powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

OGŁOSZENIE o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – gruntów obrębu 0004 – Kijany, jako działka nr 78/50 o pow. 6,3415 ha

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, położonej w miejscowości Kijany gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 0004 – Kijany, jako działka nr 78/50 o pow. 6,3415 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3.2. Cena wywoławcza działki 3 314 200,50 zł (słownie: trzy miliony trzysta czternaście tysięcy dwieście złotych, pięćdziesiąt groszy), plus należny podatek VAT.

CZYTAJ…

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Informuje,

iż dnia 24 maja 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. do dnia 15 czerwca 2016 r. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 
Informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji 
i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 8 lub tel. ( 81 – 7526477) 
w godzinach urzędowania.