powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński zamierza udzielić zamówienia publicznego zakup i dostawę żywności oraz drobnego doposażenia w formie jednorazowych naczyń w ramach projektu „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Włączenie społeczne, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne” oraz w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę żywności oraz drobnego doposażenia 
w formie jednorazowych naczyń.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen 

kod CPV: 15000000-8- Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
39222100-5- artykuły cateringowe jednorazowe
Opis przedmiotu zamówienia:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w ramach projektu „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, będzie prowadziło programy aktywnej integracji osób 
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w roku 2019. 
Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu „Ciekawsza nauka 
w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”, planuje organizację „Dnia Zawodowca”- organizację jednodniowego spotkania trzech sektorów związanych z kształceniem zawodowym: pracodawców, przedstawicieli uczelni wyższych kształcących w kierunkach inżynierskich, uczniów szkół zawodowych oraz kadry szkolnej.

Z uwagi na powyższe Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej w formie odpowiedzi na druku stanowiącym załącznik do niniejszego szacowania wartości zamówienia załącznik nr 1 do szacowania – formularz ofertowy.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej zakupów art. spożywczych
oraz drobnego doposażenia w formie jednorazowych naczyń na podstawie określonych produktów, celem zapewnienia uczestnikom projektu poczęstunku w trakcie zajęć niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 01.02. 2019 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji obu projektów: „ Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” oraz „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.