powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Program Centra Opiekuńczo Mieszkalne

Nazwa programu: Program Centra Opiekuńczo Mieszkalne

Nazwa Funduszu: Fundusz Solidarnościowy

Nazwa projektu : Zadanie w zakresie funkcjonowania ośrodka w wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie”  (moduł II)

Zadanie realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Centra opiekuńczo- mieszkalne” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego -Funduszu Solidarnościowego zgodnie z umową  nr 497 z dn. 19.03.2021 r.  zawartą z Wojewodą Lubelskim.

DOFINANSOWANIE – 1 064 000,00 zł

CELE PROJEKTU

Głównym Celem działania Centrum jest świadczenie usług osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych poprzez wsparcie: w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych

Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Centrum zapewnia:

10 miejsc dla mieszkańców, korzystających z zakresu usług pobytu dziennego od poniedziałku do niedzieli.

8 miejsc dla mieszkańców korzystających z zakresu usług pobytu całodobowego od poniedziałku do niedzieli  (w tym 2 osób ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności sprzężonych lub np. spektrum autyzmu czy epilepsji oraz 1 miejsce  w ramach opieki wytchnieniowej)

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Zadanie finansowane w ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.
Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego uzyskana przez Powiat Łęczyński na realizację Programu – 683 439,41 zł

CELE PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1.  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2.  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Dodatkowe cele stanowią:

 1. zapewnienie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czas trwania usług asystenta

 1. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 2. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 3. Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami,
  a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 4. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie

Limit godzin usług asystenckich na jednego uczestnika programu jest ustalany indywidualnie.

Wparciem 17 asystentów wg stanu na dzień 29 kwietnia 2021 r. objętych jest  35 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Nazwa programu: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Nazwa zadania: Zapewnienie usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Zadanie finansowane w ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Celowego -Funduszu Solidarnościowego na podstawie umowy 1847 z dnia 23.12.2019 r. zawartą z Wojewodą Lubelskim.

Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację Programu – 92 002,76 zł

CELE PROGRAMU 

 1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
 2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

ADRESACI PROGRAMU

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Czas trwania usług asystenta:

 1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

Wparciem czterech asystentów wg stanu na dzień 30.09.2020 objętych jest  14 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego.

Program Centra Opiekuńczo Mieszkalne

Nazwa programu: Program Centra Opiekuńczo Mieszkalne

Nazwa projektu : Utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Jaszczowie

Zadanie realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Centra opiekuńczo- mieszkalne” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego -Funduszu Solidarnościowego zgodnie z umową  nr 655 z 09.04.2020 r. zawartą z Wojewodą Lubelskim.

DOFINANSOWANIE – 2 699 640,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI – 2 699 640,00 zł

CELE PROJEKTU

Głównym Celem działania Centrum jest świadczenie usług osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych poprzez wsparcie: w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych

Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Centrum zapewnia:

 1. 10 miejsc dla mieszkańców, korzystających z zakresu usług pobytu dziennego od poniedziałku do niedzieli, przez co najmniej 6 godzin dziennie,.
 2. 8 miejsc dla mieszkańców korzystających z zakresu usług pobytu całodobowego od poniedziałku do niedzieli  (w tym 2 osób ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności sprzężonych lub np. spektrum autyzmu czy epilepsji oraz 1 miejsce               w ramach opieki wytchnieniowej)

EFEKTY PROJEKTU

Utworzenie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Jaszczowie jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców powiatu. Analizując je, ustalono, iż na terenie powiatu łęczyńskiego jest ok 300 osób w stopniu znacznym i umiarkowanym, które mogłyby skorzystać  z usług COM. Tak więc COM  będzie odgrywało ważną rolę w życiu osób niepełnosprawnych jak i ich rodzin.

Dzięki tej inwestycji możliwe będzie:

 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego  i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
 •  poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w ich środowisku lokalnym; włączenie ich do życia społeczności lokalnych;
 • zapewnienie uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku  i stanu zdrowia;
 •  odciążenie faktycznych opiekunów Uczestników Programu poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności;

Inwestycja znacząco poprawi jakość życia osób niepełnosprawnych w powiecie łęczyńskim poprzez poprawę dostępności do bazy mieszkalnej, która pozwoli na zwiększenie samodzielności i niezależności. Pobyt w COM w pozytywny sposób będzie wpływał na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych osób niepełnosprawnych.

Harmonogram

01.08.2019 r. –  data wpływu wniosku Powiatu Łęczyńskiego do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie  na środki finansowe z Programu „Centra Opiekuńczo Mieszkalne w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

25.10.2019 r.  zaakceptowanie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Listy zatwierdzonych wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym dwóch wniosków z województwa lubelskiego (Powiat Łęczyński i Gmina Łomazy)

18.12.2019 r. ogłoszenie przez Powiat Łęczyński przetargu na zadanie pod nazwą „Budowa budynku COM w Jaszczowie”

23.01.2020 r. zawarcie umowy z wykonawcą i przekazanie terenu i placu budowy (zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj)

09.04.2020 r. zawarcieumowy nr 655 z dn. 09.04.2020 r. pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Wojewodą Lubelskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo Mieszkalne”

29.07.2020 r. dopuszczenie budynku do użytkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

01.08.2020 r.  rozpoczęcie działalności i umieszczenie pierwszych podopiecznych w Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym w COM

04.08.2020 r. uroczyste otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie