powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, położonej w miejscowości Kijany gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 0004 – Kijany, jako działka nr 78/50 o pow. 6,3415 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3.2. Cena wywoławcza działki 3 314 200,50 zł (słownie: trzy miliony trzysta czternaście tysięcy dwieście złotych, pięćdziesiąt groszy), plus należny podatek VAT.

3. Wadium: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

4. Nieruchomość znajduje się we wschodniej Polsce, w zachodniej części Powiatu Łęczyńskiego, w gminie Spiczyn, na terenie miejscowości Kijany. Działka położona jest niewielkiej odległości od drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice, bezpośrednio od strony północnej przylega do rzeki Wieprz, odległości działki w km od:
1) Urzędu Gminy – 1,2;
2) centrum Łęcznej – 10;
3) centrum Lublina – 20; 
4) centrum Lubartowa – 15. 

5. Obciążenia nieruchomości:
1) umowa dzierżawy zawarta w dniu 10 września 2015 r., na okres 30 (słownie: trzydziestu) lat;
2) dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewniony jest przez prawo korzystania 
z wewnętrznych dróg, oznaczonych następującymi numerami działek: 78/51, 78/20 
i 78/55 położonymi w Kijanach, gm. Spiczyn, pozostającymi w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach;
3) działka nr 78/51 i część działki nr 78/21 winny być przez przyszłego nabywcę zagospodarowane i utrzymane zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. Teren działki nr 78/50 położony jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, w obszarze oznaczonym symbolami: 
UP – usługi publiczne – z podstawowym przeznaczeniem pod: 
1) usługi oświaty, kultury, a także zdrowia i opieki społecznej;
2) obiekty administracji publicznej;
3) obiekty sakralne;
4) inne usługi publiczne.
ZP – zieleń parkowa – o ustaleniach: 
1) dopuszcza się przeprowadzenie ciągów pieszych i rowerowych oraz przystosowanie terenu do funkcji wypoczynkowej z dopuszczeniem do funkcji pensjonatowej;
2) dopuszcza się lokalizowanie parterowych budynków usługowych, związanych ze sportem i wypoczynkiem, o jednostkowej pow. zabudowy do 30 m2;
3) zakazuje się przeznaczenia na cele wymienione w pkt 1 i 2 więcej niż łącznie 10 % powierzchni terenu.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 2 listopada 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A (sala konferencyjna) o godzinie 1000.

8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 30 października 2017 r. na konto Powiat Łęczyński al. Jana Pawła II 95A, nr PKO BP S.A. O/Ł 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule wpisując ,, wadium–sprzedaż działki nr 78/50 w Kijanach„. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu.

9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 3 i 8 niniejszego ogłoszenia. 

10. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:
1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu;
2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma zostać nabyta do majątku wspólnego, a w przetargu uczestniczy tylko jeden ze współmałżonków;
3) aktualny dokument (wyciąg z KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela jednostki organizacyjnej do jej reprezentowania w przetargu;
4) umowy między osobami , określającej wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie ich nabycia na współwłasność;
5) pełnomocnictw dla pełnomocników z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. 

11. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

12. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

13. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

14. W przypadku zaistnienia ważnych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przedmiotowego przetargu.

15. Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 8 lub tel.: (81) – 5315221 w godzinach urzędowania.