powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu
  Łęczyńskiego, położonych w miejscowości Jawidz, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie
  ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 – Jawidz, jako działki nr: 1378/6 o pow. 0,2299
  ha, 1378/8 o pow. 0,1286 ha, 1378/12 o pow. 0,1317 ha, 1378/ 18 o pow. 0,1294 ha,
  1378/ 20 o pow. 0,1288 ha, 1378/22 o pow. 0,1285 ha, 1378/24 o pow. 0,1273 ha, 1378/26
  o pow. 0,1241 ha, wraz z udziałami wysokości po 1/12 w działce nr 1378/2 o pow.
  0,4311 ha dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
  w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
  LU1I/00143791/3.
 2. Cena wywoławcza działek nr:
  1) 1378/6 – 67 150,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), plus VAT,
  udział ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  2) 1378/8- 45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT
  ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  3) 1378/12- 45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT
  ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  4) 1378/18- 45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT;
  ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  5) 1378/20-45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT
  ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  6) 1378/22-45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT(
  w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  7) 1378/24-45 720,00 zł (słownie: : czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT
  ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  8) 1378/26- 44 620,00 zł (słownie: : czterdzieści cztery tysiące, sześćset dwadzieścia złotych), plus
  VAT; ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
 3. Wadium: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdą działkę.
 4. Działki zlokalizowane są na terenie miejscowości Jawidz na obszarze użytkowanym rolniczo.
  W sąsiedztwie znajdują się od strony: zachodniej – droga gminna, północnej – działki
  użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, wschodniej
  i południowej – działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną
  i zabudowę zagrodową. Przez przedmiotowe działki przebiega podziemna sieć energetyczna
  średniego napięcia, w odległości do 150 m sieć energetyczna niskiego napięcia. Sieć
  wodociągowa, telefoniczna oraz w odległości ok. 500 m sieć kanalizacji sanitarnej.
 5. Obciążenia nieruchomości: – działki są w dzierżawie do końca 2021 r.
 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn,
  przedmiotowe działki położone są w terenie oznaczonym następującymi symbolem: 39 MN
  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących warunkach:
  1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2) wszystkie prace prowadzone w tym terenie wymagają uzyskania warunków
  i wytycznych Konserwatora Zabytków;
  3) nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na:
  • 15,00 m od krawędzi jezdni drogi gminnej;
  • 10,00 m od krawędzi jezdni drogi wewnętrznej.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A (sala konferencyjna) o godzinie:
  1) 9:00 dla działki nr 1378/6;
  2) 9:30 dla działki nr 1378/8;
  3) 10:00 dla działki nr 1378/12;
  4) 10:30 dla działki nr 1378/18;
  5) 11:00 dla działki nr 1378/20;
  6) 11:30 dla działki nr 1378/22;
  7) 12:00 dla działki nr 1378/24;
  8) 12:30 dla działki nr 1378/26.
 8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 27 lipca 2021 r. na konto Powiat
  Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli, nr 15 8741
  0004 0007 8908 2000 0030 w tytule wpisując ,,wadium–sprzedaż działki nr 1378/……. w
  Jawidzu„. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na
  rachunek Powiatu.
 9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w formie, terminie
  i wysokości określonej w ust. 3 i 8 niniejszego ogłoszenia.
 10. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:
  1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
  2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma zostać
  nabyta do majątku wspólnego, a w przetargu uczestniczy tylko jeden ze współmałżonków,
  3) aktualny dokument (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela jednostki
  organizacyjnej do jej reprezentowania w przetargu,
  4) umowy między osobami, określającej wysokość udziału każdej z nich we wpłaconym
  wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie ich nabycia na współwłasność,
  5) pełnomocnictw dla pełnomocników z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.
 11. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg , zalicza się na poczet
  ceny nabycia; pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie
  przelewem.
 12. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
  rozstrzygnięcia przetargu, koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 13. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega
  przepadkowi.
 14. W przypadku zaistnienia ważnych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie
  prawo odwołania przedmiotowego przetargu.
 15. Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale
  Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 5 lub tel.:
  81 5315216 w godzinach urzędowania.