powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Nazwa programu: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Nazwa zadania: Zapewnienie usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Zadanie finansowane w ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Celowego -Funduszu Solidarnościowego na podstawie umowy 1847 z dnia 23.12.2019 r. zawartą z Wojewodą Lubelskim.

Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację Programu – 92 002,76 zł

CELE PROGRAMU 

  1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
  2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

ADRESACI PROGRAMU

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Czas trwania usług asystenta:

  1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
  2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

Wparciem czterech asystentów wg stanu na dzień 30.09.2020 objętych jest  14 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego.