powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Stanowisko ds. kadr

1. Zakres pracy na stanowisku dotyczy m. in. zagadnień wynikających z : 
1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm. ),
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(t. j. dz. U. z 2014 r. poz. 1202),
3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.)
4) i przepisów wykonawczych 
2. Do kompetencji pracownika na stanowisku ds. kadr należy 
w szczególności:
1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
2) opracowywanie – w uzgodnieniu z Sekretarzem Powiatu- zakresów czynności dla naczelników wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy 
3) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
4) zabezpieczenie przestrzegania przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie,
4) prowadzenia i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę

Grażyna Pasiak 
Główny Specjalista ds. kadrowych
pok. 218, II p.
tel. 81 53 15276
g.pasiak@powiatleczynski.pl