powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu
  Łęczyńskiego, położonych w miejscowości Jawidz, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie
  ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 – Jawidz, jako działki nr : 1378/3 o pow. 0,1145
  ha, 1378/4 o pow. 0,1238 ha, 1378/5 o pow. 0,1225 ha, 1378/7 o pow. 0,1214 ha, 1378/9
  o pow. 0,1215 ha, 1378/11 o pow. 0,1236 ha, 1378/13 o pow. 0,1205 ha, 1378/15 o pow.
  0,1197ha, 1378/17 o pow. 0,1203 ha, 1378/21 o pow. 0,1189ha, 1378/23 o pow. 0,1183 ha,
  1378/25 o pow. 0,1195 ha, 1378/27 o pow. 0,1175 ha, 1378/28 o pow. 0,1175 ha i 1378/29
  o pow.0,1298 ha, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00143791/3.
 2. Cena wywoławcza działek nr:
  1) 1378/3 – 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych), plus podatek VAT;
  2) 1378/4 – 38 400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy, czterysta złotych), plus podatek VAT;
  3) 1378/5 – 38 600,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych), plus podatek VAT;
  4) 1378/7 – 37 200,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych), plus podatek VAT;
  5) 1378/9 – 37 200,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych), plus podatek VAT;
  6) 1378/11- 37 200,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych), plus podatek VAT;
  7) 1378/13-37 200,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych), plus podatek VAT;
  8) 1378/15-37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
  9) 1378/17-37 200,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych), plus podatek VAT;
  10) 1378/21-37 000,00 zł (słownie trzydzieści siedem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
  11) 1378/23-37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
  12) 1378/25-37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
  13) 1378/27-36 300,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta złotych), plus podatek VAT;
  14) 1378/28-36 300,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta złotych ), plus podatek VAT;
  15) 1378/29-37 500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), plus podatek VAT.
 3. Wadium: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdą działkę.
 4. Działki zlokalizowane są na terenie miejscowości Jawidz na obszarze użytkowanym rolniczo.
  W sąsiedztwie znajdują się od strony: zachodniej – droga gminna, północnej – działki
  użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, wschodniej
  i południowej – działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną
  i zabudowę zagrodową. Przez przedmiotowe działki przebiega podziemna sieć energetyczna
  średniego napięcia, w odległości do 150 m sieć energetyczna niskiego napięcia. Sieć
  wodociągowa, telefoniczna oraz w odległości ok. 500 m sieć kanalizacji sanitarnej.
 5. Obciążenia nieruchomości: – działki są w dzierżawie do końca 2021 r.
 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn,
  przedmiotowe działki położone są w terenie oznaczonym następującymi symbolem: 39 MN
  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących warunkach:
  1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2) wszystkie prace prowadzone w tym terenie wymagają uzyskania warunków
  i wytycznych Konserwatora Zabytków;
  3) nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na:
  • 15,00 m od krawędzi jezdni drogi gminnej;
  • 10,00 m od krawędzi jezdni drogi wewnętrznej.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A (sala konferencyjna) o godzinie:
  1) 1000 dla działki nr 1378/3;
  2) 1015 dla działki nr 1378/4;
  3) 1030 dla działki nr 1378/5;
  4) 1045 dla działki nr 1378/7;
  5) 1100 dla działki nr 1378/9;
  6) 1115 dla działki nr 1378/11;
  7) 1130 dla działki nr 1378/13;
  8) 1145 dla działki nr 1378/15;
  9) 1200 dla działki nr 1378/17;
  10)1215 dla działki nr 1378/21; ;
  11)1230 dla działki nr 1378/23;
  12)1245 dla działki nr 1378/25;
  13)1300 dla działki nr 1378/27;
  14)1315 dla działki nr 1378/28;
  15)1330 dla działki nr 1378/29.
 8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 22 lutego 2021 r. na konto Powiat
  Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli, nr 15 8741
  0004 0007 8908 2000 0030 w tytule wpisując ,,wadium–sprzedaż działki nr 1378/……. w
  Jawidzu„. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na
  rachunek Powiatu.
 9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w formie, terminie
  i wysokości określonej w ust. 3 i 8 niniejszego ogłoszenia.
 10. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:
  1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
  2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma zostać
  nabyta do majątku wspólnego, a w przetargu uczestniczy tylko jeden ze współmałżonków,
  3) aktualny dokument (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela jednostki
  organizacyjnej do jej reprezentowania w przetargu,
  4) umowy między osobami, określającej wysokość udziału każdej z nich we wpłaconym
  wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie ich nabycia na współwłasność,
  5) pełnomocnictw dla pełnomocników z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.
 11. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg , zalicza się na poczet
  ceny nabycia; pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie
  przelewem.
 12. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
  rozstrzygnięcia przetargu, koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 13. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega
  przepadkowi.
 14. W przypadku zaistnienia ważnych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie
  prawo odwołania przedmiotowego przetargu.
 15. Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale
  Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 5 lub tel.: (81)
  – 5315216 w godzinach urzędowania.

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu
  Łęczyńskiego, położonych w miejscowości Jawidz, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie
  ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 – Jawidz, jako działki nr: 1378/6 o pow. 0,2299
  ha, 1378/8 o pow. 0,1286 ha, 1378/10 o pow. 0,1291 ha, 1378/12 o pow. 0,1317 ha,
  1378/14 o pow. 0,1288 ha, 1378/ 16 o pow. 0,1283 ha, 1378/ 18 o pow. 0,1294 ha, 1378/
  20 o pow. 0,1288 ha, 1378/22 o pow. 0,1285 ha, 1378/24 o pow. 0,1273 ha, 1378/26 o
  pow. 0,1241 ha, 1378/30 o pow. 0,1501 ha, wraz z udziałami wysokości po 1/12 w
  działce nr 1378/2 o pow. 0,4311 ha dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
  w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
  LU1I/00143791/3.
 2. Cena wywoławcza działek nr:
  1) 1378/6 – 67 150,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), plus VAT,
  udział ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  2) 1378/8- 45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT
  ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  3) 1378/10 – 45 720,00 zł (słownie: : czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus
  VAT ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  4) 1378/12 – 45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus
  VAT ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  5) 1378/14 – 45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus
  VAT ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  6) 1378/16- 45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT
  ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  7) 1378/18- 45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT;
  ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  8) 1378/20-45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT
  ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  9) 1378/22-45 720,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT(
  w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  10) 1378/24-45 720,00 zł (słownie: : czterdzieści pięć tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych), plus VAT
  ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  11) 1378/26- 44 620,00 zł (słownie: : czterdzieści cztery tysiące, sześćset dwadzieścia złotych), plus
  VAT; ( w tym udział w drodze 8 520,00 zł );
  12) 1378/30-50 320,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia złotych ), plus VAT ( w tym
  udział w drodze 8 520,00 zł );
 3. Wadium: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdą działkę.
 4. Działki zlokalizowane są na terenie miejscowości Jawidz na obszarze użytkowanym rolniczo.
  W sąsiedztwie znajdują się od strony: zachodniej – droga gminna, północnej – działki
  użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, wschodniej
  i południowej – działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną
  i zabudowę zagrodową. Przez przedmiotowe działki przebiega podziemna sieć energetyczna
  średniego napięcia, w odległości do 150 m sieć energetyczna niskiego napięcia. Sieć
  wodociągowa, telefoniczna oraz w odległości ok. 500 m sieć kanalizacji sanitarnej.
 5. Obciążenia nieruchomości: – działki są w dzierżawie do końca 2021 r.
 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn,
  przedmiotowe działki położone są w terenie oznaczonym następującymi symbolem: 39 MN
  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących warunkach:
  1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2) wszystkie prace prowadzone w tym terenie wymagają uzyskania warunków
  i wytycznych Konserwatora Zabytków;
  3) nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na:
  • 15,00 m od krawędzi jezdni drogi gminnej;
  • 10,00 m od krawędzi jezdni drogi wewnętrznej.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A (sala konferencyjna) o godzinie:
  1) 1000 dla działki nr 1378/6;
  2) 1015 dla działki nr 1378/8;
  3) 1030 dla działki nr 1378/10;
  4) 1045 dla działki nr 1378/12;
  5) 1100 dla działki nr 1378/14;
  6) 1115 dla działki nr 1378/16;
  7) 1130 dla działki nr 1378/18;
  8) 1145 dla działki nr 1378/20;
  9) 1200 dla działki nr 1378/22;
  10)1215 dla działki nr 1378/24;
  11)1230 dla działki nr 1378/26;
  12)1245 dla działki nr 1378/30.
 8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 1 marca 2021 r. na konto Powiat
  Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli, nr 15 8741
  0004 0007 8908 2000 0030 w tytule wpisując ,,wadium–sprzedaż działki nr 1378/……. w
  Jawidzu„. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na
  rachunek Powiatu.
 9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w formie, terminie
  i wysokości określonej w ust. 3 i 8 niniejszego ogłoszenia.
 10. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:
  1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
  2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma zostać
  nabyta do majątku wspólnego, a w przetargu uczestniczy tylko jeden ze współmałżonków,
  3) aktualny dokument (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela jednostki
  organizacyjnej do jej reprezentowania w przetargu,
  4) umowy między osobami, określającej wysokość udziału każdej z nich we wpłaconym
  wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie ich nabycia na współwłasność,
  5) pełnomocnictw dla pełnomocników z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.
 11. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg , zalicza się na poczet
  ceny nabycia; pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie
  przelewem.
 12. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
  rozstrzygnięcia przetargu, koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 13. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega
  przepadkowi.
 14. W przypadku zaistnienia ważnych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie
  prawo odwołania przedmiotowego przetargu.
 15. Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale
  Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 5 lub tel.: (81)
  – 5315216 w godzinach urzędowania