powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 62

od godz. 14:00 dnia 13.06.2019 do godz. 06:00 dnia 14.06.2019. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.

od godz. 14:45 dnia 12.06.2019 do godz. 20:00 dnia 16.06.2019. Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C, tylko w piątek 14.06 od 26°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 21°C.

od godz. 14:45 dnia 12.06.2019 do godz. 20:00 dnia 16.06.2019. Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

„Zakup usługi w postaci badań lekarskich wraz z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy dopuszczających uczniów do uczestnictwa w stażach zawodowych. Nr sprawy: IRP.272.1.24.2019

Znak sprawy: IRP.272.1.24.2019

Notatka służbowa rozeznania rynku

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro  w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020

           Opis przedmiotu zamówienia:

„Zakup usługi w postaci badań lekarskich wraz z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy dopuszczających uczniów do uczestnictwa w stażach zawodowych

CPV 85121100-4- ogólne usługi lekarskie.

dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

  1.  Wartość brutto jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zamówienie wynosi 4 620,00 zł
  1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
  2. Dział 801 Rozdział 80130 § 4307, 4309
  3. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro. oraz wysłał zapytanie do 3 Wykonawców.
  4. Wykaz  uzyskanych ofert:
  5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej- koszt usługi za 1 stażystę brutto 70,00 zł.
  6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełniająca wymagania Zamawiającego.

13.06.2019r. ……………………………………

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji  bezpośredniego przełożonego)

                                                                                                                                                        Zatwierdzam

              ………………………………………

                     podpis kierownika Zamawiającego

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza na pierwsza dobę

od godz. 07:30 dnia 13.06.2019 do godz. 07:30 dnia 14.06.2019. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne o upałach. Prognozuje się wystąpienie w nocy burz z opadami deszczu do 20 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.

CZYTAJ…