powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na zakup i dostawę programu „Adobe photoshop cs6 extended Pl/eng win/mac” do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę programu „Adobe photoshop cs6 extended Pl/eng win/mac” do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen 
Adobe Photoshop CS6 Extended PL Win/Mac – dla instytucji EDU szt – 15
kod CPV: 48970000-8
Opis przedmiotu zamówienia:
• Oryginalny nowy Adobe photoshop cs6 extended Pl/eng win/mac
• Z gwarancją poprawnej instalacji i legalnej aktywacji produktu, z zapewnieniem pomocy w przypadku problemów w trakcie użytkowania
• Pełna najnowsza wersja programu z licencją bezterminową 
• Przeznaczona na platformę windows lub mac os
• Polska wersja językowa.
• Cechy wymagane w programie:
• Łatka z uwzględnieniem zawartości 
• Przesunięcie z uwzględnieniem zawartości 
• Zaznaczanie i maskowanie z uwzględnieniem odcieni skóry 
• Automatyczne korekcje 
• Adaptacyjny szeroki kąt 
• Wypełnianie z uwzględnianiem zawartości 
• Intuicyjna produkcja wideo 
• Wyszukiwanie warstw 
• Galeria rozmyć 
• Miękkie pędzle 
• Końcówki aerografu 
• Filtr Farba olejna 
• Wzorki oparte na skryptach 
• Galeria efektów świetlnych obsługująca technologię 64-bitową 
• Inteligentne narzędzia do zaznaczania 
• Oczyszczanie kolorów w zaznaczeniach 
• Narzędzia do dopasowywania zaznaczeń i masek 
• Ziarno addytywne we wtyczce Camera Raw 
• Usuwanie szumów we wtyczce Camera Raw 
• Zaawansowana obróbka obrazów i odcieni HDR 
• Pędzel mieszający 
• Końcówki szczeciny 
• Automatyczna korekcja obiektywu 
• Narzędzie Wyprostuj obraz 
• Winietowanie po kadrowaniu
• Migracja i udostępnianie ustawień predefiniowanych 
• Zapisywanie w tle 
• Automatyczne odzyskiwanie 
• Nowoczesny interfejs użytkownika 
• Obsługa kolorów 10-bitowych 
• Obsługa tabel wyszukiwania 3D 
• Panel Właściwości 
• Wklejanie w miejscu 
• Obsługa technologii 64-bitowej 
• Obsługa technologii wielodotykowej 
• Własne panele 
• Interfejs z zakładkami i panelami z opcją automatycznego dopasowywania 
• Obsługa katalogów DICOM 
• Renderowanie objętości w obrazach DICOM 
• Wyodrębnianie danych ilościowych 
• Znaczniki skali 
• Narzędzie Zliczanie 
• Śledzenie edycji 
• Obsługa środowiska MATLAB 
• Stosy obrazów 

Zamawiający wymaga:
• Potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 
• Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
• Gwarancji jakości producenta:
• Gwarancja poprawnej instalacji i legalnej aktywacji produktu, z zapewnieniem pomocy w przypadku problemów w trakcie użytkowania,
• Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną – do końca następnego dnia roboczego
• Uwzględnienie gwarancji ma być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
• Wsparcie techniczne producenta
• Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela (podać numer telefonu i adres strony internetowej).
• Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu kasy – do oferty należy dołączyć link strony.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 24 stycznia 2019 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji projektu „ Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”