powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

położonej w miejscowości Kijany, gm. Spiczyn, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004-Kijany, jako działka nr 111/7o pow. 1,1409 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  LU1I/00159809/8.

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości, wyniki  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego.

  1. Przetarg odbył się w dniu 30 maja  2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
    w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, o godzinie 10 00.
  2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w miejscowości Kijany, gm. Spiczyn, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004-Kijany, jako działka nr 111/7o pow. 1,1409 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą
    w Świdniku , V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  LU1I/00159809/8.
  3. Uczestniczący w przetargu:   brak uczestników przetargu.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości:  200 000,00 zł (słownie:  dwieście  tysięcy złotych) plus należny VAT.
  5. Wynik przetargu:  negatywny.

        Sekretarz  Komisji

              Joanna Gańska-Skrzypczak