powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Załącznik do uchwały nr 1203/2018
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 17.10.2018r.

ZARZĄD POWIATU W ŁĘCZNEJ

ogłasza drugi przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę lokalu będącego własnością Powiatu Łęczyńskiego

1.Przedmiotem dzierżawy jest lokal o pow. 262,11 m2 znajdujący się na parterze budynku A-300, przy Al. Jana Pawła II 95 w Łęcznej, pow. łęczyński, woj. lubelskie; na działce w oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Łęczna numerem 2604/20 dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108816/8;
lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, telefoniczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz w klimatyzację.
2.Lokal bez jakichkolwiek zobowiązań i obciążeń wobec osób trzecich.
3.Lokal wydzierżawiany jest na okres do lat 10.
4.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna nieruchomość przeznaczona jest na usługi publiczne; lokal przeznaczony jest na działalność usługową nieuciążliwą, administracyjno – biurową itp.
5.Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 15 zł netto (słownie: piętnaście złotych) plus należny podatek VAT. Oprócz czynszu dzierżawcy ponoszą koszty: dostawy energii elektrycznej wg wskazań licznika, ogrzewania proporcjonalnie do wydzierżawionej powierzchni, zużycia wody, odprowadzenia ścieków, odbioru śmieci, dzierżawy pojemnika na śmieci proporcjonalnie do ilości osób zatrudnionych.
6.W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wpłacą wadium w formie, terminie
i wysokości określonej w ust. 8 niniejszego ogłoszenia. Do uczestnictwa w przetargu osoby reprezentujące osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru, potwierdzający byt prawny Oferenta oraz wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa.
7.Przetarg odbędzie się w dniu 19.12.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna (pokój 13, parter, godzina 1000)
8.Wadium w wysokości – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) w odniesieniu
do lokalu należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 15.12.2018r. na konto Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 86 1020 3206 0000 8102 0006 4444 Za datę wniesienia wadium uważa
się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
9.Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a jego rozstrzygnięcie pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.
10.Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.
11.Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12.W przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
13.W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
14.Przetarg zostaje ogłoszony z dniem 20.11.2018 r.
15.Dodatkowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym – pok. nr 112 (tel. 81 53 15231).