powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

oferuje do sprzedaży drewno opałowe i użytkowe pozyskane z wycinki drzew rosnących na nieruchomości Powiatu Łęczyńskiego usytuowanych w gminie Spiczyn, w miejscowości Kijany.

Przedmiotowe drewno składowane jest w na działkach oznaczonych nr 77/10,77/11,77/12. 

1. Szczegółowy sortyment drewna – zgodnie z załącznikiem nr 1 w formie tabeli.
2. Łączna ilość drewna oferowana do sprzedaży: 106,54 m3, w tym: 
1) drewno opałowe – 44,01 m3, 
2) drewno użytkowe – 62,53 m3

3. Drewno opałowe i użytkowe będzie sprzedane w całej ilości.
4. Cena wywoławcza dla wszystkich rodzajów drewna wynosi: 21 500,00 (netto) (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) + VAT . 
5. Kryterium wyboru oferty zakupu – najwyższa cena. W przypadku złożenia równoważnych 
ofert decyduje kolejność wpływu oferty. 
6. Miejsce i termin składania ofert zakupu drewna:
Oferty w zaklejonych kopertach, z podaną ceną netto i brutto, należy składać w terminie do dnia 30.04.2019 r. do godz. 10:00 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łęcznej przy ul. Al. Jana Pawła II 95 A z dopiskiem „Oferta zakupu drewna opałowego i użytkowego”. 
7. Miejsce i termin wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi 30.04.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 A, pokój nr 12.

8. Uczestnik który wygra przetarg jest zobowiązany do : 
1) zawarcia umowy sprzedaży w warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
2) zapłacenia ceny za drewno w terminie 7 dni od wystawienia rachunku na wskazane konto
bankowe
3) wywozu na własny koszt drewna i uprzątnięcia placu,

9. Dokumenty przetargowe można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Sprzedającego pok. nr 5 
lub pobrać z jego strony internetowej: powiatleczynski.pl. Wzór oferty stanowi 
załącznik nr 3 do ogłoszenia.
10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Nabywca na własny koszt odbierze zakupione drewno z miejsca składowania.
12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Łęcznej (pok. nr 5) lub pod nr telefonu 815315216.