powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Stanowisko ds. kadr

Pasiak Grażyna
Główny Specjalista ds. kadrowych
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 218, II p.
tel. 81 53 15276
e-mail: g.pasiak@powiatleczynski.pl

1. Zakres pracy na stanowisku dotyczy m. in. zagadnień wynikających z : 
1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm. ),
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(t. j. dz. U. z 2014 r. poz. 1202),
3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.)
4) i przepisów wykonawczych 
2. Do kompetencji pracownika na stanowisku ds. kadr należy 
w szczególności:
1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
2) opracowywanie – w uzgodnieniu z Sekretarzem Powiatu- zakresów czynności dla naczelników wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy 
3) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
4) zabezpieczenie przestrzegania przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie,
4) prowadzenia i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę