powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

INFORMACJA

o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, położonej w miejscowości Kijany, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 – Kijany, jako działka nr : 111/7 o pow. 1,1409 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin– Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00159809/8.
 2. Cena wywoławcza działki nr 111/7- 150 000 ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), plus należnypodatek VAT;
 3. Wadium: 20 000 ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł ).
 4. Działka zlokalizowana jest na skraju miejscowości Kijany w niewielkiej odległości od koryta rzeki Wieprz. W bezpośrednim sąsiedztwie, od strony północnej znajduje się dworek nad Wieprzem. Od strony południowej, po drugiej stronie rzeki znajdują się tereny Zespołu Szkół Rolniczych oraz zabytkowy pałac w Kijanach. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej wyznaczonej wzdłuż południowej granicy. Po stronie wschodniej wytyczono drogę gminną, jednak nie urządzono jej i nie wykonano zjazdu z drogi asfaltowej. Formalnie do działki dojechać można drogą prowadzącą przez las po stronie północnej i dalej wzdłuż zachodniej granicy działki nr 111/8. Wzdłuż wschodniej granicy działki biegnie podziemna sieć elektroenergetyczna. Na sąsiedniej działce znajduje się wodociąg i sieć gazowa. Nie wykonano przyłączy.
 5. Obciążenia nieruchomości: trwały zarząd Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.
 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym następującym symbolem: UT – usługi turystyczne o następujących warunkach:
  1. teren przeznacza się na obiekty obsługi wypoczynku i turystyki;
  2. dopuszcza się urządzenie terenów sportowych;
  3. dopuszcza się budynki o zbiorowej funkcji noclegowej:
   • dopuszcza się podział na działki budowlane o pow. nie mniejszej niż 2500 m2 w granicach terenu o min. szer. działki 40 m,
   • dopuszcza się budynki pensjonatowe o pow. użytkowej 300-400m2,
   • wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 m od ściany lasu,
  4. dopuszcza się trwałe budynki kempingowe.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A o godzinie 900.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A o godzinie 900.
 9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 3 i 8 niniejszego ogłoszenia.
 10. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:
  1. dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
  2. pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma zostać nabyta do majątku wspólnego, a w przetargu uczestniczy tylko jeden ze współmałżonków,
  3. aktualny dokument (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela jednostki organizacyjnej do jej reprezentowania w przetargu,
  4. umowy między osobami , określającej wysokość udziału każdej z nich we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie ich nabycia na współwłasność,
  5. pełnomocnictw dla pełnomocników z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.
 11. pełnomocnictw dla pełnomocników z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.
 12. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 13. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 14. W przypadku zaistnienia ważnych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przedmiotowego przetargu.
 15. Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 5 lub tel.: (81)
  5315216 w godzinach urzędowania.

INFORMACJA

GKN. 6840.3.2019                                                 Łęczna, dnia 09 sierpnia 2019 r.

o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości, wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego.

 1. Przetarg odbył się w dniu 08 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, o godzinie 9 30.
 2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość, stanowiąca własność Powiatu Łęczyńskiego, położona w miejscowości Kijany, gm. Spiczyn, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004- Kijany, jako działki nr: 77/11 o pow. 0,1810 ha, 77/12 o pow. 0.1719 ha,77/13 o pow. 0,1786 ha, 77/16 o pow. 0,1538 ha, 77/20 o pow. 0,1857 ha dla której Sąd Rejonowy Lublin- Wschód z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00136582/3.

Na konto Powiatu Łęczyńskiego wpłynęło wadium dotyczące działki 77/11, w związku z czym przetarg na w/w działkę zakończył się pozytywnie.

 • Uczestniczący w przetargu:   jeden oferent.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 32 600,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset  złotych) plus należny VAT.

Najwyższa osiągnięta cena: 32 926,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć  złotych) plus należny VAT.

 • Osoby fizyczne ustalone jako nabywca nieruchomości: Małżeństwo: Edyta Karwacka i Jan Karwacki, zam. Kijany, gm. Spiczyn.

                                                                                                                   Z- ca   Przewodniczącego  Komisji

INFORMACJA

GKN. 6840.2.2019                                                 Łęczna, dnia 09 sierpnia 2019 r.

o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości, wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego.

 1. Przetarg odbył się w dniu 08 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, o godzinie11 00.
 2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość, stanowiąca własność Powiatu Łęczyńskiego, położona w miejscowości Kijany, gm. Spiczyn, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004- Kijany, jako działki nr: 77/11 o pow. 0,1810 ha, 77/12 o pow. 0.1719 ha, 77/13 o pow. 0,1786 ha, 77/16 o pow. 0,1538 ha, 77/20 o pow. 0,1857 ha dla której Sąd Rejonowy Lublin- Wschód z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00136582/3.

Na konto Powiatu Łęczyńskiego wpłynęło wadium dotyczące działki 77/16 o pow. 0,1538 ha, w związku z czym przetarg na w/w działkę zakończył się pozytywnie.

 • Uczestniczący w przetargu:   jeden oferent.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 27 700,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset  złotych) plus należny VAT.

Najwyższa osiągnięta cena: 27 977,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem  złotych) plus należny VAT.

 • Osoby fizyczne ustalone jako nabywca nieruchomości: Małżeństwo: Barbara Błaszczak i Józef Błaszczak, zam. Kijany, gm. Spiczyn.

                                                                                                                   Z- ca   Przewodniczącego  Komisji