powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XIV Sesja Rady Powiatu

XIV Sesja Rady Powiatu

Serdecznie zapraszam na XIV Sesję Rady Powiatu  w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII-ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

a) odczytanie projektu uchwały
b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
c) dyskusja nad projektem uchwały,
d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020:

a) odczytanie projektu uchwały,
b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2020 rok,
c) odczytanie opinii komisji stałych i komisji budżetu,
d) dyskusja nad projektem uchwały,
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2020.

7. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok,
b) w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
c) w sprawie określenia wysokości  stawek za zajęcie 1 m 2  pasa drogowego dróg powiatowych w dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Łęcznej,
d) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego w roku 2020 do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych pn. „Program Wyrównywania Różnic między regionami III”,
e) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim ( V )” Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego                  z  Europejskiego Funduszu Społecznego,
f) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywni 2020” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i, Działanie 9.2 Aktywizacja  zawodowa – projekty PUP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego,
g) w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022,
i) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
j) w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
k) w  sprawie zamiaru utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie,
l) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja w 2020,
m) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok,
n) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji,
o) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej,
p) w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje;
9.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

XIV Sesja Rady Powiatu

Informacja – zmiana numerów rachunków bankowych urzędu od 1 stycznia 2020r.

Starostwo Powiatowe  w Łęcznej informuje o zmianie numerów rachunków bankowych prowadzonych do obsługi urzędu od dnia 1 stycznia 2020 roku

RACHUNEK BIEŻĄCY URZĘDU  70 8741 0004 0007 8908 2000 0010

  • opłaty komunikacyjne
  • opłaty geodezyjne
  • dzienniki budowy i tablice informacyjne
  • opłaty za kopie dokumentów

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH  15 8741 0004 0007 8908 2000 0030

  • wadia
  • zabezpieczenia umów
  • kaucje gwarancyjne

RACHUNEK BUDŻETU (ORGAN)  72 8741 0004 0007 8692 2000 0010

  • darowizny pieniężne

RACHUNEK SKARBU PAŃSTWA  36 8741 0004 0007 8908 2000 0040

  • wierzytelności Skarbu Państwa

OBSŁUGA URZĘDU  Bank Spółdzielczy w Końskowoli, ul. Lubelska 91A, 24-130 Końskowola

I Powiatowy Konkurs „Kolędy i Pastorałki Januszówka 2019”

I Powiatowy Konkurs „Kolędy i Pastorałki Januszówka 2019”

Wspólne muzykowanie to nieodłączny element świątecznych tradycji i forma budowania rodzinnych więzi. Szkoła Podstawowa w Januszówce zorganizowała 17 grudnia br. I Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek.  Do wspólnego kolędowania zgłosiło się 32 uczniów z powiatu łęczyńskiego.

CZYTAJ…