powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Znak sprawy: IRP.272.1.24.2019

Notatka służbowa rozeznania rynku

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro  w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020

           Opis przedmiotu zamówienia:

„Zakup usługi w postaci badań lekarskich wraz z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy dopuszczających uczniów do uczestnictwa w stażach zawodowych

CPV 85121100-4- ogólne usługi lekarskie.

dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

  1.  Wartość brutto jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zamówienie wynosi 4 620,00 zł
  1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
  2. Dział 801 Rozdział 80130 § 4307, 4309
  3. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro. oraz wysłał zapytanie do 3 Wykonawców.
  4. Wykaz  uzyskanych ofert:
  5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej- koszt usługi za 1 stażystę brutto 70,00 zł.
  6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełniająca wymagania Zamawiającego.

13.06.2019r. ……………………………………

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji  bezpośredniego przełożonego)

                                                                                                                                                        Zatwierdzam

              ………………………………………

                     podpis kierownika Zamawiającego