powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

Powiat Łęczyński zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach– budynek główny szkoły oraz budynek Internatu” realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach– budynek główny szkoły oraz budynek Internatu”, wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego,
w podziale na zadania:

1. Zadanie Nr 1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Docieplenie budynku głównego szkoły 
2. Zadanie Nr 2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły
3. Zadanie Nr 3 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Docieplenie budynku Internatu
4. Zadanie Nr 4 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Instalacja C.O. w budynku Internatu.

Przedmiot zamówienia będzie obejmował wszelkie czynności związane z realizacją usługi, tj. w szczególności w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen świadczonej usługi.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowe informacje na temat każdego zadania znajdują się w załączniku – formularz szacowania wartości zamówienia.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji usługi dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 25 kwietnia 2019 r. na adres: a.jozwiak@powiatleczynski.pl 

Autor: Zespół ds. realizacji projektu Zespół ds. realizacji projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach– budynek główny szkoły oraz budynek Internatu”