powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uchwała Nr 1094/2018
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 25 b oraz art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 2 Uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej 
z dnia 22 czerwca 2012 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Powiatu Łęczyńskiego położoną w miejscowości Jawidz, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Spiczyn, obręb 0003 – Jawidz, jako działki nr: 1378/3–0,1145 ha, 1378/4–0,1238 ha, 1378/5 –0,1225 ha, 1378/7–0,1214 ha, 1378/9–0,1215 ha, 1378/11–0,1236 ha, 1378/13–0,1205 ha, 1378/15–0,1197 ha, 1378/17–0,1203 ha, 1378/19–0,1195 ha, 1378/21–0,1189 ha, 1378/23–0,1183 ha, 1378/25–0,1195 ha, 1378/27–0,1175 ha, 1378/28
–0,1175 ha i 1378/29–0,1298 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie 
z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143791/3 zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykaz postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 
21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 A na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 
w prasie lokalnej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie zarządu: Przewodniczący Zarządu
1. Dariusz Kowalski ……………………..
2. Krystyna Wiśniewska ……………………. Roman Cholewa
3. Grzegorz Kuczyński …………………….
4. Paweł Wójcicki ……………………..