III i IV klasy w układzie wysokości normalnych Kronsztadt 60. Osnowa wysokościowa nie ma określonych wysokości w układzie Kronsztadt 86.
2.Mapa zasadnicza
Jednostka ewidencyjna Łęczna – obszar wiejski posiada pokrycie mapą zasadniczą w skali 1:500 dla około 52 ha terenu (15 sekcji), w skali 1:1000 dla około 377 ha terenu (26 sekcji) i w skali 1:2000 dla około 5138 ha (58 sekcji). Mapa w skali 1:500 dla części wsi Stara Wieś, Podzamcze i Witaniów (13 sekcji) w układzie lokalnym została założona w latach 1974-1975 metodą fotomechanicznego powiększenia mapy zasadniczej w skali 1:1000 wykonanej na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie. Mapa w skali 1:1000 w układzie lokalnym dla części wsi Stara Wieś została założona w 1974 roku na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie. Mapa w skali 1:1000 dla części miejscowości Łuszczów-Kolonia w układzie współrzędnych 1965 została założona w 1986 roku na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie. Mapa w skali 1:2000 w układzie współrzędnych 1965 została wykonana w latach 1979-1980 i 1984-1985 na podstawie uczytelnionych zdjęć lotniczych i pomiarów uzupełniających Wskazane wyżej mapy podlegały bieżącej aktualizacji w oparciu o dane zawarte w operatach technicznych. Mapa zasadnicza od początku 2011 r. prowadzona jest w programie EWMAPA w formie mapy hybrydowej w PUWG 2000.
3.Operat ewidencji gruntów i budynków
Ewidencja gruntów dla jednostki ewidencyjnej 061003_5 – Łęczna – obszar wiejski została zmodernizowana w 2007 roku w zakresie aktualizacji użytków gruntowych zabudowanych i uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali. Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest i podlega bieżącej aktualizacji w programie EWOPIS. W trakcie modernizacji została zaktualizowana mapa wektorowa ewidencji gruntów, zawierająca warstwę działek, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych. Mapa ewidencyjna zawiera kontury budynków pozyskane z digitalizacji mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000 i 1:2000 lub bieżących inwentaryzacji budynków. Mapa ewidencyjna jest aktualizowana na podstawie bieżących inwentaryzacji budynków. Modernizacja nie była przeprowadzana w zakresie granic działek ewidencyjnych, w związku z tym występują rozbieżności pomiędzy granicami działek uwidocznionymi na mapie zasadniczej i mapie ewidencyjnej (rozbieżności nie przekraczają wartości określonych w § 82 ust. 1 zmienionego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków). W 2012 roku została wykonana kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 10-Stara Wieś.
4.Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.
Hybrydowa mapa zasadnicza uzupełniana jest o bieżące inwentaryzacje powykonawcze sieci uzbrojenia terenu oraz o uzgodnienia ZUDP w formie wektorowej na warstwach (bez obiektowania) od początku 2011 r.

III.Zakres przewidywanych prac do wykonania
Przedmiotem prac jest założenie baz BDOT500 i GESUT oraz utworzenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej o szczegółowości treści odpowiedniej dla skali 1:500 i 1:1000 oraz ujawnienie w bazie danych EGiB obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami zgodnie
z przepisami rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej lub przepisów prawa, które wejdą w życie w czasie realizacji zamówienia, nie później jednak niż dwa miesiące przed terminem zakończenia prac wynikającym z umowy.
1.Pozyskanie danych
Wykonawca przeanalizuje materiały archiwalne będące w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym pod kątem ich przydatności do utworzenia przedmiotowych baz i tworzenia wektorowej mapy zasadniczej. Należy dokonać obliczeń współrzędnych wszystkich elementów treści mapy zasadniczej w oparciu o dokumentację pomiarową, powstałą podczas zakładania mapy zasadniczej i wszelką dokumentację opracowaną w okresie późniejszym, opierając się na osnowie podstawowej, szczegółowej i pomiarowej, spełniającej wymogi obowiązujących przepisów. Wykazy obliczonych współrzędnych punktów i ich wysokości winny być dołączone do dokumentacji technicznej. Format i zakres numeracji obliczonych punktów należy uzgodnić ze Zleceniodawcą. Obliczenia współrzędnych należy wykonać w układzie PUWG 2000-8.
2.Opracowanie treści mapy wektorowej.
Baza danych BDOT500 i mapa wektorowa zostanie utworzona dla obszaru części obrębów ewidencyjnych Łuszczów-Kolonia, Stara Wieś, Podzamcze i Witaniów w jednostce ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski, o łącznej powierzchni 430 ha, czyli dla obszaru, dla którego prowadzona jest mapa zasadnicza w skali 1:500 i 1:1000. Mapę wektorową w zakresie BDOT500 dla obszaru, dla którego prowadzona jest mapa w skali 1:2000 należy opracować wyłącznie w oparciu o operaty techniczne zawierające pomiar bezpośredni szczegółów sytuacyjnych będących treścią bazy BDOT500.
W oparciu o dane uzyskane z operatów technicznych oraz materiałów wykazanych w rozdziale (IV. Źródła danych niniejszych warunków), należy utworzyć bazę danych BDOT500. Wysokości opisów tekstowych, oznaczenia symboli, grubości i typy linii, a także atrybuty poszczególnych obiektów bazy danych BDOT500 muszą być zgodne z modelem danych zawartym w rozporządzeniu w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej lub przepisów prawa, które wejdą w życie w czasie realizacji zamówienia z zastrzeżeniem wskazanym wyżej. Wszystkie elementy bazy danych BDOT500 i mapy zasadniczej uzyskane z danych pomiarowych winny być dokumentowane poprzez połączenie z odpowiednią bazą operatów programu EWMAPA. Do bazy operatów winny być wprowadzone wszystkie dokumenty, na podstawie których dokonano obliczeń współrzędnych elementów treści mapy. Do każdego szczegółu sytuacyjnego należy przypisać w bazie operatów numer operatu technicznego (KERG), wykonawcę i rodzaj roboty oraz umieścić na operacie adnotację o wprowadzeniu operatu do bazy. W przypadku braku oznaczenia numeru operatu technicznego na dokumentacji przekazanej do opracowania, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą należy nadać i wprowadzić do bazy operatów numer dla tej dokumentacji pomiarowej. W przypadku braku jednoznacznych danych do obliczenia współrzędnych, dopuszcza się w tych przypadkach wprowadzenie treści mapy numerycznej innymi metodami np. w oparciu o dane liniowe, domiary, wcięcia liniowe, wcięcia kątowe zawarte w operatach technicznych. Elementy treści mapy, dla których nie odnaleziono danych pomiarowych lub są one błędne, należy pozyskać metodą digitalizacji rastra mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1000 (nie dotyczy mapy w skali 1:2000). Treść mapy uzyskaną z danych pomiarowych i z digitalizacji należy opatrzyć odpowiednimi atrybutami. Treść mapy, która nie stanowi obiektów bazy BDOT500, GESUT lub EGiB należy umieścić na odrębnych warstwach, podwarstwach programu EWMAPA. Redakcję mapy należy wykonać dla skali 1:500 lub 1:1000, zgodnie z pokryciem analogową mapą zasadniczą. Treść ujawnioną w formie wektorowej należy usunąć z rastra mapy w skali 1:2000. Treść mapy zaktualizować o nazwy ulic i numery porządkowe nieruchomości w oparciu o dane pozyskane z Urzędu Miejskiego w Łęcznej. Wysokości na mapie przedstawić w dotychczasowym układzie wysokości normalnych.
3.Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu zostanie opracowana dla całej jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski.
Przedmiotem prac jest założenie bazy danych GESUT w programie EWMAPA, stanowiącymi treść tworzonej wektorowej mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1000 oraz opracowanych wektorowych obiektów sieci uzbrojenia terenu na mapie hybrydowej na podkładzie mapy w skali 1:2000 zgodnie z modelem danych zawartym w rozporządzeniu w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej. Na mapie w skali 1:2000 wektorowy przebieg sieci uzbrojenia terenu oraz elementy z nią związane, między innymi rozmieszczenie opisów, zostaną wyedytowane jak dla skali 1:1000. Treść ujawniona w formie wektorowej zostanie usunięta z rastra mapy 1:2000.
Podziału elementów sieci uzbrojenia terenu na obiekty (przewody, odcinki przewodów, osie odcinków przewodów i obiekty punktowe przewodu) dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane dotyczące elementów GESUT – należy wprowadzić do bazy danych na podstawie wykazów współrzędnych oraz na podstawie obliczeń i danych zawartych na szkicach polowych z inwentaryzacji powykonawczych i innych dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W przypadku, gdy dane, o których mowa powyżej będą niekompletne, niemożliwe do wykorzystania i przeliczenia, dane dotyczące elementów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu można wprowadzić do bazy danych z digitalizacji rastra mapy zasadniczej. Treść wektorową GESUT uzyskaną z danych pomiarowych
i z digitalizacji należy opatrzyć odpowiednim atrybutem źródło. Wszystkie elementy bazy GESUT powinny być spójne topologicznie z budynkami.
Dane dotyczące projektowanych sieci i elementów uzbrojenia terenu – należy wprowadzić do bazy danych na podstawie dokumentacji dostępnej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej od początku 2012 roku, za wyjątkiem sieci już zinwentaryzowanych. Część opisową bazy danych GESUT należy utworzyć w programie EWMAPA. Informacje opisowe sieci powinny zawierać pełne, możliwe do uzyskania informacje o obiekcie GESUT określone wymaganymi atrybutami zgodnymi z zawartymi w rozporządzeniu w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej.
Inicjalną bazę danych GESUT należy przedłożyć podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w celu jej weryfikacji. Ewentualne uwagi zgłoszone przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych, powinny być rozpatrzone a podmioty zarządzające sieciami powiadomione o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag. Uzgodnione, pozyskane brakujące odcinki należy wprowadzić do bazy GESUT opatrując odpowiednimi atrybutami.
4.Ujawnienie w bazie danych EGiB obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami.
Bazę danych EGiB należy uzupełnić, zgodnie z §4 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, o elementy zawarte na numerycznej mapie wektorowej, wyszczególnione pod pozycją 36 do 50 załącznika nr 5 do rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej. Wyżej wymienione elementy powinny być spójne topologicznie z budynkami. Elementy pozyskane z digitalizacji rastra mapy analogowej należy dopasować miejscowo do elementów pomierzonych w terenie na budynku. W procesie pozyskiwania danych należy kierować się zasadą nadrzędności danych z pomiarów bezpośrednich nad innymi metodami oraz maksymalnego ich wykorzystania w procesie tworzenia baz będących składowymi mapy numerycznej (digitalizacja możliwa jedynie w przypadku stwierdzenia w zasobie braku materiałów z pomiaru bezpośredniego).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Pozostałe wymagania dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy – Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV: 71354100-5 – Usługi odwzorowania cyfrowego.

UWAGA:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie miał potrzeby skorzystania w fazie przygotowawczej do niniejszego postępowania z dialogu technicznego, w oparciu o zapis art. 31a do 31c ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy zatrudniający ponad 50 % osób niepełnosprawnych. Zamówienie nie dotyczy dofinansowania środkami UE.

Rozdział IV.Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w terminie określonym w ofercie Wykonawcy, nie później niż do 25.11.2015 r.
Za spełnienie terminu uważa się odbiór końcowy, potwierdzony stosownym protokółem zdawczo-odbiorczym.
Zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych, wykonawcy deklarujący przystąpienie do przetargu wyrażają zgodę na warunki stawiane przez Zamawiającego i zobowiązani są do dotrzymania ww. terminu.

Rozdział V.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
  Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
  1.2.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie:
  Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu map numerycznych o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda i co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda (przez wartość brutto należy rozumieć cenę netto plus należny podatek VAT).
  1.3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :
  a)Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie przedmiotu zamówienia i posiada doświadczenie
  w opracowywaniu mapy numerycznej i tworzeniu GESUT;
  b)Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,
  a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia, co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na etacie geodety, posiadające uprawnienia zawodowe zgodne z art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z 2015r. poz. 520).

1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 tys. zł.
1.5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, cyt.:
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) uchylony
1a) uchylony
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia
się wyroku;
11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
  1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
  2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta;
  3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.4), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba ze wykażą, ze istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji
  pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
 2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania
  o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.
 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucona.
  Art. 24a – uchylony.
  Art. 24b. 1. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących miedzy przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
 4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących miedzy przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.
 5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.
  Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
  Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o wykonanie zamówienia.
2.1.Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy o wykonawcach ubiegających się indywidualnie o udzielenie zamówienia. Warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-3 PZP wykonawcy spełniają łącznie, natomiast warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 PZP musi spełniać każdy z wykonawców.
2.2.W wypadku tym, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
3.1.Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców:
•którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
•o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
3.2.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy:
•niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,
•jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
•zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
•wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
•zawierającą błędy w obliczeniu ceny, niepodlegające poprawie na podstawie zapisów art. 87 ust. 2 pkt. 2.
•który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,
•nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
4.Wymagania stawiane Wykonawcy:
•Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość, zgodność wykonanych usług z warunkami technicznymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
•Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
•Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
•Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Rozdział VI.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 1. Dokumenty wymagane:
  •Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ.
  2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  •oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24.ust.1 ustawy Pzp;
  •Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24.ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.
  3.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
  •Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – wg załącznika nr 3 do SIWZ.
  4.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca składa:
  •oświadczenie wg załącznika nr 3;
  •informację o częściach zamówienia przewidzianych do realizacji przez podwykonawców z wykorzystaniem wzoru – wg załącznika nr 4 do SIWZ – jeżeli takie wystąpią;
  •wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały czynny udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2;
  •wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, trzech usług polegających na opracowaniu map numerycznych o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda i co najmniej trzech usług polegających na opracowaniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda (przez wartość brutto należy rozumieć cenę netto plus należny podatek VAT), oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – tj. przedstawi wykaz wykonanych usług wg załącznika nr 5;
  •Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu osób (zał. nr 6), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia, co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na etacie geodety, posiadające uprawnienia zawodowe zgodne z art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. „Prawo geodezyjne
  i kartograficzne”(Dz. U. z 2015r. poz. 520).
  •kopie zawartego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 200 000 zł.
  5.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  •dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  •nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
  Do wypełnionego formularza ofertowego (zał.nr 2 siwz) należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem – za zgodność z oryginałem.

Rozdział VII.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Jeżeli wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, kierując swoje zapytanie na piśmie pod adres Zamawiającego.
4.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5.Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.
7.Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian.
8.Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej. Wszelkie prawa
i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
9.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
10.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
11.Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
•Teresa Olszak tel. 81 752 64 80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Rozdział VIII.Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
1.1. Wadium może być wniesione w wybranej przez Wykonawcę formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj. :
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
1.2. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert.
 2. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
 3. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Rozdział IX.Termin związania ofertą.

1.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
4.Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział X.Opis sposobu przygotowania oferty.

1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
4.Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
5.Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6.W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
7.Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
8.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
9.Zamawiający zaleca by wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompilacji zawartości oferty.
10.Oferta powinna być umieszczona w kopercie zamkniętej, zabezpieczonej w sposób gwarantujący nienaruszalność i zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia. Koperta musi być oznakowana w następujący sposób:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
OFERTA W POSTĘPOWANIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski.

08.06.2015. godz. 10:15

Oraz winna być oznaczona nazwą i dokładnym adresem oraz numerami telefonów kontaktowych Wykonawcy.

Ważne! W przypadku wysyłania oferty sporządzonej zgodnie z zamieszczonym wcześniej opisem pocztą lub przesyłką kurierską, gdzie podmiot dostarczający przesyłkę stosuje dodatkowe zewnętrzne opakowanie, należy zadbać
o odpowiednie jego oznaczenie, by w sposób czytelny wynikało, iż jest to opakowanie zawierające ofertę w przetargu. Brak właściwego oznakowania koperty zawierającej ofertę, w tym również ewentualnych dodatkowych opakowań (kopert pocztowych, kopert kurierskich, itp.) może spowodować opóźnienie w ich dostarczeniu do komisji przetargowej a w konsekwencji ich zwrot bez otwierania.

11.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma na ten temat pisemne oświadczenie przed terminem składania ofert, w zamkniętej kopercie oznaczonej określeniem „zmiana” lub ”wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
Rozdział XI.Miejsce oraz termin składania ofert.

1.Ofertę należy złożyć w: Starostwie Powiatowym w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A, – kancelaria ogólna nie później niż do dnia 08.06.2015 r. godz. 10:00.
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2015. godz. 10:15 w: Starostwie Powiatowym w Łęcznej, sala konferencyjna pokój nr 9.
3.Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4.Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy, adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5.Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4 będą przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6.Zgodnie z zasadą jawności obowiązującą w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, Zamawiający udostępni dokumenty, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przepisów art. 12 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2001 . Nr 112, poz. 1198 ze zm.), z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wyżej wymienione dokumenty będą udostępnione na pisemny wniosek podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego – nie później niż do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, w siedzibie Zamawiającego. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów w/w ustawy skutkować będzie nieskutecznością czynności zastrzeżenia. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dot. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
7.Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Rozdział XII.Opis sposobu obliczenia ceny.

1.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
5.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział XIII.Kryteria oceny oferty.

1.Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
•oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
•z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
•złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
•oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
•Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2.Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium.
3.Za parametry najkorzystniejsze w kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie: punktacja 0-100.
4.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli oraz będzie odpowiadała zasadom określonym w ustawie, a także będzie spełniała wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Lp.OPIS KRYTERIÓW OCENYZNACZENIE
1C – Cena 95 %
2Okres gwarancji5 %

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

5.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
1)Punkty za cenę:

najniższa cena ofertowa brutto
C =—————————————— x 100 x 95 %
cena oferty badanej brutto

Wskazówka:
•Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      2) Długość okresu gwarancji– waga kryterium 5%.

Ocenie w kryterium okres gwarancji poddany zostanie okres gwarancji podany w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do siwz. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji zaproponowany na formularzu oferty i punktowany przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji, punkty dla tego kryterium będą liczone jak dla okresu 60 m-cy.

liczba punktów G = (Gx/Gmax)x 100 x 5 %
gdzie:
G – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji,
Gx – długość okresu gwarancji podana w ofercie,
Gmax – najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w ofertach Wykonawców, nie wyższy niż 60 m-cy.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta przedstawiająca najwyższą ilość punktów uzyskanych z sumy podanych kryteriów. Łączna ilość punktów =C+G

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

1.Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru) o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
2.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań.
3.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
4.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
5.W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
6.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: www.powiatleczynski.pl .
7.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą z zastrzeżeniem art. 183 ustawy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zamówienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
8.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 7, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
9.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust 1 PZP.

Rozdział XV.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie, odrębnie dla poszczególnych zadań. w rozbiciu na odrębne 70 % i 30 % wartości kwoty zabezpieczenia (ze względu na dwa różne terminy uwolnienia wniesionego zabezpieczenia), które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:
 • pieniądzu,
  -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  -gwarancjach bankowych;
  -gwarancjach ubezpieczeniowych lub
  -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
  Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powinna co najmniej:
  a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe
  w Łęcznej
  b) określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty),
  c) określać termin ważności (stosownie do postanowień SIWZ i złożonej oferty),
  d) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie,
  e) podać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
  f) wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli jest składana w związku z udzieloną gwarancja jakości, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
 1. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbiór końcowy), tj. w terminie 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. pozostałe 30 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie gwarancji.
 2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
  o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
 3. Jeżeli termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony w trybie zmiany umowy lub na skutek opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy uwzględniające przedłużony termin.
  Rozdział XVI.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
•Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):
1.1. zmniejszenie zakresu zadania w stosunku do zakresu rzeczowego wskazanego w umowie;
1.2. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy;
1.3. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego na etapie przed zawarciem umowy, a wykonanie umowy będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych umową;
1.4. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu opóźnień i niedotrzymania terminów wynikających z powodu siły wyższej. Przez siłę wyższą będą rozumiane wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy, i których nie można było przewidzieć, lub które choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Za wystąpienie Siły wyższej uznane będą w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.
1.5. inne niż wskazane w ust. 1.1. – 1.5. okoliczności, jeżeli w stosunku do zawartej umowy będą korzystne dla zamawiającego;
1.6. zmiana stawki podatku VAT.

 1. Postanowienia ust. 1 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu).

Rozdział XVII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niżej cyt. ustawy , przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).
17.2Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.
17.3Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
17.4W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu,
b)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c)odrzucenia oferty odwołującego.
17.5Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.6Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
17.7Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Rozdział XVIII.Opis części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział XIX.Umowa ramowa.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Rozdział XX.Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Rozdział XXI.Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XXII.Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział XXIII.Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Rozdział XXIV.Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział XXV.Ogłoszenie wyników przetargu.
1.Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego.
2.Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu Wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie faxem lub drogą elektroniczną.
Rozdział XXVI.Postanowienia końcowe.
Zasady udostępniania dokumentów:
1.Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu stanowią: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

2.Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
•Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
•Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
•Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
•Wszelkie kopie dokumentacji wydawane będą na koszt zainteresowanego w cenie kosztu sporządzenia kopii,
•udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
3.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Rozdział XXVII.Załączniki.
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:
Załącznik nr 1. Warunki techniczne wykonania zamówienia.
Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4.Wykaz podmiotów, jakie będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
Załącznik nr 5. Wykaz wykonanych usług .
Załącznik nr 6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Załącznik nr 7. Wzór umowy.

Modyfikacja SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii” Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015

Łęczna, dn. 07.05.2015r.
Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii”, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia: 60089-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

ZESTAW NR 1

1.Pytanie nr 1: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 1 i nr 2, 1.1. Dostęp do Internetu, zwracamy się z prośba o doprecyzowanie:
a)co dokładnie ma być monitorowane na łączu: sama dostępność / jakoś łącza?
b)czy monitorowanie ma być przez Internet po adresie publicznym?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca monitorował dostępność i jakość łącza. Monitoring ma na celu zachowanie ciągłości usługi oraz poziomu SLA zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej SZOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Jednocześnie Zamawiający nie wskazuje sposobu monitorowania łącza.

2.Pytanie nr 2: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 2, II. Szczegółowe warunki techniczne, ust. 12, Zamawiający zapisał, że „Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie posiadając co najmniej 1 niezależny bezpośredni punkt styku z Krajowymi Dostawcami Internetowymi.”
Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego zapisu posiadanie przez Orange Polska S.A. własnego punktu wymiany ruchu TPIX (www.tpix.pl)?
Odpowiedź:
Zamawiający udziela odpowiedzi jak na pytanie w Zestawie nr 6. tj.
Zamawiający uzna za spełnienie zapisu Załącznika nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 2, II. Szczegółowe warunki techniczne, ust. 12, posiadanie własnego punktu wymiany ruchu TPIX.

3.Pytanie nr 3: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, II. Szczegółowe warunki techniczne, ust. 2, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, iż naliczanie sekundowe dotyczy połączeń krajowych z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, skrócone, infolinie, serwisy informacyjne, Premium Rate.
Odpowiedź:
Naliczanie sekundowe dotyczy połączeń krajowych (lokalnych, strefowych, międzystrefowych, komórkowych), z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, skrócone, infolinie, serwisy informacyjne, Premium Rate.

4.Pytanie nr 4: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, II. Szczegółowe warunki techniczne, ust. 12 lit. b), Zamawiający wymaga, aby łącza SIP TRUNK „obsługiwały kodeki G.711a, G.711u, G.729 oraz protokół T38.”
Pragniemy zauważyć, iż kodek G.711.u jest stosowany w USA oraz Japonii. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego kodeka z ust. 12 lit. b).
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z zapisu aby łącza SIP TRUNK obsługiwał kodek G.711u dlatego też wykreślił z Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, II. Szczegółowe warunki techniczne, ust. 12 lit. b) kodek G.711.u.

5.Pytanie nr 5: Załącznik nr 7.2 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 3. Okres trwania umowy, ust. 3.3. Zamawiający zapisał, że „infrastruktura techniczna niezbędna do świadczenia usługi o której mowa w pkt 1.1., zostanie wykonana w terminie 6 tygodni od podpisania umowy.”
Zwracamy się z prośba o wydłużenie tego terminu do 12 tygodni.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby infrastruktura techniczna niezbędna do świadczenia usługi o której mowa w pkt 1.1., została wykonana w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy w przypadku wykorzystania własnej infrastruktury. Natomiast w przypadku wykorzystania infrastruktury obcego operatora do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

6.Pytanie nr 6: Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 2. Warunki realizacji przedmiotu umowy, ust. 2.13, czy Zamawiający zgodzi się zgłaszać uszkodzenia i awarie telefonicznie tylko na wskazaną przez Wykonawcę Infolinię?
Wykonawca informuje, że w kanale telefonicznym może zapewnić najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie, a ponadto Doradca telefoniczny może już przez telefon załatwić sprawę Zamawiającego, co w mniemaniu Wykonawcy zwiększy zadowolenie Zamawiającego z obsługi. Ponadto Wykonawca tylko w tym kanale kontaktu może zagwarantować bezzwłoczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – mailem lub SMS (zgodnie z życzeniem zgłaszającego). Wszystkie rozmowy z Doradcami są nagrywane i w razie reklamacji odsłuchiwane, dlatego Zamawiający może mieć pewność prawidłowego przyjęcia jego zgłoszenia.
Zwracamy się z prośbą o rezygnację z przesyłania zgłoszeń awarii tylko faxem/e-mailem. Wykonawca
w faxie/e-mailu może nie otrzymać wystarczającej ilości informacji aby mógł ustalić źródło problemu i to znacznie wydłuży czas realizacji zgłoszenia. Tylko zgłoszenie na Infolinię i odpowiedź na pytania zadane przez Doradcę umożliwią ustalenie źródła problemu. Tak Wykonawcy, jak i Zamawiającemu powinno zależeć na szybkim usunięciu awarii a nie na samym naliczaniu kar umownych.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zgłoszenie uszkodzeń i awarii telefonicznie, lub faxem lub mailem, z zastrzeżeniem bezwłocznego otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – mailem lub SMS .

7.Pytanie nr 7: Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 4. Sposób zgłaszania i usuwania awarii, ust. 4.6., czy Zamawiający zgodzi się zgłaszać uszkodzenia i awarie telefonicznie tylko na wskazaną przez Wykonawcę Infolinię?
Wykonawca informuje, że w kanale telefonicznym może zapewnić najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie a ponadto Doradca telefoniczny może już przez telefon załatwić sprawę Zamawiającego, co w mniemaniu Wykonawcy zwiększy zadowolenie Zamawiającego z obsługi. Ponadto Wykonawca tylko w tym kanale kontaktu może zagwarantować bezzwłoczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – mailem lub SMS (zgodnie z życzeniem zgłaszającego). Wszystkie rozmowy z Doradcami są nagrywane i w razie reklamacji odsłuchiwane, dlatego Zamawiający może mieć pewność prawidłowego przyjęcia jego zgłoszenia
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zgłoszenie uszkodzeń i awarii telefonicznie, lub faxem lub mailem z zastrzeżeniem bezwłocznego otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – mailem lub SMS .

8.Pytanie nr 8: Załącznik nr 7.3. do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 4. Sposób zgłaszania i usuwania awarii, ust. 4.2., czy Zamawiający wyrazi zgodę z zastrzeżeniem bezwłocznego otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – mailem lub SMS na modyfikacje zapisu w następujący sposób: „Awaria oznacza brak całkowitej łączności na wszystkich kanałach łącza SIP TRUNK danej lokalizacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na na modyfikacje zapisu w następujący sposób: „Awaria oznacza brak całkowitej łączności na wszystkich kanałach łącza SIP TRUNK danej lokalizacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” Treść postaje bez zmian.

9.Pytanie nr 9: Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 6. Kary, wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postepowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284).
Informujemy, iż Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy o zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji powinno być podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Odpowiedź:
Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 6.1 otrzymuje następujące brzmienie: Z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi, po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postepowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284).

10.Pytanie nr 10: Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 6. Kary, Wykonawca zwraca z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w ust. 6 Umowy zapisu, zgodnie z którym:
a.„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., ust. 6.5. Umowy nie przekroczy 15% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie”?
b.„Łączna suma kar umownych, bonifikat, odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na podstawie ust. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., ust. 6.5. Umowy nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu”?
Wykonawca zwraca się na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 15% kwoty wartości umowy, o rozważenie innej wartości procentowej, gdyż wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w treści oferty.
Odpowiedź:
Treść pozostaje bez zmian, proponowane zapisy ograniczają ewentualne roszczenia Zamawiającego, których wyskokość maksymalna jest niemozliwa do oszacownia przed realizacją umowy.

11.Pytanie nr 11: Z uwagi na zakres postępowania i konieczność przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.05.2015 r. Wyznaczony na dzień 11.05.2015 r. termin składania ofert jest niewystarczający na prawidłowe przygotowanie oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.05.2015 r.

ZESTAW NR 2

1.Pytanie nr 1: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, Zamawiający zapisał, że Wykonawca musi zapewnić „”płaski” plan taryfowy, tzn. wymagana jest przez Zamawiającego jedna stawka za minutę połączenia w ciągu doby, niezależnie od godziny i dnia tygodnia.”, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga również darmowych minut na połączenia? Jeśli tak to jaka to ma być pula?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby stawka za minutę połączenia była stała, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Zamawiający nie wymaga puli darmowych minut.

2.Pytanie nr 2: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, prosimy o wyjaśnienie, czy fakturowanie będzie z góry czy z dołu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawiał faktury „z dołu”.

3.Pytanie nr 3: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób ma być rozliczany ruch?
Odpowiedź:
Sposób rozliczania połączeń powinien być rozliczany wg ilości wykonanych połączeń.

ZESTAW NR 3

 1. Pytanie nr 1: Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje. Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne nie będą naliczane z niżej wskazanych powodów:
 2. Z winy abonentów lub jego kontrahentów
 3. Opóźnień w usunięciu awarii wynikłych z faktu, że Abonent nie udostępnił wykonawcy lub jego podwykonawcom pomieszczeń własnych lub należących do osób trzecich
 4. Braku zasilania urządzeń, za które winy nie ponosi Wykonawca
 5. Przyczynami leżącymi po stronie sprzętu, okablowania lub sieci Abonenta, nie objętych usługą, a także warunkami środowiskowymi w siedzibie abonenta tj. zasilanie elektryczne, klimat lub właściwości budynków lub pomieszczeń
  Odpowiedź:
  Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy, 6. Kary, pkt. 6.2 wskazuje, iż obowiązek zapłaty kar umownych, o których mowa w pkt. 6.1. umowy nie dotyczy sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający potwierdza że kary umowne nie będą naliczane ze wskazanych powodów.

1.Pytanie nr 2: Zamawiający w pkt. 6.1.1 i 6.1.2 Istotnych postanowień umów przewidział obciążenie Wykonawcy karą umową za „opóźnienie” w oddaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, oraz „opóźnienie” w usunięciu awarii. Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie wyrażenia ,,opóźnienie” wyrażeniem ,,zwłoka”. Opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, natomiast „zwłoka” to kwalifikowane opóźnienie, którego dopuszcza się, tylko ten podmiot, który nie wykonał postanowień umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych. Zatem uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż wykonawca będzie obciążony dotkliwymi sankcjami w postaci kar umownych nawet w sytuacji, gdyby wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich). Trzeba mieć tu bowiem na uwadze w szczególności wyrok SN z dnia 20 marca 1968 roku (sygn. akt II CR 419/67) jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 Kc), kary umownej nie nalicza się.
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia uwagi Wykonawcy, zastępuje słowo „opóźnienie“ słowem „zwłoka“.

 1. Pytanie nr 3: Zamawiający w pkt. 6.4 Istotnych postanowień umów nakłada na Wykonawcę obowiązek zapłaty kar umownych po pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne winny być dochodzone po uprzednio przeprowadzonym procesie reklamacyjnym. Zatem czy Zamawiający potwierdza, że kary umowne będą naliczane po zakończeniu procedury reklamacyjnej na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych z dnia 24 lutego 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 284)?
  Odpowiedź:
  Zamawiający potwierdza, iż kary będą naliczane po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Zgodnie pkt 6.1. otrzymał brzmienie: „Z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi, po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postepowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284).“
 2. Pytanie nr 4: W treści Formularza Ofertowego dotyczącego części 3 Zamawiający wymaga wyceny połączeń międzynarodowych. Wykonawca informuje, iż połączenia międzynarodowe mają rozpiętość cenową pomiędzy 0,60 zł netto a 15,00 zł netto w zależności od rodzaju połączenia do zagranicznych sieci stacjonarnych lub do zagranicznych sieci komórkowych (im dalszy i bardziej egzotyczny kraj tym większe są opłaty). W celu uniknięcia przez Zamawiającego niepotrzebnego poniesienia podrożonych kosztów uśrednionych cen za połączenia międzynarodowe, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę, aby połączenia międzynarodowe wycenione przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dotyczyły połączeń międzynarodowych stacjonarnych do krajów Unii Europejskiej?
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę aby połączenia międzynarodowe wycenione przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dotyczyły połączeń międzynarodowych do krajów Unii Europejskiej.
 3. Pytanie nr 5: Zamawiający w OPZ na zadanie 3 pkt 2 ppkt 2) lit. c) wymaga zapewnienia funkcjonalności MCID – identyfikacja połączeń złośliwych. Prosimy o doprecyzowanie jaką usługę Zamawiający ma na myśli oraz jakie wymagania ma ona spełniać.
  Odpowiedź:
  MCID – identyfikacja połączeń złośliwych polega na zarejestrowaniu złośliwego połączenia w centrali i jego przyszłe blokowanie. Funkcjonalność będzie realizowana na centrali Zamawiającego.

ZESTAW NR 4

1.Pytanie nr 1: Zamawiający określił termin realizacji zamówienia – 6 tygodni od daty podpisania umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie tego terminu na 9 tygodni od daty podpisania umowy.Wymagany termin jest zbyt krótki dla wykonania zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby infrastruktura techniczna niezbędna do świadczenia usługi o której mowa w pkt 1.1., zostałanie wykonana w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy w przypadku wykorzystania własnej infrastruktury. Natomiast w przypadku wykorzystania infrastruktury obcego operatora do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

ZESTAW NR 5

1.Pytanie nr 1: Zamawiający w treści SIWZ określa termin realizacji zamówienia w zadaniu 1 na 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zwraca uwagę, iż termin ten jest zbyt krótki. Zamawiający winien wziąć pod uwagę, iż usługi stanowiące przedmiot zamówienia są usługami dedykowanymi tylko dla Zamawiającego i powinien liczyć się z tym, że dostęp z sieci wykonawcy do konkretnej lokalizacji może wymagać inwestycji lub też w przypadku chęci pozyskania infrastruktury od operatorów obcych w tym głównie Orange Polska, winien wziąć pod uwagę średni czas uruchomienia usługi jaki wynika z praktyki telekomunikacyjnej. Z praktyki natomiast wynika, ze czas niezbędny na połączenie lokalizacji w zadaniu 1 wymaga 90-dniowego czasu na uruchomienie usług od dnia podpisania umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrażonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający winien wyrazić zgodę na dostosowanie terminu uruchomienia do możliwości potencjalnych wykonawców innych niż obecnie świadczący usługi dla Zamawiającego lub już posiadających niezbędna infrastrukturę. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ w taki sposób, aby termin realizacji usługi ustalić na 90 dni od daty podpisania umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby infrastruktura techniczna niezbędna do świadczenia usługi o której mowa w pkt 1.1., zostałanie wykonana w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy w przypadku wykorzystania własnej infrastruktury. Natomiast w przypadku wykorzystania infrastruktury obcego operatora do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

ZESTAW NR 6

 1. Pytanie nr 1: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 2, II. Szczegółowe warunki techniczne, ust. 12, Zamawiający zapisał, że „Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie posiadając co najmniej 1 niezależny bezpośredni punkt styku w Polskim Punkcie Wymiany Ruchu.”
  Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego zapisu posiadanie przez Orange Polska S.A. własnego punktu wymiany ruchu TPIX (www.tpix.pl)?
  Odpowiedź:
  Zamawiający uzna za spełnienie zapisu Załącznika nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 2, II. Szczegółowe warunki techniczne, ust. 12, posiadanie własnego punktu wymiany ruchu TPIX.

ZESTAW NR 7

1.Pytanie nr 1: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, Zamawiający zapisał, że Wykonawca musi zapewnić „”płaski” plan taryfowy, tzn. wymagana jest przez Zamawiającego jedna stawka za minutę połączenia w ciągu doby, niezależnie od godziny i dnia tygodnia.”, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga również darmowych minut na połączenia? Jeśli tak to jaka to ma być pula?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby stawka za minutę połączenia była stała, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Zamawiający nie wymaga puli darmowych minut.

 1. Pytanie nr 2: Załącznik nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, prosimy o wyjaśnienie, czy fakturowanie będzie z góry czy z dołu?
  Odpowiedź:
  Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawiał faktury „z dołu”.
 2. Pytanie nr 3: Formularz Ofertowy załącznik nr 2 do SIWZ część nr 3. Formularz z góry określa sumaryczną ilość minut dla danego typu połączenia oraz roczną opłatę abonamentową.
  Czy Zamawiający oczekuje miesięcznie faktury będącej wynikiem podzielenie wartości brutto opłat przez 12 miesięcy trwania kontraktu?
  Co w przypadku, gdy Zamawiający w trakcie trwania kontraktu przekroczy zakładaną ilość ruchu?

Odpowiedź:

Wykonawca określając cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia powinien podać koszt świadczenia usług w okresie 12 miesięcy. Cenę należy obliczyć w złotych (PLN) odrębnie dla każdej części zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów wykonania zamówienia, w szczególności należnych podatków, a także innych występujących obciążeń. W związku z tym wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone w Formularzu Ofertowym jest maksymalnym wynagrodzeniem jakie może otrzymać Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy, za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie zależeć od faktycznej ilości zrealizowanych usług w okresie ich świadczenia (suma rzeczywiście wykonanych usług i cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w złożonym Formularzu Ofertowym lub przyjętych do kalkulacji ceny ofertowej lub wynikających z obowiązujących w okresie realizacji przedmiotu umowy cenników). Wyliczona przez Wykonawcę, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego cena oferty brutto brana będzie pod uwagę do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

W związku z powyższym, celem uwzględnienia udzielonych odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1.Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 07.05.2015r.
2.Dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma – Opis przedmiotu zamówienia – po modyfikacji z dnia 07.05.2015r.
3.Dotychczasową treść załącznika nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma – formularz ofertowy– po modyfikacji z dnia 07.05.2015r.
4.Dotychczasową treść załącznika nr 7.1 do SIWZ – istotne postanowienia umowy zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do niniejszego pisma – istotne postanowienia umowy – po modyfikacji z dnia 07.05.2015r.
5.Dotychczasową treść załącznika nr 7.2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 4.2 do niniejszego pisma – istotne postanowienia umowy – po modyfikacji z dnia 07.05.2015r.
6.Dotychczasową treść załącznika nr 7.3 do SIWZ – istotne postanowienia umowy zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 4.3 do niniejszego pisma – istotne postanowienia umowy – po modyfikacji z dnia 07.05.2015r.

Wobec powyższych zmian SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny na przygotowanie lub na przygotowanie i wprowadzenie zmian w ofertach, w sposób uwzględniający wprowadzane modyfikacje i dokonuje zmiany SIWZ zgodnie z poniższym:

Postanowienia SIWZ w zakresie pkt 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w brzmieniu:
12.1Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia: 11.05.2015r. do godz. 11:00
12.2Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
12.3Oferty zostaną otwarte w dniu: 11.05.2015r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21 010 Łęczna w sali konferencyjnej.

Otrzymują następujące brzmienie:
12.1Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia: 18.05.2015r. do godz. 11:00
12.2Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
12.3Oferty zostaną otwarte w dniu: 18.05.2015r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna w sali konferencyjnej.

W związku z powyższym zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
(-) Roman Cholewa

Otrzymują: a/a

SIWZ z zał na przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz dostosowanie bazy danych GESUT … ZP.SP.O.272.4.3.2015

ZP.SP.O. 272.4.3.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto

Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Tel. 81 752 64 80
Fax 81 752 64 64
strona www.powiatleczynski.pl ;
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354100-5– Usługi odwzorowania cyfrowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy oraz z niniejszej SIWZ.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Zatwierdził:

……………………………………………..

Łęczna, 29 kwiecień 2015 r.

Spis treści.

Rozdział I.Nazwa oraz adres Zamawiającego.3
Rozdział II.Tryb udzielenia zamówienia.3
Rozdział III.Opis przedmiotu zamówienia3
Rozdział IV.Termin wykonania zamówienia.6
Rozdział V.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.7
Rozdział VI.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.10
Rozdział VII.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.11
Rozdział VIII.Wymagania dotyczące wadium.12
Rozdział IX.Termin związania ofertą.13
Rozdział X.Opis sposobu przygotowania oferty.13
Rozdział XI.Miejsce oraz termin składania ofert.14
Rozdział XII.Opis sposobu obliczenia ceny.15
Rozdział XIII.Kryteria oceny oferty.15
Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.16
Rozdział XV.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.17
Rozdział XVI.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.18
Rozdział XVII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.19
Rozdział XVIII.Opis części zamówienia.20
Rozdział XIX.Umowa ramowa.20
Rozdział XX.Zamówienia uzupełniające.20
Rozdział XXI.Oferty wariantowe.20
Rozdział XXII.Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.20
Rozdział XXIII.Aukcja elektroniczna.20
Rozdział XXIV.Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.20
Rozdział XXV.Ogłoszenie wyników przetargu.20
Rozdział XXVI.Postanowienia końcowe.20
Rozdział XXVII.Załączniki.21

Rozdział I.Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiającym jest:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Tel. 81 752 64 80
Fax 81 752 64 64
strona www.powiatleczynski.pl ;
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

NIP:713-23-98-078REGON:431029168

godziny pracy: poniedziałek, środa-piątek 07:00 – 14:00, wtorek 08:00-15:00
Rozdział II.Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 17.12.2013 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

Rozdział III.Opis przedmiotu zamówienia

Przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto.

I.Charakterystyka obiektu
1.Obręb ewidencyjny 1-Łęczna w jednostce ewidencyjnej 061003_4 – Łęczna –miasto, powiat łęczyński, województwo lubelskie,
2.Powierzchnia obrębu: 1900 ha,
3.Ilość działek ewidencyjnych: 5399,
4.Ilość budynków ewidencyjnych: 2408,
5.Zainwestowanie: 17% (330 ha) obszaru stanowi grunty zabudowane i zurbanizowane
(w tym zwarta zabudowa miejska), 7% (130 ha) obszaru stanowi zabudowę zagrodową, pozostałe 76% (1440 ha) obszaru stanowią tereny rolne i leśne.
6.Długości sieci uzbrojenia terenu:
?kanalizacja sanitarna – 73,4 km,
?kanalizacja deszczowa – 68,7 km,
?sieć wodociągowa – 109,9 km,
?sieć c.o, c.w.u. – 51,6 km,
?sieć gazowa – 80,6 km,
?sieć kablowa elektroenergetyczna – 225,2 km,
?sieć napowietrzna elektroenergetyczna – brak informacji,
?sieć teletechniczna – 128,7 km,
?inne sieci – 2,6 km.
II.Źródła danych
1.Pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna
Miasto Łęczna jest położone w obszarze 8 pasa PUWG „2000” (południk osiowy 24°). Na opracowywanym obszarze (wg klasyfikacji z instrukcji G-1) istnieje pozioma osnowa szczegółowa II klasy – 26 punktów, III klasy – 219 punkty oraz osnowa pomiarowa – 127 punktów. Wszystkie punkty są trwale stabilizowane i mają określone współrzędne w PUWG „2000”.
Na opracowywanym obszarze (wg klasyfikacji z instrukcji G-2) znajduje się osnowa wysokościowa II, III i IV klasy w układzie wysokości normalnych „Kronsztadt 60”. Część punktów osnowy IV klasy ma określone wysokości w układzie „Kronsztadt 86”.
2.Mapa zasadnicza
Miasto Łęczna posiada pokrycie wektorową mapą zasadniczą opracowaną na podstawie analogowej mapy w skali 1:500 dla 450 ha terenu (59 sekcji) i w skali 1:1000 dla 1450 ha terenu (60 sekcji), wykonaną w latach 1980-1981 na podstawie pomiaru bezpośredniego na obszarze 250 ha (w tym 1:1000 – 136 ha, 1:500 114 ha) oraz pomiarów uzupełniających w układzie „1965” zgodnie z instrukcją G-4. Pozostałą treść mapy zasadniczej uzupełniono zgodnie z instrukcją K-1 zrysowując szczegóły z istniejącej mapy sytuacyjno-wysokościowej w układzie lokalnym. Mapa podlegała bieżącej aktualizacji
w oparciu o dane zawarte w operatach technicznych. Mapa zasadnicza od końca 2012 r. prowadzona jest w programie EWMAPA w formie mapy wektorowej (nie obiektowej) w PUWG „2000”.
3.Operat ewidencji gruntów i budynków
Ewidencja gruntów dla obrębu ewidencyjnego 1-Łęczna została zmodernizowana w latach 2001-2005. Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest i podlega bieżącej aktualizacji w programie EWOPIS. W trakcie modernizacji została wykonana mapa wektorowa ewidencji gruntów zawierająca warstwę działek, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych. Mapa zawiera kontury budynków pozyskane z digitalizacji mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1000 oraz bieżących inwentaryzacji budynków.

4.Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.
W latach 1993-1995 w ramach pilotażowego wdrożenia instrukcji G-7 została założona geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu dla miasta Łęcznej w programie ARC-INFO wersja DOS. Przebieg sieci i przyłączy został pozyskany metodą digitalizacji z pierworysu mapy zasadniczej (81%) uzupełniając je danymi analitycznymi z operatów archiwalnych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (19%). W 2006 roku część geometryczna została przekonwertowana do programu EWMAPA, jednak ze względu na dużą nieaktualność nie została dołączona do numerycznej mapy zasadniczej i nie była aktualizowana. W 2012 r. na podstawie ww. opracowania i późniejszych bieżących inwentaryzacji powykonawczych sieci uzbrojenia terenu i uzgodnień ZUDP oraz uzgodnień branżowych z zarządcami sieci (z wyłączeniem sieci elektroenergetycznych) została założona geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu w programie SESUT 2 i EWMAPA.

III.Zakres przewidywanych prac do wykonania
Przedmiotem prac jest utworzenie bazy BDOT500 i dostosowanie bazy GESUT do obowiązujących przepisów prawa oraz ujawnienie w bazie danych EGiB obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej lub przepisów prawa, które wejdą w życie w czasie realizacji zamówienia, nie później jednak niż dwa miesiące przed terminem zakończenia prac wynikającym z umowy.
1.Pozyskanie danych
Wykonawca przeanalizuje istniejącą mapę wektorową i materiały zawarte w operacie technicznym „Wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej…” przyjętym do zasobu dnia 14.12.2012 r. za nr KERG 153.11-108/2012 pod kątem ich przydatności do utworzenia przedmiotowych baz.
2.Utworzenie bazy danych BDOT500.
Baza danych BDOT500 zostanie utworzona dla obszaru całej jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto, o łącznej powierzchni 1900 ha. W oparciu o dane numerycznej mapy wektorowej, dane bazy operatów technicznych programu EWMAPA ewentualnie operatów technicznych pzgik należy utworzyć bazę danych BDOT500. Wysokości opisów tekstowych, oznaczenia symboli, grubości i typy linii, a także atrybuty poszczególnych obiektów bazy danych BDOT500 muszą być zgodne z modelem danych zawartym w obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wszystkie elementy bazy danych BDOT500 winny być udokumentowane poprzez połączenie z odpowiednią bazą operatów programu EWMAPA. Do każdego szczegółu sytuacyjnego należy przypisać w bazie operatów numer operatu technicznego (KERG), wykonawcę i rodzaj roboty. Treść mapy wektorowej, która nie stanowi obiektów bazy BDOT500, GESUT lub EGiB należy pozostawić na odrębnych warstwach, podwarstwach programu EWMAPA.
3.Opracowanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Przedmiotem prac jest dostosowanie istniejącej bazy danych GESUT do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Podziału elementów sieci uzbrojenia terenu na obiekty (przewody, odcinki przewodów, osie odcinków przewodów i obiekty punktowe przewodu) dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku, gdy na podstawie danych zawartych na wektorowej mapie zasadniczej i danych zawartych w bazie SESUT nie można będzie utworzyć obiektów bazy GESUT lub dane będą niekompletne lub niejednoznaczne, wątpliwości należy wyjaśnić i wprowadzić do bazy danych na podstawie wykazów współrzędnych oraz na podstawie obliczeń i danych zawartych na szkicach polowych z inwentaryzacji powykonawczych i innych dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w tym uzgodnień branżowych.
Dane dotyczące projektowanych sieci i elementów uzbrojenia terenu – należy uzupełnić na podstawie dokumentacji dostępnej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (również pozwolenia na budowę i zgłoszenia).
Część opisową bazy danych GESUT należy utworzyć w programie EWMAPA. Informacje opisowe sieci powinny zawierać pełne, możliwe do uzyskania informacje o obiekcie GESUT określone wymaganymi atrybutami zgodnymi z zawartymi w obowiązujących przepisach prawa.
Przebieg urządzeń elektroenergetycznych należy uzgodnić w PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Lublinie na wydrukowanych arkuszach mapy. Uzgodnione, pozyskane brakujące odcinki należy wprowadzić do bazy GESUT opatrując odpowiednimi atrybutami. Każdy arkusz opracowywanej mapy winien być autoryzowany właściwą adnotacją instytucji branżowej, również gdy dana sieć na arkuszu nie występuje, przy czym w takim przypadku autoryzacja ta może być naniesiona na mapę przeglądową opracowywanych arkuszy.
4.Ujawnienie w bazie danych EGiB obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami.
Bazę danych EGiB należy uzupełnić, zgodnie z §4 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ewidencji gruntów i budynków, o elementy zawarte na numerycznej mapie wektorowej, wyszczególnione pod pozycją 36 do 50 załącznika nr 5 do rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej. Wyżej wymienione elementy powinny być spójne topologicznie z budynkami. Elementy z numerycznej mapy wektorowej pozyskane z digitalizacji rastra mapy analogowej należy dopasować miejscowo do elementów pomierzonych w terenie na budynku.
W procesie weryfikacji danych należy kierować się zasadą nadrzędności danych z pomiarów bezpośrednich nad innymi metodami oraz maksymalnego ich wykorzystania w procesie tworzenia bazy GESUT, BDOT500 i uzupełnienia bazy EGiB.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Pozostałe wymagania dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte
w projekcie umowy – Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV: 71354100-5 – Usługi odwzorowania cyfrowego.

UWAGA:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie miał potrzeby skorzystania w fazie przygotowawczej do niniejszego postępowania z dialogu technicznego, w oparciu o zapis art. 31a do 31c ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy zatrudniający ponad 50 % osób niepełnosprawnych. Zamówienie nie dotyczy dofinansowania środkami UE.

Rozdział IV.Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w terminie określonym w ofercie Wykonawcy, nie później niż do 06.11.2015 r.
Za spełnienie terminu uważa się odbiór końcowy, potwierdzony stosownym protokółem zdawczo-odbiorczym.
Zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych, wykonawcy deklarujący przystąpienie do przetargu wyrażają zgodę na warunki stawiane przez Zamawiającego
i zobowiązani są do dotrzymania ww. terminu.

Rozdział V.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
  Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
  1.2.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie:
  Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu map numerycznych o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda i co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda (przez wartość brutto należy rozumieć cenę netto plus należny podatek VAT).
  1.3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :
  a)Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie przedmiotu zamówienia i posiada doświadczenie
  w opracowywaniu mapy numerycznej i tworzeniu GESUT;
  b)Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,
  a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia, co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na etacie geodety, posiadające uprawnienia zawodowe zgodne z art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z 2015r. poz. 520).

1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 tys. zł.
1.5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, cyt.:
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) uchylony
1a) uchylony
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia
się wyroku;
11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

 1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
  1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postepowania,
  z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych wykonawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
  2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub
  w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta;
  3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postepowania;
  4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postepowaniu;
  5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.4)), złożyli odrębne oferty lub wnioski
  o dopuszczenie do udziału w tym samym postepowaniu, chyba ze wykażą, ze istniejące miedzy nimi powiazania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji
  pomiędzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
  2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
  w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
 2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postepowania
  o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.
 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucona.
  Art. 24a – uchylony.
  Art. 24b. 1. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiazań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących miedzy przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
 4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiazań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących miedzy przedsiębiorcami, na ich zachowania w postepowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.
 5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.
  Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
  Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
  z postępowania.

2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o wykonanie zamówienia.
2.1.Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy o wykonawcach ubiegających się indywidualnie o udzielenie zamówienia. Warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-3 PZP wykonawcy spełniają łącznie, natomiast warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 PZP musi spełniać każdy
z wykonawców.
2.2.W wypadku tym, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
3.1.Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców:
•którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
•o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
3.2.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy:
•niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,
•jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
•zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
•wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
•zawierającą błędy w obliczeniu ceny, niepodlegające poprawie na podstawie zapisów art. 87 ust. 2 pkt. 2.
•który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,
•nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
4.Wymagania stawiane Wykonawcy:
•Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość, zgodność wykonanych usług
z warunkami technicznymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
•Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
•Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
•Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Rozdział VI.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 1. Dokumenty wymagane:
  •Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ.
  2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  •oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24.ust.1 ustawy Pzp;
  •Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24.ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.
  3.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
  działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu
  o zamówienie publiczne, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
  •Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – wg załącznika nr 3 do SIWZ.
  4.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca składa:
  •oświadczenie wg załącznika nr 3;
  •informację o częściach zamówienia przewidzianych do realizacji przez podwykonawców z wykorzystaniem wzoru – wg załącznika nr 4 do SIWZ – jeżeli takie wystąpią;
  •wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
  w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały czynny udział
  w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2;
  •wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, trzech usług polegających na opracowaniu map numerycznych o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda i co najmniej trzech usług polegających na opracowaniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda (przez wartość brutto należy rozumieć cenę netto plus należny podatek VAT), oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – tj. przedstawi wykaz wykonanych usług wg załącznika nr 5;
  •Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu osób (zał. nr 6), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia, co najmniej dwie osoby na podstawie umowy
  o pracę na czas nieokreślony na etacie geodety, posiadające uprawnienia zawodowe zgodne z art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. „Prawo geodezyjne
  i kartograficzne”(Dz. U. z 2015r. poz. 520).
  •kopie zawartego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 200 000 zł.
  5.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  •dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
 • wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  •nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
  Do wypełnionego formularza ofertowego (zał.nr 2 siwz) należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem – za zgodność z oryginałem.

Rozdział VII.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Jeżeli wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, kierując swoje zapytanie na piśmie pod adres Zamawiającego.
4.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5.Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.
7.Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian.
8.Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia
w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia,
a informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej. Wszelkie prawa
i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
9.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
10.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
11.Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
•Teresa Olszak tel. 81 752 64 80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Rozdział VIII.Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości
3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
1.1. Wadium może być wniesione w wybranej przez Wykonawcę formie określonej w art. 45
ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj. :
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
1.2. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535
  w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert.
 2. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
 3. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony
  z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Rozdział IX.Termin związania ofertą.

1.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
4.Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział X.Opis sposobu przygotowania oferty.

1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
4.Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
5.Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6.W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
7.Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
8.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
9.Zamawiający zaleca by wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.Oferta powinna być umieszczona w kopercie zamkniętej, zabezpieczonej w sposób gwarantujący nienaruszalność i zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia.
Koperta musi być oznakowana w następujący sposób:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
OFERTA W POSTĘPOWANIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na przekształcenia zasadniczej numerycznej mapy wektorowej do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto
11.05.2015. godz. 10:15

Oraz winna być oznaczona nazwą i dokładnym adresem oraz numerami telefonów kontaktowych Wykonawcy.

Ważne! W przypadku wysyłania oferty sporządzonej zgodnie z zamieszczonym wcześniej opisem pocztą lub przesyłką kurierską, gdzie podmiot dostarczający przesyłkę stosuje dodatkowe zewnętrzne opakowanie, należy zadbać
o odpowiednie jego oznaczenie, by w sposób czytelny wynikało, iż jest to opakowanie zawierające ofertę w przetargu. Brak właściwego oznakowania koperty zawierającej ofertę, w tym również ewentualnych dodatkowych opakowań (kopert pocztowych, kopert kurierskich, itp.) może spowodować opóźnienie w ich dostarczeniu do komisji przetargowej a w konsekwencji ich zwrot bez otwierania.

11.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma na ten temat pisemne oświadczenie przed terminem składania ofert, w zamkniętej kopercie oznaczonej określeniem „zmiana” lub ”wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
Rozdział XI.Miejsce oraz termin składania ofert.

1.Ofertę należy złożyć w: Starostwie Powiatowym w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A, – kancelaria ogólna nie później niż do dnia 11.05.2015 r. godz. 10:00.
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2015. godz. 10:15 w: Starostwie Powiatowym
w Łęcznej, sala konferencyjna pokój nr 9.
3.Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4.Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy, adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5.Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4 będą przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6.Zgodnie z zasadą jawności obowiązującą w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, Zamawiający udostępni dokumenty, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przepisów art. 12 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2001 . Nr 112, poz. 1198 ze zm.), z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wyżej wymienione dokumenty będą udostępnione na pisemny wniosek podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego – nie później niż do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, w siedzibie Zamawiającego. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów w/w ustawy skutkować będzie nieskutecznością czynności zastrzeżenia. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dot. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
7.Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Rozdział XII.Opis sposobu obliczenia ceny.

1.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
5.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział XIII.Kryteria oceny oferty.

1.Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
•oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
•z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
•złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
•oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
•Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2.Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium.
3.Za parametry najkorzystniejsze w kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie: punktacja 0-100.
4.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli oraz będzie odpowiadała zasadom określonym w ustawie, a także będzie spełniała wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Lp.OPIS KRYTERIÓW OCENYZNACZENIE
1C – Cena 95 %
2Okres gwarancji5 %

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

5.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
1)Punkty za cenę:

najniższa cena ofertowa brutto
C =—————————————— x 100 x 95 %
cena oferty badanej brutto

Wskazówka:
•Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Długość okresu gwarancji– waga kryterium 5%.

Ocenie w kryterium okres gwarancji poddany zostanie okres gwarancji podany w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do siwz. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji zaproponowany na formularzu oferty i punktowany przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji, punkty dla tego kryterium będą liczone jak dla okresu 60 m-cy.

liczba punktów G = (Gx/Gmax)x 100 x 10 %
gdzie:
G – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji,
Gx – długość okresu gwarancji podana w ofercie,
Gmax – najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w ofertach Wykonawców, nie wyższy niż 60 m-cy.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta przedstawiająca najwyższą ilość punktów uzyskanych z sumy podanych kryteriów. Łączna ilość punktów =C+G

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

1.Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru) o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
2.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań.
3.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
4.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
5.W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
6.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: www.powiatleczynski.pl .
7.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą z zastrzeżeniem art. 183 ustawy
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zamówienie to zostało przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
8.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 7, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
9.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust 1 PZP.

Rozdział XV.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie, odrębnie dla poszczególnych zadań. w rozbiciu na odrębne 70 % i 30 % wartości kwoty zabezpieczenia (ze względu na dwa różne terminy uwolnienia wniesionego zabezpieczenia), które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:
 • pieniądzu,
  -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  -gwarancjach bankowych;
  -gwarancjach ubezpieczeniowych lub
  -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r.
  Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
  Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powinna co najmniej:
  a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Powiat Łęczyński- Starostwo Powiatowe
  w Łęcznej
  b) określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty),
  c) określać termin ważności (stosownie do postanowień SIWZ i złożonej oferty),
  d) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie,
  e) podać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
  f) wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli jest składana w związku z udzieloną gwarancja jakości, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
 1. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbiór końcowy), tj. w terminie 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. pozostałe 30 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie gwarancji.
 2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
  o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
 3. Jeżeli termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony w trybie zmiany umowy lub na skutek opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy uwzględniające przedłużony termin.
  Rozdział XVI.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
•Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):
1.1. zmniejszenie zakresu zadania w stosunku do zakresu rzeczowego wskazanego
w umowie;
1.2. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy;
1.3. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego na etapie przed zawarciem umowy, a wykonanie umowy będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych umową;
1.4. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu opóźnień i niedotrzymania terminów wynikających z powodu siły wyższej. Przez siłę wyższą będą rozumiane wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy, i których nie można było przewidzieć, lub które choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Za wystąpienie Siły wyższej uznane będą w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.
1.5. inne niż wskazane w ust. 1.1. – 1.5. okoliczności, jeżeli w stosunku do zawartej umowy będą korzystne dla zamawiającego;
1.6. zmiana stawki podatku VAT.

 1. Postanowienia ust. 1 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu).

Rozdział XVII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niżej cyt. ustawy , przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).
17.2Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.
17.3Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
17.4W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu,
b)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c)odrzucenia oferty odwołującego.
17.5Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.6Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
17.7Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Rozdział XVIII.Opis części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział XIX.Umowa ramowa.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Rozdział XX.Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Rozdział XXI.Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XXII.Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział XXIII.Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Rozdział XXIV.Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział XXV.Ogłoszenie wyników przetargu.
1.Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego.
2.Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu Wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie faxem lub drogą elektroniczną.
Rozdział XXVI.Postanowienia końcowe.
Zasady udostępniania dokumentów:
1.Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu stanowią: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

2.Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
•Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
•Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
•Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
•Wszelkie kopie dokumentacji wydawane będą na koszt zainteresowanego w cenie kosztu sporządzenia kopii,
•udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
3.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Rozdział XXVII.Załączniki.
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:
Załącznik nr 1. Warunki techniczne wykonania zamówienia.
Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4.Wykaz podmiotów, jakie będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
Załącznik nr 5. Wykaz wykonanych usług .
Załącznik nr 6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Załącznik nr 7. Wzór umowy.
Załącznik nr 8. Oświadczenie o podjętych działaniach art. 29 ust. 4.

SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii” Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015

Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii”

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

1)Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna,
NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425
2)Powiat Włodawski z siedzibą we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa NIP: 565 14 37 752 REGON: 110198190
3)Powiat Świdnicki z siedzibą w Świdniku przy ul. Niepodległości 13, 20 -040 Świdnik NIP: 712 243 20 23 REGON: 431029139
4)Gmina Cyców z siedzibą w Cycowie przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców
NIP: 505 002 02 14, REGON: 110197836
5)Gmina Łęczna z siedzibą w Łęcznej przy Placu Kościuszki, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 49 REGON: 431020055
6)Gmina Ludwin z siedzibą w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin
NIP: 713 178 08 70 REGON: 000540601
7)Gmina Milejów z siedzibą w Milejowie ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów
NIP: 713 178 39 92 REGON: 000545774
8)Gmina Puchaczów z siedzibą w Puchaczowie przy ul. Lubelskiej 22, 21-013 Puchaczów NIP: 505 00 40 501 REGON: 000545774
9)Gmina Spiczyn z siedzibą w Spiczynie 10c, 21-077 Spiczyn
NIP: 713 109 63 23 REGON: 431019968
10)Gmina Mełgiew z siedzibą w Mełgwi przy ul. Partyzanckiej 2, 21-007 Mełgiew
NIP: 842 164 70 16 REGON: 771622180
11)Gmina Piaski z siedzibą w Piaskach przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski
NIP: 713 17 86 855 REGON: 000549105
12)Gmina Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice NIP: 712 292 64 46 REGON: 431020003
13)Gmina Hanna z siedzibą w Hannie 43 b, 22-220 Hanna
NIP: 539 14 45 591 REGON: 000532524
14)Gmina Hańsk z siedzibą w Hańsku przy ul. Osiedlowej 4, 22-235 Hańsk
NIP: 565 12 00 613 REGON: 000535304
15)Gmina Stary Brus z siedzibą w Starym Brusie, Stary Brus 47a, 22-244 Stary Brus
NIP: 565 13 90 926 REGON: 000545834
16)Gmina Urszulin z siedzibą w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35, 22-235 Urszulin
NIP: 565 14 43 296 REGON: 110197871
17)Gmina Włodawa z siedzibą we Włodawie przy al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa NIP: 565 12 76 763 REGON: 000550203
18)Gmina Wola Uhruska z siedzibą w Woli Uhruskiej przy ul. Parkowej 5, 22-230 Wola Uhruska NIP: 565 12 14 963 REGON: 000550976
19)Gmina Wyryki z siedzibą w Wyrykach 154, 22- 205 Wyryki
NIP: 565 14 45 591 REGON: 110197842

w imieniu i na rzecz których działa Powiat Łęczyński, którego zakres umocowania wynika z porozumienia w sprawie wspólnego zakupu usługi dostępu do internetu z dnia 13 kwietnia 2015r.

Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
NIP 505-001-77-32, REGON 431019425,
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500,
wtorek 800 – 1600.
Telefon/fax: /081/ 752-64-23 oraz fax /081 752-64-64,
Adres poczty elektronicznej: e.kowalik@powiatleczynski.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 • pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.);
 • pojecie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.Przedmiot zamówienia:
3.1Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ (odpowiednio dla części).
Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:
64215000-6 Usługi telefonii internetowej (IP),
72400000-4 Usługi internetowe
32524000-2 System telekomunikacyjny.
3.2Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
a) Część nr 1 – ZADANIE 1 – Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA oraz transmisję w relacji Łęczna, al. Jana Pawła II 95a – Włodawa, al. Piłsudskiego 66
b) Część nr 2 – ZADANIE 2 – Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA
c) Część nr 3 – ZADANIE 3 – Dostarczenie usługi dostępu telefonii IP do publicznej sieci telefonicznej opartej o SipTrunk

Zamawiający, zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy, określa maksymalną liczbę części przedmiotu zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca.
Maksymalna liczba części przedmiotu zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca wynosi 2 (dwie), z tym, że Wykonawca nie może złożyć oferty jednocześnie na część nr 1 i na część nr 2. Zatem Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może złożyć maksymalnie dwie oferty częściowe na przedmiot zamówienia tj. oferty na część nr 1 i na część nr 3 lub na część nr 2 i na część nr 3. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na większą niż dopuszczona liczbę części przedmiotu zamówienia, czyli więcej niż 2 (dwie) lub obejmującą jednocześnie część nr 1 i część nr 2, ofertę w całości odrzuca się na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako nieodpowiadającą treści SIWZ.
Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca uzupełnia formularz w zakresie oferowanych części, w pozostałym zakresie zaleca się wpisanie „nie dotyczy” (każda część będzie oceniana oddzielnie). Niewypełnienie lub wstawienie np. kreski w którymkolwiek z punktów dotyczących części przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym będzie jednoznaczne z niezłożeniem oferty na daną część przedmiotu zamówienia.

3.3Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.4Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
3.5Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.
3.6Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3.7Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3.8W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom lub podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 2 – 4 SIWZ. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 2 – 4 SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.9Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.
3.9.1.Przez produkt (rozwiązanie) równoważny/e dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się produkt o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych) i określonych w szczegółowym zakresie, opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.
3.9.2.Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.

4.Termin wykonania zamówienia:
Dla wszystkich części – w okresie 12 miesięcy od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru wykonania infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia usług. Termin wykonania infrastruktury wynosi do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
5.1O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1)Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
2)Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Część nr 1
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 usługi* dostępu do Internetu o minimalnej przepustowości 500MB/s oraz minimum 2 usługi obejmujące transmisję danych o minimalnej przepustowości 300MB/s.
Część nr 2
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 3 usługi* dostępu do Internetu o minimalnej przepustowości 500MB/s
Część nr 3
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 3 usługi* obejmujące uruchomienie i świadczenie usług telefonii IP na minimum 500 telefonów i 200000 minut, każdej z wykazanych usług.
(* Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonywanie usług w ramach jednej umowy).
3)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a)potencjał techniczny
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
b)osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
4)Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

5.2W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje w/w informacje.
5.3W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
5.4Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
3)charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.5Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą „spełnia / nie spełnia”.

6.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

7.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
7.1W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda:
a)oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ;
b)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w pkt. 5.1. ppkt 2) z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (w formie oryginału) – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane należycie (dotyczy wszystkich cześci).
Uwaga: Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazanie spełniania warunku określonego w pkt 5.1 ppkt 2) SIWZ.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:

 • poświadczenie potwierdzające należyte wykonanie usługi,
 • oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, powinien podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
  W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie głównych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane należycie.
  W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz głównych usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
  7.2W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda:
  a)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ;
  b)aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wszystkich części);
  c)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wszystkich części);
  d)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wszystkich części).
  7.3W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy, Zamawiający żąda przedłożenia: listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca albo, w przypadku gdy nie należy do grupy kapitałowej informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w formie oryginału – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ).
  W przypadku, kiedy odrębne oferty złożą Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
  7.4Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:
  a)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2 lit. b) SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  b)Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4 lit. a) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  c)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2 pkt c) i d) SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wszystkich części);
  d)Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4. pkt c) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wszystkich części).
  7.5Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
  a)Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 7.2 oraz 7.3 SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
  b)Oświadczenie i dokument wymieniony w pkt 7.1 SIWZ oraz formularz ofertowy są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  c)Poza dokumentami wymienionymi w pkt 7.5 lit. a) i b) SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
  -Wykonawcy – pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców,
  -Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby);
  d)Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
  7.6Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.2 i pkt 7.3 SIWZ.
  7.7Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.
  7.8Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów:
  a)Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia „za zgodność z oryginałem” i złożenie podpisu osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
  b)Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
  c)Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
  d)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

8.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
8.1W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów) z zastrzeżeniem pkt 8.3 SIWZ. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzenia fakt ich otrzymania, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.
8.2Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy lub faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 8.1 oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.
8.3Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.
8.4Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe, Al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, fax: (081 752-64-64), e-mail: e.kowalik@powiatleczynski.pl; r.kloc@powiatleczynski.pl
8.5Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy.
8.6Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
8.7Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
8.8W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Wprowadzona zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8.9Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
8.10Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
a) sprawy merytoryczne:
Rafał Kloc- zastępca naczelnika Wydziału
tel. (081) 752-64-23
e-mail:r.kloc@powiatleczynski.pl
b) sprawy formalne/proceduralne:
Elżbieta Kowalik – główny specjalista ds. zamówień publicznych
tel. (081) 752-64-23
e-mail:e.kowalik@powiatleczynski.pl

9.Wymagania dotyczące wadium
9.1Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium:
a) Część nr 1 – ZADANIE 1 w wysokości: 1700,00 zł ( jeden tysiąc siedemset złotych),
b) Część nr 2 – ZADANIE 2 w wysokości: 1200,00 zł ( jeden tysiąc dwieście załotych),
c) Część nr 3 – ZADANIE 3 w wysokości: 3250,00 zł (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).
9.2Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy:
1)w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii” Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015
2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3)w gwarancjach bankowych;
4)w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9.3Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
9.4W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału (może być również w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty.
9.5Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
9.6Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy.
9.7Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
9.8Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

10.Termin związania ofertą:
10.1Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
  11.1Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ („Formularz ofertowy”). W przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza ofertowego.
  11.2Na ofertę składają się:
  a)Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ);
  b)Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7 SIWZ oraz w pkt 9.4 SIWZ;
  c)W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
  d)Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
  11.3Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
  11.4Oferta wraz załącznikami musi być czytelna, musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie, długopisem bądź niezmywalnym atramentem lub inną trwałą techniką.
  11.5Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
  11.6Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.
  11.7Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 121), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
  11.8Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
  11.9Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
  11.10Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2 lit. c) i d) SIWZ. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
  11.11Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do SIWZ.
  11.12Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
  11.13Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Koperta (opakowanie) winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:

Oferta w postępowaniu na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii” Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015 część/ części nr … … (wpisać odpowiednio)” oraz „Nie otwierać przed dniem …………… godz. ……..”. (tu wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
11.14Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11.15Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
11.16Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Jeżeli przedstawione informacje wraz z dowodami będą budziły wątpliwości, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienie.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

12.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
12.1Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia: 11.05.2015r. do godz. 11:00
12.2Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
12.3Oferty zostaną otwarte w dniu: 11.05.2015r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna w sali konferencyjnej.
12.4Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.5Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy, otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego wniosek.

13.Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
13.1Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, w zakresie pojedynczych części, podając je w zapisie liczbowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Wykonawca wypełnia formularz w zakresie części, na które składa ofertę, w pozostałym zakresie wpisuje „nie dotyczy”.

Wykonawca określając cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia powinien podać koszt świadczenia usług w okresie 12 miesięcy. Cenę należy obliczyć w złotych (PLN) odrębnie dla każdej części zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów wykonania zamówienia, w szczególności należnych podatków, a także innych występujących obciążeń. W związku z tym wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone w Formularzu Ofertowym jest maksymalnym wynagrodzeniem jakie może otrzymać Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy, za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie zależeć od faktycznej ilości zrealizowanych usług w okresie ich świadczenia (suma rzeczywiście wykonanych usług i cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w złożonym Formularzu Ofertowym lub przyjętych do kalkulacji ceny ofertowej lub wynikających z obowiązujących w okresie realizacji przedmiotu umowy cenników). Wyliczona przez Wykonawcę, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego cena oferty brutto brana będzie pod uwagę do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

13.2Jeżeli siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami Rzeczpospolitej Polski Wykonawca może podać cenę netto. W takim przypadku Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.3Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
13.4Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
13.5Cena opisana w pkt 13.1 lub pkt 13.2 jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
13.6Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złoty).

14.Kryteria oceny ofert:

14.1Kryteria oceny ofert:

dla części nr 1 –ZADANIE 1
1)Cena ofertowa brutto * – 95%,
2)Termin płatności faktury ** – 5%.

 • – ocenie będzie podlegała cena brutto podana w formularzu ofertowym;
  ** – ocenie będzie podlegał termin płatności faktury podany w formularzu ofertowym

dla części nr 2 –ZADANIE 2
1)Cena ofertowa brutto * – 95%,
2)Termin płatności faktury ** – 5%.

 • – ocenie będzie podlegała cena brutto podana w formularzu ofertowym;
  ** – ocenie będzie podlegał termin płatności faktury podany w formularzu ofertowym

dla części nr 3 –ZADANIE 3
1)Cena ofertowa brutto * – 95%,
2)Termin płatności faktury ** – 5%.

 • – ocenie będzie podlegała cena brutto podana w formularzu ofertowym;
  ** – ocenie będzie podlegał termin płatności faktury podany w formularzu ofertowym

14.2Przy dokonywaniu oceny Zamawiający zastosuje do obliczenia punktów następujące wzory i zasady ( właściwe dla wszystkich części zamówienia):

1) kryterium oceny ofert – cena ofertowa brutto– waga 95%
Cc = (Cn / Co) x 95% x100 pkt
gdzie:
Cc – przyznane punkty w kryterium: cena ofertowa brutto
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 95 punktów.

2)Termin płatności faktury – 5%

Oferta Wykonawcy w tym kryterium zostanie oceniona zgodnie z poniższym:
Zamawiający określa wymagany: minimalny termin płatności faktury na 21 dni oraz maksymalny termin płatności faktury na -30 dni.
Każdy Wykonawca oferujący:
T – termin płatności faktury wynoszący 21 dni – otrzyma w tym kryterium ilość punktów = 0 pkt
T – termin płatności faktury wynoszący 30 dni – otrzyma maksymalną w tym kryterium ilość punktów tj. – 5 pkt
Pozostałym ofertom zostanie przyznana proporcjonalna ilość punktów wg wzoru:
Ct = (Tobad / Tomax ) x 5% x 100pkt
Ct = przyznane punkty w kryterium: termin płatności faktury
T obad – termin płatności faktury w ofercie badanej minus minimalny termin płatności faktury.
T omax – maksymalny- 30 dniowy termin płatności faktury minus minimalny termin płatności faktury.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

3)Sposób obliczenia ostatecznej ilości punktów przyznanych ocenianym ofertom: C = Cc + Ct,
gdzie:
C – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert.
Cc, Ct – jak w punktach 14.2 1) do 2) SIWZ.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów oceny ofert i która uzyska największą liczbę punktów. Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

14.3W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
14.4Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

15.Informacja o formalnościach po wyborze oferty:
15.1Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, a także zamieści tę informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
15.2Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15.3Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.
15.4Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważniania postępowania.

 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

16.1Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 6 % zaoferowanej ceny brutto.
16.2Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
16.3Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art.148 ust.1 ustawy.
16.4Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
16.5Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
16.6Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
16.7Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

17.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:
17.1Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zostały zawarte w Załączniku nr 7 do SIWZ (odpowiednio do części – zadań – zał. 7.1;7.2;7.3).
17.2Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
17.3Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy.
17.4Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
17.5Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a)działania siły wyższej lub innych okoliczności, uniemożliwiających wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
b)zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia,
c)konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub nie leży w interesie publicznym.

18.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:
18.1Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy. Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy.
18.2Odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2,3 i 4 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty odwołującego. Zgodnie z art. 182 ust.1 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 180 ust.4 ustawy).
18.3Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Wykonawca może poinformować zamawiającego w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy.
18.4Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust.1 na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego (art. 198b ust.1 ustawy) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust.2 ustawy).
18.5Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

19.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

20.W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

21.Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ.
Załączniki składające się na integralną część SIWZ:
21.1Zał. nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla części);
21.2Zał. nr 2 do SIWZ – Wzór formularz ofertowy;
21.3Zał. nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
21.4Zał. nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
21.5Zał. nr 5 do SIWZ – Wykaz usług;
21.6Zał. nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia – grupa kapitałowa;
21.7Zał. nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy (odpowiednio dla części nr7.1; nr7.2; nr7.3).

Zatwierdził:

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Roman Cholewa

Łęczna, dn. 23.04.2015r.

Modyfikacja SIWZ na budowę i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Szczupak i Ostrówek Podyski gm. Cyców. Znak sprawy ZP.SP.K.272.4.1.2015

Łęczna, dn. 12.02.2015r.

Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.1.2015

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ostrówek Podyski i Szczupak gmina Cyców powiat Łęczyński ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 13215 – 2015; data zamieszczenia: 30.01.2015

Zamawiający zmienia załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1a do SIWZ stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części: – odpowiednio dla ZADANIA nr 1 i dla ZDANIA nr 2 w zakresie przedmiarów robót- formularz kosztorysu ofertowego. Opublikowane na stronie internetowej przedmiotowe załączniki nie zawierają wszystkich danych ( błąd w tabelach wartości elementów rozliczeniowych) przez co ich treść nie pozostaje zgodna z dokumentacją postępowania, co w konsekwencji mogłoby prowadzić do złożenia przez Wykonawców ofert, których treść nie odpowiadałaby treści SIWZ w niniejszym postępowaniu. W tej sytuacji należy dokonać zmiany w ww. zakresie.

Postanowienia SIWZ w zakresie działu II pkt 11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert ppkt 4) w brzmieniu:

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1)[…]
  2)[…]
  3)[…]
  4)Okres gwarancji – znaczenie 8%. Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, natomiast maksymalny termin to 96 miesięcy. Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.
  Ilość punktów jaką wykonawca otrzyma za stopień spełnienia kryterium, będzie obliczana według następującego wzoru:
  KG= GOB / Gn x 100 x 8%

Gdzie:
KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
GOB – okres gwarancji w ofercie badanej
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium okres gwarancji wynosi – 8 pkt.
Wszystkie obliczenia ilości punktów oferty częściowej dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
5)[…]
6)[…]

Otrzymują następujące brzmienie:

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1)[…]
  2)[…]
  3)[…]
  4) Okres gwarancji – znaczenie 8%. Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, natomiast maksymalny okres gwarancji to 96 miesięcy. Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. Oferty zawierające okres gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy będą oceniane jako oferty z okresem gwarancji 96 miesięcy. Ilość punktów jaką wykonawca otrzyma za stopień spełnienia kryterium, będzie obliczana według następującego wzoru:

KG = (GOB – Gmin) / ( G max – Gmin ) x 100 x 8%

Gdzie:
KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
GOB – okres gwarancji w ofercie badanej
Gmin- minimalny okres gwarancji
Gmax – maksymalny okres gwarancji

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium okres gwarancji wynosi – 8 pkt.
Wszystkie obliczenia ilości punktów oferty częściowej dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
5)[…]
6)[…]


Wobec powyższych zmian SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny na przygotowanie lub na przygotowanie i wprowadzenie zmian w ofertach, w sposób uwzględniający wprowadzane modyfikacje i dokonuje zmiany SIWZ zgodnie z poniższym:
Postanowienia SIWZ w zakresie działu II pkt 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w brzmieniu:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2015r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła 95a godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700-1500 ; wtorek 800-1600
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2015r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.

Otrzymują następujące brzmienie:

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
  1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.02.2015r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła 95a godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700-1500 ; wtorek 800-1600
  2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2015r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.

W związku z powyższą modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1.Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 12.02.2015r.
2.Dotychczasową treść załączników nr 1 i nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – po modyfikacji z dnia 12.02.2015r.

W związku z modyfikacją zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Starosta Łęczyński
(-) Roman Cholewa

Otrzymują: a/a


Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Załącznik nr 2 do pisma o modyfikacji:

Projekty, dokumentacja techniczna, przedmiary robót zadanie 1

SIWZ na budowę i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Szczupak i Ostrówek Podyski gm. Cyców. Znak sprawy ZP.SP.K.272.4.1.2015

Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.1.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 • Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ostrówek Podyski i Szczupak gmina Cyców powiat łęczyński

Zatwierdzam dokumenty przetargowe

Łęczna, dnia 30.01.2015r.


Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

SPIS TREŚCI

DZIAŁ 1 – O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

DZIAŁ II – I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W
1.Informacje ogólne dla Wykonawców
2.Termin wykonania zamówienia
3.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
5.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
6.Wymagania dotyczące wadium
7.Termin związania ofertą
8.Opis sposobu przygotowania ofert
9.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
10.Opis sposobu obliczenia ceny
11.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
12.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
13.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
14.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
15.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
16.Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIKI

Z A M A W I A J Ą C Y :
Nazwa zamawiającego: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./fax 81 752 64 00, 81 752 64 64
strona urzędu:www.powiatleczynski.pl
godziny urzędowania:poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700-1500
wtorek 800-1600

N A Z W A Z A M Ó W I E N I A:
Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ostrówek Podyski i Szczupak gmina Cyców powiat łęczyński

Kody CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45100000-8Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowalnych; roboty ziemne
45111000-8Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowalnych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg.

Zamówienie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów – objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

T R Y B U D Z I E L E N I A Z A M Ó W I E N I A :
1.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./.
2.Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./.

DZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie oraz przebudowie dróg gminnych w miejscowościach Ostrówek Podyski i Szczupak gmina Cyców powiat łęczyński.
2.Zamówienie zostało podzielone na II części (ZADANIA):

Część I zamówienia – ZADANIE I: budowa dróg gminnych
Zadanie obejmuje budowę dróg o nr 7, 9, 16, 19 o łącznej długości około 5780 m.
Budowa będzie polegała na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z tłucznia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego – Załączniki Nr 1 do SIWZ.

Część II zamówienia– ZADANIE II: przebudowa dróg gminnych
Zadanie obejmuje przebudowę dróg o nr 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17a, 18, 20, 21, 23, 24 o łącznej długości około 12 110 m.
Zakres prac obejmuje:
a)wykonanie robót przygotowawczych;
b)usunięcie lokalnie występujących uszkodzeń i odkształceń nawierzchni dróg dojazdowych
c)odtworzenie parametrów geometrycznych jezdni poprzez profilowanie wraz z zagęszczeniem
d)wzmocnienie istniejącej konstrukcji dróg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego – Załączniki Nr 1a do SIWZ.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

 1. Gwarancja:
  a)Wymagany jest min. 5 letni okres gwarancji na wykonane roboty.
  b) Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

4.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom w ofercie należy wskazać zakres oraz rodzaj prac, który zostanie powierzony podwykonawcy – Załącznik Nr 8 do SIWZ.
1) W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza tym w treściach umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym – najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.
3) Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą dostawy materiałów.

DZIAŁ II – I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C ÓW
1.Informacje ogólne dla Wykonawców
1)Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie wyodrębnionych części – ZADAŃ
2)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3)Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
4)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5)Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
6)Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7)Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8)Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
9)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożyć ofertę wspólną. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do oferty w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie. Umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do zawarcia umowy może być zawarte w treści umowy konsorcjum.
10)Wykonawcy Ci przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będą zobowiązani do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę, jeżeli nie była dołączona do oferty.
11)Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12)Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13)Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
14)Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem regulacji art. 93 ust. 4 ustawy.
15) Postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej w języku polskim.

 1. Termin wykonania zamówienia
  Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 25.05.2015r. w zakresie wszystkich części- zadań.
 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na odstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, w szczególności:
a)spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

 • dla ZADANIA I- co najmniej 2 roboty budowlane (wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) w zakresie budowy lub przebudowy dróg o wartości każdej z robót co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.
 • dla ZADANIA II- co najmniej 2 roboty budowlane (wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) w zakresie budowy lub przebudowy dróg o wartości każdej z robót co najmniej 200.000,00 zł brutto
  W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

b)spełniają warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Uwaga :
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm), oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (j.t. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)

2)Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią choć jednego z w/w warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1)W celu wykazania (potwierdzenia) spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a)Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ;
b)Wykazu wykonanych robót budowlanych, zakończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających wymagania określone w ust. 3 pkt 1 lit a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Wykaz musi zawierać wszystkie dane wyszczególnione w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji.
c)Dowody dotyczące robót wymienionych w w/w wykazie określające czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn.:
-poświadczenie albo
-inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
d)Wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z uwzględnieniem spełnienia warunku określonego w ust. 3 pkt 1 lit b) na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
e)Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ.

2) W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

b)Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c)Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informacja, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – na Załączniku Nr 9 do SIWZ.

3)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wykonawca zagraniczny), zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5)W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w ustępie 4 punkcie 2 (lub w punkcie 3 niniejszej specyfikacji – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
6)Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach dolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W/w zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Zobowiązanie to winno zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu jego wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2a i 2b.

5.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1)Korespondencję dotyczącą postępowania należy kierować na adres:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./fax 81 752 64 00, 81 752 64 64
adres e-mail: e.kowalik@powiatleczynski.pl
strona urzędu: www.powiatleczynski.pl
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700-1500
wtorek 800-1600

2)Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3)Zamawiający żąda, aby korespondencja zawarta w pkt 2 przekazywana przez każdą ze stron faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana przez adresata wiadomości w tej samej formie, w jakiej otrzymał on informację, np. informacja przesłana faksem wymaga potwierdzenia faksem. Potwierdzenie takie powinno nastąpić niezwłocznie.
4) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu do składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5) Zamawiający dostarczy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej.
7) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
8) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
?Pani Elżbieta Kowalik – w sprawach postępowania tel. 81 752 64 00
?Pan Tadeusz Handor – w sprawach technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia tel. 600-812-341

 1. Wymagania dotyczące wadium
  1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w zakresie:
  Część I zamówienia- ZADANIE I- w wysokości: 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
  Część II zamówienia – ZADANIE II w wysokości: 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
  2) Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.
  3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  a)pieniądzu;
  b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  c) gwarancjach bankowych;
  d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
  4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Łęcznej:
  PKO BP SA O. Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535
  dowód wpłaty wadium dołączyć do oferty/ tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane. Uwaga!!! O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
  5) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy w formie oryginału dołączyć do oferty. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów ma być Zamawiający. Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta.
  6) Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 46 ustawy.
  7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
  8) Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
  c)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 2. Termin związania ofertą
  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.
 3. Opis sposobu przygotowania ofert
  1)Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oddzielnie dla każdej części – ZADANIA na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 i/ lub Załącznik Nr 2a do SIWZ, odpowiednio do części- zadań. Do oferty należy dołączyć kosztorys/y ofertowe.
  2)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno lub więcej zadań.
  3)Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  4)Oferta musi być przygotowania w języku polskim, napisana na maszynie do pisania / komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
  5)Każdy dokument i oświadczenie składające się na ofertę musi być czytelne.
  6)Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ów.
  Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
  7)W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
  8)Oferta wraz załącznikami winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
  9)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
  10)Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany lub poprawki w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
  11)W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”
  Zaleca się, aby były trwale oddzielnie spięte.
  12)Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  13)Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
  14)Wykonawca wprowadzający zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty zawiadamia pisemnie Zamawiającego o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składania ofert, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

15)Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:

Przetarg –Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczupak i Ostrówek Podyski gmina Cyców powiat łęczyński Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.1.2015. Nie otwierać do dnia ……………….r. do godziny ………. (wypełnia wykonawca)
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot do Wykonawcy oferty złożonej po terminie.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
  1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2015r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła 95a godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700-1500 ; wtorek 800-1600
  2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2015r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.
  3)Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
  4)Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych.
  5)Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  6)Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz inne informacje przewidziane ustawą.
  7)W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekaże informacje z otwarcia ofert.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny
  1)Cenę oferty należy podać w formie kosztorysowej i musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2)Cena oferty winna być podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 i/lub Nr 2a do SIWZ (w zależności od ZADANIA) i winna wynikać z dołączonego do oferty kosztorysu ofertowego.
  3)Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
  4)Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
  5)Wykonawca w kosztorysach ofertowych nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji przedmiaru oraz winien go wycenić zgodnie z opisem pozycji bez wprowadzania pozycji dodatkowych.
  6)Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do pozycji przedmiaru. Wszelkie błędy dostrzeżone w przedmiarach i dokumentacji projektowej winien zgłosić zamawiającemu przed terminem składania ofert w trybie art. 38 ustawy.
 3. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1)Przy wyborze najkorzystniejszej oferty częściowej Zamawiający będzie kierował się kryteriami: – cena ofertowa brutto – waga 92 %,
 • okres gwarancji – waga 8%
  2)Zamawiający dokonana oceny ofert odrębnie w zakresie poszczególnych części – ZADAŃ w niżej opisany sposób.
  3)Cena ofertowa brutto oferty – znaczenie 92%. Ilość punktów jaką wykonawca otrzyma za stopień spełnienia kryterium, będzie obliczana według następującego wzoru:
  100 x 92%
  Gdzie:
  KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena ofertowa brutto
  CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
  COB – cena brutto badanej oferty
  Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium cena ofertowa brutto wynosi – 92 pkt.
  Wszystkie obliczenia ilości punktów oferty częściowej dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

4)Okres gwarancji – znaczenie 8%. Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, natomiast maksymalny termin to 96 miesięcy. Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.
Ilość punktów jaką wykonawca otrzyma za stopień spełnienia kryterium, będzie obliczana według następującego wzoru:
KG= GOB / Gn x 100 x 8%
Gdzie:
KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
GOB – okres gwarancji w ofercie badanej
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium okres gwarancji wynosi – 8 pkt.
Wszystkie obliczenia ilości punktów oferty częściowej dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
5) Najkorzystniejsza oferta na realizację części – ZADANIA, to oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, którą stanowi suma punktów w kryterium cena i kryterium okres gwarancji.

6)Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację części – ZADANIA zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
  1)Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
  2)Jeżeli zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający spełnienie tego wymogu przed zawarciem umowy, z uwzględnieniem zapisów pkt 13 SIWZ.
  3)Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o:
  a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom na podstawie kryterium oceny ofert;
  b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  d) terminie zawarcia umowy.
  4)Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w ust. 12 pkt 3 lit. a SIWZ na stronie internetowej www.powiatwlodawski.pl oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
  5)W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (jeżeli nie była dołączona do oferty).
 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  2) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie .
  3) Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  a)pieniądzu;
  b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  c)gwarancjach bankowych;
  d)gwarancjach ubezpieczeniowych;
  e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  4) Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wniesione również:
  a)w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej;
  b)przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
  c)przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
  5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego.
  6) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi.
  7) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych.
  Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
  1)Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku Nr 10 i Nr 10a do SIWZ (odpowiednio do zadań).
  2)Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie strony.
  3)Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy
  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór wykonawcy:
  a)zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej takimi samymi uprawnieniami.
  b)zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami /doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
  c)zmiana terminu wykonania może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
  -przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
  -działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
  -wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót fakt ten musi zostać zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
  -wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
  -wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
  Opóźnienia, o których mowa muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
  W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
  4)Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia tylko w następujących przypadkach:
  a)wystąpienia robót zamiennych;
  b)rezygnacji z realizacji części robót;
  c) wystąpienia robót dodatkowych;
  d)zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa.
  5) Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub obniżenie jakości przedmiotu zamówienia.
 4. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
  1)Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
  2)W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  a)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
  w postępowaniu,
  b)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
  c)odrzucenia oferty odwołującego.
  3)Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
  4)Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej. Odwołujący zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kopii odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu.
  5)Postępowanie odwoławcze kończy się ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, na które stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
  6)Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI art. 179 – 198g ustawy.
 5. Postanowienia końcowe
  W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm./ oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI
1.Zał. Nr 1 i Nr 1a do SIWZ – Dokumentacja –opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla zadania I i dla zadania II
2.Zał. Nr 2 i Nr 2a do SIWZ – Formularz ofertowy odpowiednio dla zadania I i dla zadania II
3.Zał. Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie – art. 22 ust. 1
4.Zał. Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie – art. 24 ust. 1
5.Zał. Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób
6.Zał. Nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych
7.Zał. Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów
8.Zał. Nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o zamiarze powierzenia
części zamówienia podwykonawcom
9.Zał. Nr 9 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
10.Zał. Nr 10 i Nr 10a do SIWZ – Projekt umowy odpowiednio dla zadania I i dla zadania II

Zadanie Nr 1- spakowane załączniki programem ZIP – kliknij tutaj :
Projekty, specyfikacje techniczne, przedmiary robót

po korekcie: Projekty, specyfikacje techniczne, przedmiary robót
Projekty, specyfikacje techniczne, przedmiary robót

Zadanie Nr 2 – spakowane załączniki programem ZIP – kliknij tutaj :
Projekty, dokumentacja techniczna, przedmiary robót

po korekcie: