powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uchwała Nr 1093/2018
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę lokalu będącego własnością Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 25 b, oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 2 Uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres powyżej 3 lat lokalu stanowiącego własność Powiatu Łęczyńskiego, położonego w mieście Łęczna przy Al. Jana Pawła II 95, na działce oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 1 – Łęczna 
nr 2604/20 dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108816/8, szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej uchwały i zgodnie z załącznikiem.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu
1. Dariusz Kowalski ………………
2. Grzegorz Kuczyński ………………. Roman Cholewa
3. Krystyna Wiśniewska ………………
4. Paweł Wójcicki ……………..