powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

IPR.272.1.37.2018 Łęczna, dn. 19.12.2018r.

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. kształcenia zawodowego/koordynatora merytorycznego w ramach projektu pn.: „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” finansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020, w ramach zapytania ofertowego znak; IPR.272.1.37.2018 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 11.12.2018 r.
2.Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 11 200 zł co stanowi równowartość 2597,58 euro (1 euro=4,3117) na podstawie kalkulacji kosztów w oparciu o średnie ceny usług świadczonych w podobnym zakresie.
3.W dniu 11.12.2018 r. zapytanie zostało opublikowane na stronie:
www.powiatleczynski.pl
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić)
4.Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz istotne elementy ofert):
1.Grzegorz Lendzion, cena 900,00 zł brutto
5.W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Panu Grzegorzowi Lendzion, ul. Górnicza 18/11, 21-010 Łęczna za cenę 900,00 zł brutto
6.Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest kompletna oraz spełnia wszystkie wymagania zapytania ofertowego, jest korzystna pod względem finansowym.
7.Postepowanie prowadził: Edyta Szostakiewicz

Zatwierdzam

……………………………………………

Data i podpis kierownika Zamawiającego