powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Nazwa programu: Program Centra Opiekuńczo Mieszkalne

Nazwa projektu : Utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Jaszczowie

Zadanie realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Centra opiekuńczo- mieszkalne” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego -Funduszu Solidarnościowego zgodnie z umową  nr 655 z 09.04.2020 r. zawartą z Wojewodą Lubelskim.

DOFINANSOWANIE – 2 699 640,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI – 2 699 640,00 zł

CELE PROJEKTU

Głównym Celem działania Centrum jest świadczenie usług osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych poprzez wsparcie: w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych

Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Centrum zapewnia:

  1. 10 miejsc dla mieszkańców, korzystających z zakresu usług pobytu dziennego od poniedziałku do niedzieli, przez co najmniej 6 godzin dziennie,.
  2. 8 miejsc dla mieszkańców korzystających z zakresu usług pobytu całodobowego od poniedziałku do niedzieli  (w tym 2 osób ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności sprzężonych lub np. spektrum autyzmu czy epilepsji oraz 1 miejsce               w ramach opieki wytchnieniowej)

EFEKTY PROJEKTU

Utworzenie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Jaszczowie jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców powiatu. Analizując je, ustalono, iż na terenie powiatu łęczyńskiego jest ok 300 osób w stopniu znacznym i umiarkowanym, które mogłyby skorzystać  z usług COM. Tak więc COM  będzie odgrywało ważną rolę w życiu osób niepełnosprawnych jak i ich rodzin.

Dzięki tej inwestycji możliwe będzie:

  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego  i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
  •  poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w ich środowisku lokalnym; włączenie ich do życia społeczności lokalnych;
  • zapewnienie uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku  i stanu zdrowia;
  •  odciążenie faktycznych opiekunów Uczestników Programu poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności;

Inwestycja znacząco poprawi jakość życia osób niepełnosprawnych w powiecie łęczyńskim poprzez poprawę dostępności do bazy mieszkalnej, która pozwoli na zwiększenie samodzielności i niezależności. Pobyt w COM w pozytywny sposób będzie wpływał na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych osób niepełnosprawnych.

Harmonogram

01.08.2019 r. –  data wpływu wniosku Powiatu Łęczyńskiego do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie  na środki finansowe z Programu „Centra Opiekuńczo Mieszkalne w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

25.10.2019 r.  zaakceptowanie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Listy zatwierdzonych wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym dwóch wniosków z województwa lubelskiego (Powiat Łęczyński i Gmina Łomazy)

18.12.2019 r. ogłoszenie przez Powiat Łęczyński przetargu na zadanie pod nazwą „Budowa budynku COM w Jaszczowie”

23.01.2020 r. zawarcie umowy z wykonawcą i przekazanie terenu i placu budowy (zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj)

09.04.2020 r. zawarcieumowy nr 655 z dn. 09.04.2020 r. pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Wojewodą Lubelskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo Mieszkalne”

29.07.2020 r. dopuszczenie budynku do użytkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

01.08.2020 r.  rozpoczęcie działalności i umieszczenie pierwszych podopiecznych w Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym w COM

04.08.2020 r. uroczyste otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie